determination

แปลว่า


n การคำนวณ
ความหมายเหมือนกับ: calculation , computation
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลของการคำนวณ
n การตัดสินใจ
ความหมายเหมือนกับ: judgement , conclusion
คำที่เกี่ยวข้อง: การตกลงใจ , การลงความเห็น , การสรุป
n ความมุ่งมั่น
ความหมายเหมือนกับ: decision , purpose , resolution
คำที่เกี่ยวข้อง: ความตั้งใจมั่น , ความมุมานะ , ความแน่วแน่

คำที่มี "determination" ในคำ


indetermination n ความไม่แน่ชัด
ความหมายเหมือนกับ: indefiniteness , vagueness
คำตรงข้าม: definiteness , obviousness

predetermination n การตัดสินใจไว้ล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: predestination

predetermination n พรหมลิขิต
ความหมายเหมือนกับ: fate

self-determination n อำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระ
ความหมายเหมือนกับ: free will , independence , freedom , liberty

self-determination n สิทธิของประชาชนในการเลือกรูปแบบการปกครองและรัฐบาลของตน
ความหมายเหมือนกับ: liberty , self-governmentค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top