examination

แปลว่า


n การตรวจสอบ
ความหมายเหมือนกับ: inspection , investigation
คำที่เกี่ยวข้อง: การพิจารณาอย่างละเอียด
n การสอบ
ความหมายเหมือนกับ: exam , test
คำที่เกี่ยวข้อง: การทดสอบ

รูปภาพ


examination การตรวจสอบการตรวจสอบ

ตัวอย่างประโยค


The examination put a lot of stress on him. การสอบทำให้เขากดดันมาก

หมวดคำ