commercial

แปลว่า


adj เกี่ยวกับการค้า
ความหมายเหมือนกับ: business , financial , economic , mercantile
n โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
ความหมายเหมือนกับ: advertisement
adj ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร
ความหมายเหมือนกับ: economic , monetary , pecuniary , mercenary , materialistic , marketable , salable , profitable
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นการค้า
adj สำหรับนักธุรกิจ
ความหมายเหมือนกับ: financial , mercantile