ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warn*, -warn-

warn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warn (vt.) เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย) Syn. caution, forewarn
warn (vi.) เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย)
warn (vt.) บอกให้รู้ล่วงหน้า
warn (vt.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว
warn (vt.) ห้าม See also: ทัดทาน
warn about (phrv.) ตักเตือนในเรื่อง See also: ตักเตือนเกี่ยวกับ
warn against (phrv.) แนะนำให้หลีกเลี่ยง Syn. warn about
warn of (phrv.) ตักเตือนในเรื่อง See also: ตักเตือนเกี่ยวกับ
warn off (phrv.) สั่งให้อยู่ห่างจาก
warn off (phrv.) ห้าม (เพื่อเป็นการลงโทษ)
warn over (phrv.) อุ่นให้ร้อน See also: ทำให้ร้อนขึ้น, อุ่น Syn. boil up, heat up, warm up
warner (n.) ผู้ตักเตือน See also: สิ่งเตือน Syn. indicator, detector
warning (n.) สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย Syn. caution, caveat, indication
warning (n.) คำเตือน
warning (adj.) ที่เตือนให้ระวัง See also: ซึ่งเตือนให้ระวัง
warning light (n.) สัญญาณเตือนภัย See also: ไฟฉุกเฉิน
English-Thai: HOPE Dictionary
warn(วอร์น) vt. เตือน,เตือนสติ,แจ้งให้ทราบ, See also: warning n.,adj., Syn. caution,notify
English-Thai: Nontri Dictionary
warn(vt) เตือน,แจ้งล่วงหน้า,บอกเหตุ
warning(n) การเตือน,สัญญาณบอกเหตุ,เครื่องเตือนสติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
warningคำเตือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
warning lead timewarning lead time, เวลาเตือนภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวเตือน (v.) warn See also: advice, caution, tip off, admonish Syn. เตือน, ตักเตือน
ตักเตือน (v.) warn See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน
ทัก (v.) warn See also: remark, protest, oppose, remind Syn. ทัดทาน, เตือน, ท้วง, กล่าวเตือน, ติง, ทักท้วง
ว่า (v.) warn See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach Syn. เตือน, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน
ว่ากล่าวตักเตือน (v.) warn See also: caution, admonish, advice, hint, call attention to Syn. ตักเตือน Ops. ยกย่อง, ชมเชย, ยกย่องชมเชย
เตือน (v.) warn See also: caution, admonish, advice, hint, call attention to Syn. ตักเตือน, ว่ากล่าวตักเตือน Ops. ยกย่อง, ชมเชย, ยกย่องชมเชย
เตือนภัย (v.) warn See also: caution, forewarn, alert
เตือนสติ (v.) warn See also: exhort, admonish, hint, call to mind, call attention
ท้วงติง (v.) warn against See also: protest against, object to, argue against, criticize, remonstrate, expostulate Syn. ท้วง, คัดค้าน, ทักท้วง, ค้าน Ops. สนับสนุน
การต่อว่า (n.) warning See also: caution, admonition, counseling, advice Syn. การตำหนิ, การติ, การเตือน, การว่ากล่าว
การตักเตือน (n.) warning See also: caution, admonition, counseling, advice Syn. การตำหนิ, การติ, การต่อว่า, การเตือน, การว่ากล่าว
การตำหนิ (n.) warning See also: caution, admonition, counseling, advice Syn. การติ, การต่อว่า, การเตือน, การว่ากล่าว
การว่ากล่าว (n.) warning See also: caution, admonition, counseling, advice Syn. การตำหนิ, การติ, การต่อว่า, การเตือน
การเตือน (n.) warning See also: caution, admonition, counseling, advice Syn. การตำหนิ, การติ, การต่อว่า, การว่ากล่าว
การเตือน (n.) warning See also: caution, reminding, admonition Syn. การตักเตือน
การเตือนสติ (n.) warning See also: caution, reminding, admonition Syn. การเตือน, การตักเตือน
ข้อควรระมัดระวัง (n.) warning See also: caution, forewarning, notice
ข้อควรระวัง (n.) warning See also: caution, forewarning, notice Syn. ข้อควรระมัดระวัง
คำเตือน (n.) warning See also: caution, notification
ป้ายเตือนภัย (n.) warning sign
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She tried to warn himเธอพยายามเตือนเขาแล้ว
I have to warn you, it’s very dangerousฉันต้องเตือนคุณว่ามันอันตรายมาก
I feel it is my duty to warn you thatฉันเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะเตือนคุณว่า
I warned you long agoฉันเตือนคุณมานานแล้ว
He'd gotten an official warning that…เขาได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการว่า...
