mirth

แปลว่า


n ความรื่นเริง
ความหมายเหมือนกับ: gaiety , joyousness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสนุกสนาน , ความครื้นเครง , ความเฮฮา
คำตรงข้าม: gloom , sadness