mount

แปลว่า


vt ขึ้น (ม้า, เขา, บันได)
ความหมายเหมือนกับ: climb , ascend
vt เพิ่มขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: increase , rise , ascend
คำที่เกี่ยวข้อง: พอกพูน
คำตรงข้าม: decrease , reduce
vt ติด (ภาพ)
ความหมายเหมือนกับ: fix , puton
คำที่เกี่ยวข้อง: ตั้ง (ปืนใหญ่) , จัดตั้ง
vt นำออกแสดง
ความหมายเหมือนกับ: organize
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดแสดง
n สิ่งที่ใช้ติดหรือตั้ง เช่น กระดาษติดภาพ
n ม้า
ความหมายเหมือนกับ: horse
n ภูเขา
ความหมายเหมือนกับ: mountain , hill
คำที่เกี่ยวข้อง: เนินเขา , เขา