elaborate

แปลว่า


adj ซับซ้อน
ความหมายเหมือนกับ: complex , intricate
vt ทำด้วยความละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: embellish , refine
คำที่เกี่ยวข้อง: ประดิดประดอย , ทำอย่างประณีต
adj ละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: detailed , intricate
คำที่เกี่ยวข้อง: ประณีต
vi อธิบายเพิ่มเติม
คำที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มเนื้อหา , ให้รายละเอียดเพิ่มเติม