adjust

แปลว่า


vt ปรับตัว
ความหมายเหมือนกับ: adap
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่
vi ปรับตัว
ความหมายเหมือนกับ: adap
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่
vt ปรับเปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนแปลง , แก้ไข , ปรับปรุง

ตัวอย่างประโยค


You need time to adjust yourself. คุณต้องการเวลาเพื่อการปรับตัว

คำที่มี "adjust" ในคำ


adjustable adj ปรับได้
ความหมายเหมือนกับ: adaptable , alterable

adjustment n การปรับเปลี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: alteration , modification

adjust to phrv เคยชินกับ

adjust to phrv เปลี่ยน (บางสิ่ง) ให้เหมาะสม

adjustability n การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ความหมายเหมือนกับ: adaptability
คำตรงข้าม: inflexibility

adjustability n ความสามารถหลายด้าน
ความหมายเหมือนกับ: usefulness , utility

maladjusted adj ซึ่งปรับตัวไม่ดีกับสภาพแวดล้อม

maladjustment n การปรับตัวได้ไม่ดีกับสภาพแวดล้อม

readjust vt ปรับแก้ไขใหม่
ความหมายเหมือนกับ: rearrange , methodize

readjustment n การจัดเตรียมใหม่
ความหมายเหมือนกับ: renewalค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top