calculate

แปลว่า


vt คาดการณ์ว่า
ความหมายเหมือนกับ: estimate , judge , gauge
คำที่เกี่ยวข้อง: คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่)
vt คำนวณ
vi คำนวณ
ความหมายเหมือนกับ: compute , reckon