I got an official warningฉันได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการ
A cry from above warned me of the dangerเสียงร้องจากข้างบนเตือนฉันถึงอันตราย
This time you're being warned!คราวนี้คุณถูกเตือนนะ
I warned you not to risk your life for something trivial like thisฉันเตือนนายแล้วว่าอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who among us keeps watch from this strange watchtower to warn of the arrival of our new executioners?แล้วต่อไปนี้ ใครจะดูแลเรา? และเตือนผู้มาเยือนถึงนักฆ่าพวกใหม่
"I warn America!{\cHFFFFFF}"ผมเตือนอเมริกา!
I warn you.{\cHFFFFFF}ฉันเตือนคุณ.
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท
But I always warn our students, Don't I, miss Tanner?ฉันจะคอยเตือนพวกนักเรียน อยู่เสมอ ใช่มั๊ย คุณแทนเนอร์?
You could warn them, if only you spoke Hovitos.คุณเตือนพวกเขาได้, เพียงแต่คุณจะพูดโฮ้วิโต้.
But as an old lawyer, let me warn you.แต่ในฐานะทนายเก่า ขอเตือนไว้หน่อย
Let me warn you, be truthful.ข้าจะเตือนเจ้านะ, พูดความจริงมา.
I did warn you, my dear.ผมเตือนคุณแล้ว คุณผู้หญิง
We have to warn him about that chicken!พวกเราแจ้งเตือนเขาไปแล้ว เรื่องของเจ้าไก่นั่น
And don't say I didn't warn you.แล้วอย่าพูดนะว่าฉันไม่ได้เตือนเธอ
It's in the rules, and I should warn you... one of us always tells the truth... and one of us always lies.นั่นคือกติกา และข้าต้องเตือนเจ้าว่า... หนึ่งในสอง พูดความจริงเสมอ และหนึ่งในสอง พูดความเท็จเสมอ

warn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, 杀一儆百 / 殺一儆百] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, 杀鸡儆猴 / 殺雞儆猴] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 戒] swear off; warn against
警号[jǐng hào, ㄐㄧㄥˇ ㄏㄠˋ, 警号 / 警號] alarm; alert; warning signal
[yú, ㄩˊ, 虞] forewarned; peace; worry; surname Yu
征兆[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, 征兆 / 徵兆] omen; sign (that sth is about to happen); warning sign
严加申饬[yán jiā shēn chì, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄣ ㄔˋ, 严加申饬 / 嚴加申飭] serious warning
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 井] warn; well; surname Jing
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 儆] warn; admonish
告诫[gào jiè, ㄍㄠˋ ㄐㄧㄝˋ, 告诫 / 告誡] warn; admonish
[zhēn, ㄓㄣ, 箴] warn
华纳兄弟[Huà nà xiōng dì, ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 华纳兄弟 / 華納兄弟] Warner Brothers
华纳音乐集团[Huà nà yīn yuè jí tuán, ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ ㄩㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 华纳音乐集团 / 華納音樂集團] Warner music
警讯[jǐng xùn, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄩㄣˋ, 警讯 / 警訊] warning sign; police call
鉴戒[jiàn jiè, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˋ, 鉴戒 / 鑒戒] warning
预警[yù jǐng, ㄩˋ ㄐㄧㄥˇ, 预警 / 預警] warning; early warning

warn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
擦り半;擦半;擂り半[すりばん, suriban] (n) (1) (See 擦り半鐘) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm
擦り半鐘;擦半鐘;擂り半鐘[すりばんしょう, suribanshou] (n) (1) (See 擦り半) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm
ウオーニング[, uo-ningu] (n) warning
ウォーニングランプ[, uo-ninguranpu] (n) warning lamp
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice
パトライト[, patoraito] (n) (abbr) (See パトカー) rotating warning light similar to the one on a patrol car (wasei
ふっと[, futto] (adv) (1) (on-mim) with a whiff; with a puff; (2) suddenly; abruptly; without warning
ワーニング;ウォーニング[, wa-ningu ; uo-ningu] (n) warning
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] (n) {comp} without warning (the user)
予鈴[よれい, yorei] (n) (See 本鈴) bell signalling that work, class, etc. will formally begin shortly; first bell; warning bell
先触れ[さきぶれ, sakibure] (n) preliminary announcement; previous announcement; portent; sign; forewarning
