ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dispeople

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dispeople*, -dispeople-

dispeople ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dispeople (vt.) ลดจำนวนประชากร Syn. desolate
dispeople (vt.) ทำให้ว่างเปล่า See also: ทำให้ไม่มีผู้คน, ปล่อยให้ร้าง Syn. depopulate
dispeoplement (n.) การลดจำนวนประชากร See also: การลดจำนวนพลเมือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dispeople
Back to top