ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depopulate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depopulate*, -depopulate-

depopulate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depopulate (vt.) ลดจำนวนประชากร Syn. dispeople, desolate
English-Thai: Nontri Dictionary
depopulate(vt) ลดประชากรลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depopulate
Back to top