tackle

แปลว่า


sl อวัยวะเพศชาย
n การยื้อยุด/หยุดฝ่ายตรงข้ามที่ครองลูกในฟุตบอลหรือฮ็อกกี้
ความหมายเหมือนกับ: challenge
คำที่เกี่ยวข้อง: การฉุด , การหยุด , การตะครุบตัว
n อุปกรณ์กีฬา (โดยเฉพาะในการตกปลาหรือ ไต่เขา)
ความหมายเหมือนกับ: equipment , apparatus , tools , trappings
คำที่เกี่ยวข้อง: อุปกรณ์ตกปลา (กว้าน , ลูกรอก ฯลฯ) , เครื่องมือตกปลา
n เฟืองและสายระโยงระยางของเรือ
คำที่เกี่ยวข้อง: รอกตะขอสำหรับยกของหรือใช้ดึงใบเรือ
n ผู้กำกับเส้น
คำที่เกี่ยวข้อง: กรรมการกำกับเส้น
vt จัดการแก้ปัญหา
ความหมายเหมือนกับ: deal with , undertake
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการ , รับมือ , ควบคุม
vt เข้าแย่งลูก
ความหมายเหมือนกับ: confront , challenge , grab , intercept , stop
คำที่เกี่ยวข้อง: แย่งหรือหยุดฝ่ายตรงข้ามที่ครองลูกในการเตะฟุตบอล