dependable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีข้อผิดพลาด
ความหมายเหมือนกับ: reliable , perfect
คำตรงข้าม: fallible
adj เชื่อถือได้
ความหมายเหมือนกับ: trustworthy
คำที่เกี่ยวข้อง: ไว้ใจได้ , ไว้วางใจได้
adj ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: loyal
คำที่เกี่ยวข้อง: ไว้วางใจได้
adj ไว้ใจได้
ความหมายเหมือนกับ: reliable , trustworthy
คำที่เกี่ยวข้อง: วางใจได้ , เชื่อใจได้
adj ซึ่งได้ผล
ความหมายเหมือนกับ: good , excellent , infallible
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเชื่อถือได้ , ซึ่งมั่นใจได้
adj ไม่สิ้นสุด
ความหมายเหมือนกับ: unerring , infallible , sure
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ยุต , ไม่เปลี่ยนแปลง

คำที่มี "dependable" ในคำ


undependable adj ซึ่งเชื่อถือไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: unreliable
คำตรงข้าม: reliable , dependableค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top