desolate

แปลว่า


vt ทำให้ไม่มีความสุข
ความหมายเหมือนกับ: distress , sadden
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้โศกเศร้า , ทำให้ทุกข์ทรมาน
vt ทำให้ว่างเปล่า
ความหมายเหมือนกับ: depopulate , dispeople
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ไม่มีผู้คน , ปล่อยให้ร้าง
adj ว่างเปล่า
ความหมายเหมือนกับ: deserted , forsaken , barren
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งถูกละทิ้ง , ซึ่งรกร้าง
adj หดหู่ใจ
ความหมายเหมือนกับ: dispirited , heartsick
คำที่เกี่ยวข้อง: หดหู่ , เหี่ยวแห้ง , ไร้ความสุข
คำตรงข้าม: hopeful , cheerful
adj อ้างว้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: โดดเดี่ยว , เหงา

คำที่มี "desolate" ในคำ


desolately adv อย่างหดหู่ใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top