copy

แปลว่า


vt ทำสำเนา
คำที่เกี่ยวข้อง: ถ่ายสำเนา , พิมพ์สำเนา , คัดลอก , อัดสำเนา
vt ทำอย่างเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: imitate , mimic
vt เลียนแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ลอก , ลอกแบบ , ลอกเลียน
vi เลียนแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ลอก , ลอกแบบ , ลอกเลียน
n สำเนา
ความหมายเหมือนกับ: duplicate , facsimile
คำที่เกี่ยวข้อง: ฉบับสำเนา , เล่มคัดลอก
n หนึ่งในหลายชิ้น (ที่เหมือนกัน)

ตัวอย่างประโยค


This is identical to the copy you sent me? นี่เหมือนกับสำเนาที่คุณส่งมาให้ฉัน
I will send you a copy in case you care to read it. ฉันจะส่งสำเนาให้กับคุณในกรณีที่คุณสนใจที่จะอ่านมัน