protest

แปลว่า


vi ยืนยัน
ความหมายเหมือนกับ: declare
คำที่เกี่ยวข้อง: ประกาศยืนยัน
vt ยืนยัน
ความหมายเหมือนกับ: declare
คำที่เกี่ยวข้อง: ประกาศยืนยัน
vt คัดค้าน
ความหมายเหมือนกับ: disagree , object
คำที่เกี่ยวข้อง: ทักท้วง , ขัดขวาง , ประท้วง
คำตรงข้าม: agree
vi คัดค้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทักท้วง , ขัดขวาง , ประท้วง
n การคัดค้าน
ความหมายเหมือนกับ: denial , compliant
คำที่เกี่ยวข้อง: การประท้วง
คำตรงข้าม: agreement
n คำคัดค้าน
ความหมายเหมือนกับ: denial , compliant
คำตรงข้าม: agreement