ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compressible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compressible*, -compressible-

compressible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可压缩[kě yā suō, ㄎㄜˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, 可压缩 / 可壓縮] compressible

compressible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดได้[adj.] (at dāi) EN: compressible FR: compressible
ของไหลที่อัดได้[n. exp.] (khøng-lai t) EN: compressible fluid FR: fluide compressible [m]
อัดไม่ได้[adj.] (at mai dāi) EN: incompressible FR: incompressible
ของไหลที่อัดไม่ได้[n. exp.] (khøng-lai t) EN: incompressible fluid FR: fluide incompressible [m]
ของเหลวอัดไม่ได้[n. exp.] (khønglēo at) EN: incompressible liquid FR:
สารอัดไม่ได้[n. exp.] (sān at mai ) EN: incompressible substance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compressible
Back to top