ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

notification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *notification*, -notification-

notification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
notification (n.) การแจ้ง (แจ้งความ, แจ้งการเกิด, อัตราเกิดของโรคฯลฯ) See also: การแจ้งความ, การประกาศ Syn. manifesto
English-Thai: HOPE Dictionary
notification(โนทิฟิเค'เชิน) n. การแจ้งความ,การแจ้งล่วงหน้า,การเตือนล่วงหน้า,การประกาศ, Syn. notice
English-Thai: Nontri Dictionary
notification(n) การประกาศ,การเตือนล่วงหน้า,การแจ้งความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
notificationประกาศ, แจ้งความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบดำ (n.) notification of funeral
ใบแดง (n.) notification of wedding ceremony
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...will not release the names of the dead until notification of next of kin.จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต ยกเว้นเฉพาะญาติๆ เท่านั้น
You should make the notification first. We will.คุณควรแจ้่ง/Nให้พวกเขาทราบก่อน
Listen, Lori, I can make the notification if you want.ลอรี่ ผมไปแจ้งแทนคุณได้น่ะ
You know, like only the unsub understands it notification kind of thing?รู้ไหม เหมือนว่ามีแต่อันซับที่เข้าใจ เป็นการแจ้งเตือนอะไรซักอย่าง
The device will send me a notification after you've viewed it.เครื่องนั่นจะส่งการแจ้งเตือนมาให้ผม หลังจากที่คุณดูมันแล้ว
I don't want photos or any kind of notification.ว ฉันไม่ต้องการรูป หรือรู้เรื่องอะไรซักติ๊ด
This is an emergency notification. All train services are suspended until further notice.นี่คือการแจ้งเหตุฉุกเฉิน รถไฟจะหยุดให้บริการ จนกว่าจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น
This is an emergency notification.นี่คือการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
There was no notification. Has it been demarcated already?ไม่มี ไม่มีการแจ้งให้รู้ด้วยซ้ำ มันถูกปักเขตแน่นอนแล้วหรือครับ?
We require your scrawl on this eviction notification.พวกเราต้องการลายเซ็นต์ในการยินยอม เคลื่อนย้ายรังของพวกแก
I gotta Go make notification.- ผมต้องไปแถลงข่าว - อยากได้เพื่อนมั้ย?
I get notifications on body discoveries of 18- to 24-year-olds.ฉันได้รับแจ้งเมื่อตอนที่พบศพ อายุระหว่าง 18-24 ปี

notification ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆向拥塞通知[nì xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, 逆向拥塞通知 / 逆向擁塞通知] Backward Explicit Congestion Notification; BECN
前向拥塞通知[qián xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, 前向拥塞通知 / 前向擁塞通知] Forward Explicit Congestion Notification; FECN
事先通知[shì xiān tōng zhī, ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥ ㄓ, 事先通知] preliminary notification; to announce in advance

notification ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お知らせ;御知らせ;お報せ;御報せ[おしらせ, oshirase] (n,vs) (See 知らせ) notice; notification
ガン告知;癌告知[ガンこくち(ガン告知);がんこくち(癌告知), gan kokuchi ( gan kokuchi ); gankokuchi ( gan kokuchi )] (n) cancer notification
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P)
通達[つうたつ, tsuutatsu] (n,vs) notification; directive (e.g. from higher to lower levels of the administration); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
受信不能通知要求表示[じゅしんふのうつうちようきゅうひょうじ, jushinfunoutsuuchiyoukyuuhyouji] non-receipt notification request indication
受信通知要求表示[じゅしんつうちようきゅうひょうじ, jushintsuuchiyoukyuuhyouji] receipt notification request indication
明示輻輳通知[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification
通知型[つうちがた, tsuuchigata] notification type
配信不能通知[はいしんふのうつうち, haishinfunoutsuuchi] non-delivery notification
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification
配信通知[はいしんつうち, haishintsuuchi] delivery notification
隣接局通知[りんせつきょくつうち, rinsetsukyokutsuuchi] neighbor notification
通知[つうち, tsuuchi] report (vs), notification, posting
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification

notification ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบดำ[n.] (baidam) EN: notification of funeral FR: faire-part de décès [m]
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranab) EN: notification of death FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
แจ้งเกิด[n. exp.] (jaēng koēt) EN: notification of birth FR: déclaration de naissance [f]
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
การแจ้ง[n.] (kān jaēng) EN: notification ; declaration FR:
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว = การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว[n. exp.] (kān jaēng t) EN: notification of staying FR:
คำเตือน[n. exp.] (kham teūoen) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat FR: avertissement [m]
ประกาศ[n.] (prakāt) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification FR: annonce [f] ; déclaration [f] ; proclamation [f] ; notification [f] ; avis [m]

notification ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Voranmeldung {f}advance notification
Schadensmeldung {f}notification of loss; notification of claim
Anzeigeverfahren {n}notification procedure
Benachrichtigungskette {f}notification chain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า notification
Back to top