adjust

แปลว่า


vt ปรับตัว
ความหมายเหมือนกับ: adap
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่
vi ปรับตัว
ความหมายเหมือนกับ: adap
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่
vt ปรับเปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนแปลง , แก้ไข , ปรับปรุง

ตัวอย่างประโยค


You need time to adjust yourself. คุณต้องการเวลาเพื่อการปรับตัว