ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thief

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thief*, -thief-

thief ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thief (n.) ขโมย See also: โจร Syn. burglar, pickpocket
English-Thai: HOPE Dictionary
thief(ธีฟ) n. ขโมย,ผู้ลักทรัพย์ pl. thieves
English-Thai: Nontri Dictionary
thief(n) ขโมย,ผู้ร้าย,ผู้ลักเล็กขโมยน้อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thiefผู้ลักทรัพย์, ขโมย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขโมย (n.) thief See also: pilferer, burglar
หัวขโมย (n.) thief Syn. โจร, ขโมย
หัวขโมย (n.) thief See also: bandit, burglar, cheat, robber Syn. โจร, ขโมย
มือดี (n.) unapprehended thief See also: master thief
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They were after you because you're a thief?พวกเขาไล่ตามเธอ เพราะเธอเป็นขโมยหรือเปล่า?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For the day of the Lord cometh... as a thief in the night!เพื่อวันของพระเจาจะมาถึง เหมือนขโมยในกลางคืน
Sure they are. A thief and two feebs.ก็แหงละ หนึ่งขี้ขโมยกับสองขี้โรค
He's a thief in my book.เขาเป็นขโมยในหนังสือของพ่อ
He wore a money belt. The thief got his money.เขามีเข็มขัดใส่เงิน พวกโจรเอามันไป .
Are you gonna be a thief and a liar all your life?คุณ gonna จะขโมย และโกหกทุกชีวิตของคุณ
An honest thief. We have an honest thief here, do we?เราเจอโจรผู้ทรงเกียรติเข้าแล้วสิ
Where did that thief go?เจ้าหัวขโมยนั้น ไปทางไหน
I'm sure the thief is in the Yu household.ฉันแน่ใจว่า ขโมย ต้องเป็นคนในบ้านของยู
I hear he followed the thief to the Yu's.ฉันได้ว่า เขาตามขโมยไปที่บ้านของยู
If the thief returns it, I'm sure Sir Te will pursue...ถ้าขโมยนำของมาคืน ฉันแน่ใจว่าท่านที
And the thief are the same.และขโมย เป็นคนคนเดียวกัน
There was a thief in the storeroom!มีโจรอยู่ในห้องเก็บของแน่ะครับ !

thief ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire
抓贼[zhuā zéi, ㄓㄨㄚ ㄗㄟˊ, 抓贼 / 抓賊] to catch a thief
积贼[jī zéi, ㄐㄧ ㄗㄟˊ, 积贼 / 積賊] confirmed thief
[dào, ㄉㄠˋ, 盗 / 盜] steal; rob; plunder; a thief; bandit; robber
小偷[xiǎo tōu, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄡ, 小偷] thief
窃贼[qiè zéi, ㄑㄧㄝˋ ㄗㄟˊ, 窃贼 / 竊賊] thief
[zéi, ㄗㄟˊ, 贼 / 賊] thief

thief ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーフ[, shi-fu] (n) thief (particularly in RPG games)
小盗人[こぬすびと, konusubito] (n) sneak thief
居直り強盗[いなおりごうとう, inaorigoutou] (n) thief who threatens violence when detected
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
怪盗[かいとう, kaitou] (n) mysterious (phantom) thief
捕り物;捕物帳;捕物帖[とりものちょう, torimonochou] (n) (1) (See 目明かし,岡っ引き) detective story (esp. one from the Edo period featuring thief-takers); (2) detective's memoirs; thief taker's memoirs
昼鳶[ひるとんび, hirutonbi] (n) sneak thief
毒を以て毒を制す[どくをもってどくをせいす, dokuwomottedokuwoseisu] (exp) fight fire with fire; set a thief to catch a thief; fight one evil with another
火事場泥棒[かじばどろぼう, kajibadorobou] (n) (1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
火事泥[かじどろ, kajidoro] (n) (1) (abbr) (See 火事場泥棒・1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
白波;白浪[しらなみ, shiranami] (n) (1) whitecaps; white-crested waves; (2) thief
空き巣狙い;空き巣ねらい;空巣狙い[あきすねらい, akisunerai] (n) prowler; sneak thief
義賊[ぎぞく, gizoku] (n) chivalrous thief
護摩の灰;胡麻の蝿[ごまのはい, gomanohai] (n) thief posing as fellow traveller (traveler)
車泥棒[くるまどろぼう, kurumadorobou] (n) auto theft; car thief
鼠賊[そぞく, sozoku] (n) petty thief; pilferer; sneak thief
カラーボール[, kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar
下っ引[したっぴき, shitappiki] (n) (arch) (See 岡っ引き) subordinate of a hired thief-taker (Edo period)
呼ばわり[よばわり, yobawari] (vs) to call (e.g. somebody a thief); to denounce; to brand as
忍び[しのび, shinobi] (n) (1) stealth; (2) (abbr) (See 忍び歩き) travelling incognito (traveling); (3) (abbr) (See 忍びの術) ninjutsu; (4) (abbr) (See 忍びの者) ninja; (5) sneak theft; sneak thief; (6) (See 忍びない) tolerance
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P)
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor

thief ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief FR:
จอมขโมย[n. exp.] (jøm khamōi) EN: habitual thief FR:
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[n. exp.] (jōn phūrāi) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m] ; brigand [m]
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; robber ; burglar ; pilferer ; thieves [pl] FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (litt. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
มือดี[n.] (meūdī) EN: unapprehended thief FR:
มือกาว[n.] (meūkāo) EN: pickpocket ; sticky-fingered stealer ; thief FR: voleur [m]
ตะครุบขโมย[v. exp.] (takhrup kha) EN: arrest a thief FR: attraper un voleur

thief ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meisterdieb {m}master thief

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thief
Back to top