ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

audiotape

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *audiotape*, -audiotape-

audiotape ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
audiotape (n.) แถบบันทึกเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
audiotape(ออ'ดีโอเทพ) n. เทปบันทึกเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
audiotapeแถบเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audiotapesแถบบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All his notebooks, audiotapes, even his hard drive.สมุดบันทึกทุกเล่มของเขา เทปอัด แม้แต่ฮาร์ดไดรฟ์

audiotape ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า audiotape
Back to top