journey

แปลว่า


n การเดินทาง
ความหมายเหมือนกับ: voyage , trip , tour
คำที่เกี่ยวข้อง: การทัศนาจร , การท่องเที่ยว
n ช่วงระยะเวลาที่เดินทาง
vi เดินทาง
ความหมายเหมือนกับ: travel , wander , roam
คำที่เกี่ยวข้อง: ท่องเที่ยว

ตัวอย่างประโยค


I am a little bit tired after a long journey. ฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
Well, it depends on the journey. มันขึ้นอยู่กับระยะทาง

คำที่มี "journey" ในคำ


journeyman n ช่างที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี

journey around n การโคจรรอบ
ความหมายเหมือนกับ: course

journeyer n ผู้อพยพ
ความหมายเหมือนกับ: wanderer , vagabond , vagrant

journeying n การท่องเที่ยว
ความหมายเหมือนกับ: vocationing

record of journey n บันทึกข้อมูลในการเดินทางของเรือหรือเครื่องบินค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top