ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advertisement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advertisement*, -advertisement-

advertisement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advertisement (n.) การโฆษณา Syn. proclamation, notification, declaration
English-Thai: HOPE Dictionary
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement)
English-Thai: Nontri Dictionary
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advertisementแจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisementการโฆษณา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การโฆษณา (n.) advertisement See also: announcement, public notice Syn. โฆษณา
ป้ายโฆษณาสินค้า (n.) advertisement
โฆษณาการ (n.) advertisement See also: announcement, public notice Syn. การโฆษณา, โฆษณา
ad (n.) การโฆษณา (คำย่อของ advertisement) See also: โฆษณา
advert (n.) โฆษณา (คำย่อของ advertisement)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A client's advertisement don't make me tell you nowอย่าให้ฉันต้องเตือนความจำเธอในเรื่องนี้
She's so pretty in this advertisement again.ในโฆษณานั่นเธอสวยมากเลยนะคะ
No matter what, touching the advertisement like that would dirty your hands.ไม่มีอะไร แค่จับป้ายโฆษณาหน่ะ ดูเหมือนมือรุ่นพี่จะเปื้อนนะ
Right below the advertisement For uncle sandro's chicken inside of a waffle.อยู่ข้างใต้โฆษณาของ วาฟเฟิลไก่ ลุงซานโดร
The information of the advertisement is correct.ข้อมูลจากโฆษณาถูกต้อง
The advertisement group will give the details to you.กลุ่มประชาสัมพันธ์จะมารับคุณ
Not that Marie's an advertisement for advanced mental health or anything.ไม่ใช่การโฆษณาให้มาร์รี เพื่อสุขภาพจิตที่ดี หรืออะไรสักอย่าง
Look, it's actually one long running advertisement for your restaurant.เอาหล่ะ อย่างนี้ครับ ที่จริงแล้วมันเป็น... การวิ่งระยะทางไกล เพื่อการโฆษณาร้านอาหารของคุณ
You'll never finish and that's bad advertisement for my business.พวกคุณไม่มีทางทำได้สำเร็จ และนั่นเป็นสื่อโฆษณาที่แย่สำหรับธุรกิจของฉัน
Why must Father tear up the advertisement his children have made, and throw it in the fireplace?ทำไมพ่อต้องฉีกคำชื่นชม ที่ลูกของเขาเองได้ทำเขียนขึ้น และทิ้งมันในเตาไฟ
You are the best advertisement we ever had.คุณเป็นที่ดีที่สุด โฆษณาที่เราเคยมี.
Lately your view is very narrow Tanaka said we are making advertisements.หมู่นี้โลกทัศน์ของคุณแคบมาก ทานะกะพูด เราทำงานโฆษณานะ ทำโฆษณาให้ลูกค้า

advertisement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
服务广告协议[fú wù guǎng gào xié yì, ㄈㄨˊ ˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 服务广告协议 / 服務廣告協議] Service Advertisement Protocol; SAP
羊头[yáng tóu, ㄧㄤˊ ㄊㄡˊ, 羊头 / 羊頭] sheep's head; fig. advertisement for good meat
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广告牌 / 廣告牌] advertisement; hoarding; signboard
广告条幅[guǎng gào tiáo fú, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ, 广告条幅 / 廣告條幅] banner advertisement
强打[qiáng dǎ, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄚˇ, 强打 / 強打] promotion (for a product); advertisement

advertisement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドゥバタイズメント[, adoubataizumento] (n) advertisement
アドバタイズメント[, adobataizumento] (n) advertisement
コンセプトアド[, konseputoado] (n) concept advertisement
サブリミナルアド[, saburiminaruado] (n) subliminal advertisement
モーション広告[モーションこうこく, mo-shon koukoku] (n) {comp} motion advertisement
三行広告[さんぎょうこうこく, sangyoukoukoku] (n) three-line classified advertisement
公募[こうぼ, koubo] (n,vs) public appeal (e.g. for contributions); public offering (of securities); public advertisement (of a post); (P)
広告欄[こうこくらん, koukokuran] (n) advertising section; classified ads; advertisement column; advertising space
新聞広告[しんぶんこうこく, shinbunkoukoku] (n) newspaper advertisement
求婚広告[きゅうこんこうこく, kyuukonkoukoku] (n) matrimonial advertisement
紹介記事[しょうかいきじ, shoukaikiji] (n) introductory article; advertisement
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is)
アド[, ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P)
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
スポット[, supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P)
スポット広告[スポットこうこく, supotto koukoku] (n) spot advertisement; spot advertising; spot ad
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei
宣伝[せんでん, senden] (n,vs) publicity; advertisement; advertising; propaganda; (P)
案内広告[あんないこうこく, annaikoukoku] (n) classified advertisement; classified ad
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype

advertisement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ้งความ[n.] (jaēngkhwām) EN: advertisement FR:
การโฆษณา[n.] (kān khōtsan) EN: publicity ; advertisement ; advertising ; ad FR: publicité [f] ; pub [f] ; propagande [f] ; annonce [f]
การโฆษณาสินค้า[n. exp.] (kān khōtsan) EN: publicity ; advertisement ; advertising FR: publicité [f]
คำโฆษณา[n. exp.] (kham khōtsa) EN: advertising slogan ; advertisement FR:
โฆษณา[n.] (khōtsanā [=) EN: advertisement ; ad ; advert FR: publicité [f]
โฆษณาการ[n.] (khōtsanākān) EN: advertisement ; announcement ; public notice FR: annonce publicitaire [f]
ประกาศโฆษณา[n. exp.] (prakāt khōt) EN: advertising poster ; advertisement FR:

advertisement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernsehspot {m}TV advertisement
Annoncenexpedition {f}advertisement representative
Anzeigenakquisiteur {m}advertisement canvasser
Anzeigenauftrag {m}advertisement order
Anzeigenplatzierung {f}advertisement positioning
Anzeigenspalte {f}advertisement column
Werbemittelanalyse {f}advertisement analysis
Wirksamkeitskontrolle {f} bei Anzeigenadvertisement rating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advertisement
Back to top