block

แปลว่า


n ตึกใหญ่
n ที่วางของโชว์ในการประมูล
n ชิ้นของวัสดุที่เป็นของแข็งและมีลักษณะแบนราบ
vt กีดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: obstruct
vt อัดให้เข้ารูป
vt หยุด
ความหมายเหมือนกับ: prevent , stop
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้าม , ขวาง
n สิ่งกีดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: obstruction
n ช่วงตึก, [แถวติดต่อกันของอาคาร]
vi ถ่วงความเจริญ
ความหมายเหมือนกับ: hinder
n การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก
n เขียง

รูปภาพ


block เขียงเขียง

หมวดคำ