indicate

แปลว่า


vt ชี้ทาง
ความหมายเหมือนกับ: point , point to , predict
คำที่เกี่ยวข้อง: บอกทาง , บ่งบอก , ชี้ให้เห็น
vt แสดง
ความหมายเหมือนกับ: show
คำที่เกี่ยวข้อง: ให้สัญญาณของ , บ่งบอกถึง , ระบุ