前兆現象[ぜんちょうげんしょう, zenchougenshou] (n) precursor; premonitory phenomena; telltale signs; advance warnings
天警[てんけい, tenkei] (n) heaven-sent warning
威嚇射撃[いかくしゃげき, ikakushageki] (n) warning shot
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P)
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P)
戒飭[かいちょく;かいしょく(ik), kaichoku ; kaishoku (ik)] (n,vs) admonishment; warning
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P)
早期警戒機[そうきけいかいき, soukikeikaiki] (n) airborne early-warning system
朝焼けは雨、夕焼けは晴れ[あさやけはあめ、ゆうやけははれ, asayakehaame , yuuyakehahare] (exp) (id) Red sky at night, sailors delight; red sky in morning, sailors take warning; Red sky at night, shepherds delight; red sky in morning, shepherds take warning
治に居て乱を忘れず[ちにいてらんをわすれず, chiniiteranwowasurezu] (exp) (id) Forewarned is forearmed
注意書[ちゅういしょ, chuuisho] (n) directions; advisory; notice; warning
火気厳禁[かきげんきん, kakigenkin] (n) a warning of flammability
緊急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity
行き成り(P);行き成;行成(io)[いきなり(P);ゆきなり, ikinari (P); yukinari] (adv,adj-no) (uk) abruptly; suddenly; all of a sudden; without warning; (P)
視覚障害者誘導用ブロック[しかくしょうがいしゃゆうどうようブロック, shikakushougaishayuudouyou burokku] (n) (See 視覚障害者) guidance, warning tile blocks for the visually impaired
言い聞かす;言聞かす[いいきかす, iikikasu] (v5s) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct
言い聞かせる;言いきかせる;言聞かせる[いいきかせる, iikikaseru] (v1,vt) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct
訓戒(P);訓誡[くんかい, kunkai] (n,vs) warning; admonition; lesson or a phrase that teaches you not to do something; (P)
訓諭[くんゆ, kunyu] (n,vs) (obsc) caution; admonition; warning
諭す[さとす, satosu] (v5s,vt) to admonish; to persuade; to warn; to remonstrate; (P)
警戒線[けいかいせん, keikaisen] (n) warning line; police cordon
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip
転ばぬ先の杖[ころばぬさきのつえ, korobanusakinotsue] (exp) prevention is better than cure; an ounce of prevention is worth a pound of cure; look before you leap; forewarned is forearmed; a stitch in time saves nine; have a walking stick ready before stumbling
鑑みる;鑒みる[かんがみる, kangamiru] (v1,vt) to heed; to take into account; to learn from; to take warning from; in view of; in the light of
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] without warning (the user)
警告音[けいこくおん, keikokuon] warning sound

warn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาดโทษ[v.] (khātthōt) EN: warn of punishment for further wrongdoing FR: mettre en garde
กล่าวเตือน[v. exp.] (klāo teūoen) EN: warn FR:
กระซิบ[v.] (krasip) EN: warn ; remind FR: avertir ; prévenir
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach FR: prévenir ; mettre en garde ; avertir ; conseiller ; recommander ; rappeler ; exhorter
เตือน[v.] (teūoen) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish FR: avertir ; prévenir ; alerter ; alarmer ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention
เตือนภัย[v. exp.] (teūoen phai) EN: warn FR:
เตือนสติ[v. exp.] (teūoensati) EN: caution ; warn ; give a warning ; call attention ; exhort FR:
ทัก[v.] (thak) EN: caution ; warn against danger ; give a warning FR: prévenir du danger
ท้วงติง[v.] (thūangting) EN: advise against ; dissuade ; warn against FR: mettre en garde
ใบเตือน[n. exp.] (bai teūoen) EN: reminder ; written warning FR: rappel [m]
ฉลากคำเตือน[n. exp.] (chalāk kham) EN: warning label FR: étiquette avertissement [f]
ไฟกะพริบเตือน[n. exp.] (fai kaphrip) EN: flashing warning light FR:
การตักเตือน[n.] (kān takteūo) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice FR:
การตักเตือนด้วยวาจา[n. exp.] (kān takteūo) EN: oral warning FR:
