calculate

แปลว่า


vt คาดการณ์ว่า
ความหมายเหมือนกับ: estimate , judge , gauge
คำที่เกี่ยวข้อง: คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่)
vt คำนวณ
vi คำนวณ
ความหมายเหมือนกับ: compute , reckon

คำที่มี "calculate" ในคำ


calculated adj ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว
ความหมายเหมือนกับ: estimated

calculate for phrv กะ
ความหมายเหมือนกับ: calculate on

calculate for phrv คาดไว้สำหรับ
ความหมายเหมือนกับ: bargain for , reckon for

calculate on phrv คาดการณ์
ความหมายเหมือนกับ: calculate for

calculate on phrv ไว้วางใจใน
ความหมายเหมือนกับ: depend on

calculate upon phrv คาดการณ์
ความหมายเหมือนกับ: calculate for

calculate upon phrv ไว้วางใจ
ความหมายเหมือนกับ: depend on

miscalculate vt คำนวณผิด
ความหมายเหมือนกับ: misjudge , misestimate

incalculate vt พูดกรอกหูซ้ำๆ จนจำได้
ความหมายเหมือนกับ: instill , instructค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top