exercise

แปลว่า


n การใช้
ความหมายเหมือนกับ: operation
คำที่เกี่ยวข้อง: การดำเนินการ
n การออกกำลังกาย
ความหมายเหมือนกับ: activity , drill , training
คำที่เกี่ยวข้อง: การบริหารร่างกาย , การออกกำลัง
vt ดำเนินการ
คำที่เกี่ยวข้อง: ปฏิบัติ , ใช้
vt ทำให้เป็นห่วง (คำทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กังวล
vi บริหารกาย
ความหมายเหมือนกับ: drill , practice , train
คำที่เกี่ยวข้อง: ออกกำลังกาย , บริหารร่างกาย , ออกกำลัง
n แบบฝึกหัด
ความหมายเหมือนกับ: drill , lesson , test

รูปภาพ


exercise บริหารกายบริหารกาย

ตัวอย่างประโยค


I have to exercise a lot of self-control. ฉันต้องฝึกควบคุมตนเองอย่างมาก

หมวดคำ


คำที่มี "exercise" ในคำ


exercises n การฝึกกายกรรมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top