ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trappings

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trappings*, -trappings-

trappings ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trappings (n.) เครื่องประดับ
English-Thai: HOPE Dictionary
trappings(แทรพ'พิงซ) n. เครื่องประดับ,สิ่งประดับ,เครื่องประดับยศ,เครื่องประดับม้าบิน
English-Thai: Nontri Dictionary
trappings(n) เครื่องประดับ,เครื่องประกอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now he's got about 50 people on that property, mostly militia types, isolationists living off the grid, thinking modern-day society and all its trappings is the work of the Devil.ตอนนี้เขามีประมาณ 50 คน ในสถานที่ให้บริการ ส่วนใหญ่เป็นทหารอาสาสมัคร ที่อยู่ของผู้นับถือลัทธิ ไม่อยู่ในตาราง
Look, I hope you can respect that I need to keep the trappings of this office for as long as possible--ฟังนะ ฉันหวังว่าคุณจะมีความเคารพเหมือนที่ฉันต้องการ จะเก็บเครื่องประดับจากสำนักงาน ตราบเท่าที่มันจะเป็นไปได้
Being out here in nature, away from all the people and the trappings of modern life, it's so peaceful.การได้ออกมาอยู่กับธรรมชาติ ห่างไกลจากผู้คน และสิ่งประกอบต่างๆ ของชีวิตสมัยใหม่
You know, you can buy all these fancy trappings.นายรู้ดีว่า นายสามารถซื้อสิ่งเหล่านั้นได้ทุกอย่าง

trappings ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
服饰[fú shì, ㄈㄨˊ ㄕˋ, 服饰 / 服飾] dress and adornment; trappings

trappings ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Putz {m}trappings
Rangabzeichen {pl}trappings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trappings
Back to top