การตำหนิ[n.] (kān tamni) EN: warning ; admonition FR:
การเตือน[n.] (kān teūoen) EN: alert ; caution ; warning FR: avertissement [m]
การเตือนให้ระวัง[n. exp.] (kān teūoen ) EN: warning FR: alerte [f]
การเตือนภัย[n. exp.] (kān teūoen ) EN: warning FR: alerte [f]
การเตือนภัยน้ำท่วม[n. exp.] (kān teūoen ) EN: flood warning FR: alerte aux inondations [f]
การเตือนภัยแผ่นดินไหว [n. exp.] (kān teūoen ) EN: earthquake warning FR: alerte au tremblement de terre [f]
การเตือนภัยพิบัติ[n. exp.] (kān teūoen ) EN: disaster warning FR:
การเตือนภัยสึนามิ[n. exp.] (kān teūoen ) EN: tsunami warning FR: alerte au tsunami [f]
คำตักเตือน[n. exp.] (kham takteū) EN: warning ; word of caution ; admonition FR: avertissement [m]
คำเตือน[n. exp.] (kham teūoen) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat FR: avertissement [m]
ขยิบ[v.] (khayip) EN: wink ; give a wink ; throw a warning glance FR: faire de l'oeil ; faire un clin d'oeil
ข้อควรระวัง[n. exp.] (khø khūan r) EN: warning ; caution ; cautionary information FR: avertissement [m] ; précaution [f]
ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย[X] (mai mī pī m) EN: without forewarning ; unannounced FR:
ไม่ทันรู้ตัว[X] (maithan rūt) EN: unawares ; without warning FR:
ป้ายเตือน[n. exp.] (pāi teūoen) EN: warning sign FR: panneau d'avertissement [m]
ป้ายเตือนภัย[n. exp.] (pāi teūoen ) EN: warning sign FR: panneau d'avertissement [m]
ประกาศเตือน[n. exp.] (prakāt teūo) EN: warning FR: avis d'alerte [m]
ประกาศเตือนภัย[n. exp.] (prakāt teūo) EN: warning notice FR: avis d'alerte [m]
ปุบปับ[adv.] (puppap) EN: suddenly ; abruptly ; without warning ; out of a sudden ; just like that FR: soudainement
ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง[n. exp.] (rabop sanyā) EN: Fiscal Early Warning System (FEWS) FR:
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize FR: faire attention à ne pas
สัญญาณ[n.] (sanyān) EN: signal ; alarm ; warning ; alert ; sign FR: signal [m] ; signe [m] ; alarme [f]
สัญญาณภัยทางอากาศ[n. exp.] (sanyān phai) EN: air-raid warning FR: alerte aérienne [f]
สัญญาณเตือนภัย[n. exp.] (sanyān teūo) EN: warning sign FR: signal d'alarme [m] ; alarme [f]
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า[n. exp.] (sanyān teūo) EN: early warning sign FR:
สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ[n. exp.] (sanyān teūo) EN: air-raid warning FR:

warn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
Fliegeralarm {m}air raid warning
Alarmklingel {f}warning bell
Trotz {m} | jdm. zum Trotz | seinen Warnungen zum Trotzdefiance | in defiance of sb. | despite his warnings
Sturmwarnung {f} | Sturmwarnungen
Gefahrenhinweise {pl}hazard warnings
Melder {m}warning device
Warnung {f}; Vorwarnung
Gewinnwarnung {f} (Börse)profit warning
Radarwarnnetz {n}radar warning network
Gefahrensymbole {pl}relevant hazard symbols and warnings
Verweis {m}; Verwarnung
Warnstreik {m} | Warnstreiks
trotz; ungeachtet; ungeschadet {prp; +Genitiv (+Dativ)} | trotz aller Ermahnungen; ungeachtet aller Ermahnungen | trotz allem; trotz alledemin spite of; despite | despite all warnings | in spite of everything
Warndreieck {n} | Warndreiecke
Warngrenze {f} | Warngrenzen
Warnkreuz {n}warning cross
Warnlampe {f} | Warnlampen
Warnruf {m}warning shout; warning cry
Warnschild {n}warning label; warning sign
Warnschuss {m}warning shot
Warnsignal {n} | Warnsignale
Warnsystem {n}warning system
Warntafel {f} | Warntafeln
Warnung {f} | Warnungen
Warnzeichen {n}warning sign; warning symbol
Warnanlage {f}warning device

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warn
Back to top