tap

แปลว่า


vt เคาะ
ความหมายเหมือนกับ: pat , strike
คำที่เกี่ยวข้อง: แตะเบาๆ , ตบเบาๆ , ตีเบาๆ
vi เคาะ
ความหมายเหมือนกับ: pat , strike
คำที่เกี่ยวข้อง: แตะเบาๆ , ตบเบาๆ , ตีเบาๆ
vi เต้นแท็พ
คำที่เกี่ยวข้อง: เต้นรำโดยใช้รองเท้าเคาะพื้นเป็นจังหวะ
vt ใส่แผ่นหนังหรือแผ่นเหล็กที่ส้นรองเท้า
vt แต่งตั้ง (มักใช้ในรูปของ passive voice)
คำที่เกี่ยวข้อง: คัดเลือก
n การแตะเบาๆ
ความหมายเหมือนกับ: pat , strike
คำที่เกี่ยวข้อง: การตบเบาๆ , การตีเบาๆ
n เสียงที่เกิดจากการตบเบาๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: เสียงที่เกิดจากการตีเบาๆ , เสียงที่เกิดจากการแตะเบาๆ
n แผ่นเหล็กที่ตอกติดกับส้นรองเท้าสำหรับเต้นแท็พ
n ก๊อกน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: ก๊อก , หัวก๊อก
n น้ำหรือของเหลวที่ปล่อยออกจากหัวก๊อก
n จุกขวด
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องอุด
n เครื่องตอกทำเกลียวตัวเมีย
n หัวต่อไฟฟ้า
vt ติดเครื่องดักฟังหรือบันทึกเสียง (ที่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ)
vt ติดหัวก๊อก
vt ปล่อยของเหลวออกจากก๊อก
คำที่เกี่ยวข้อง: ไขก๊อก , ปล่อยให้ไหลออก