reporter

แปลว่า


n ผู้สื่อข่าว
ความหมายเหมือนกับ: journalist , pressman
คำที่เกี่ยวข้อง: นักข่าว
n ผู้รายงาน
ความหมายเหมือนกับ: communication , relater