ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*thief*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thief, -thief-

*thief* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
campthief (n.) นกชนิดหนึ่งที่ชอบขโมยอาหารจากที่ตั้งแค้มป์
thief (n.) ขโมย See also: โจร Syn. burglar, pickpocket
English-Thai: HOPE Dictionary
sneak thiefn. ขโมยผู้แอบเข้าไปในบ้าน
thief(ธีฟ) n. ขโมย,ผู้ลักทรัพย์ pl. thieves
English-Thai: Nontri Dictionary
thief(n) ขโมย,ผู้ร้าย,ผู้ลักเล็กขโมยน้อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thiefผู้ลักทรัพย์, ขโมย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขโมย (n.) thief See also: pilferer, burglar
มือดี (n.) unapprehended thief See also: master thief
หัวขโมย (n.) thief Syn. โจร, ขโมย
หัวขโมย (n.) thief See also: bandit, burglar, cheat, robber Syn. โจร, ขโมย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They were after you because you're a thief?พวกเขาไล่ตามเธอ เพราะเธอเป็นขโมยหรือเปล่า?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sure we'll be glad, and I'm not a thief, really.และฉันไม่ได้ขโมยจริงๆ
For the day of the Lord cometh... as a thief in the night!เพื่อวันของพระเจาจะมาถึง เหมือนขโมยในกลางคืน
Sure they are. A thief and two feebs.ก็แหงละ หนึ่งขี้ขโมยกับสองขี้โรค
He's a thief in my book.เขาเป็นขโมยในหนังสือของพ่อ
He wore a money belt. The thief got his money.เขามีเข็มขัดใส่เงิน พวกโจรเอามันไป .
I was just a petty thief... stealing scrap metal.ผมก็แค่ขโมยอนุ ... ขโมยเศษโลหะ
Are you gonna be a thief and a liar all your life?คุณ gonna จะขโมย และโกหกทุกชีวิตของคุณ
Since then. I'm like a thief. I steal brief moments...จากนั้น ผมเหมือนหัวขโมย ผมขโมยช่วงเวลาอันสั้น...
What I mean is, you don't seem to be a good thief. Maybe you should try something else.สิ่งที่ผมหมายถึงคือคุณดูเหมือนจะไม่เป็นโจรที่ดี บางทีคุณควรลองอย่างอื่น
An honest thief. We have an honest thief here, do we?เราเจอโจรผู้ทรงเกียรติเข้าแล้วสิ
Where did that thief go?เจ้าหัวขโมยนั้น ไปทางไหน
I'm sure the thief is in the Yu household.ฉันแน่ใจว่า ขโมย ต้องเป็นคนในบ้านของยู

*thief* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire
[dào, ㄉㄠˋ, 盗 / 盜] steal; rob; plunder; a thief; bandit; robber
抓贼[zhuā zéi, ㄓㄨㄚ ㄗㄟˊ, 抓贼 / 抓賊] to catch a thief
积贼[jī zéi, ㄐㄧ ㄗㄟˊ, 积贼 / 積賊] confirmed thief
小偷[xiǎo tōu, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄡ, 小偷] thief
窃贼[qiè zéi, ㄑㄧㄝˋ ㄗㄟˊ, 窃贼 / 竊賊] thief
[zéi, ㄗㄟˊ, 贼 / 賊] thief

*thief* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラーボール[, kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar
シーフ[, shi-fu] (n) thief (particularly in RPG games)
下っ引[したっぴき, shitappiki] (n) (arch) (See 岡っ引き) subordinate of a hired thief-taker (Edo period)
呼ばわり[よばわり, yobawari] (vs) to call (e.g. somebody a thief); to denounce; to brand as
小盗人[こぬすびと, konusubito] (n) sneak thief
居直り強盗[いなおりごうとう, inaorigoutou] (n) thief who threatens violence when detected
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
忍び[しのび, shinobi] (n) (1) stealth; (2) (abbr) (See 忍び歩き) travelling incognito (traveling); (3) (abbr) (See 忍びの術) ninjutsu; (4) (abbr) (See 忍びの者) ninja; (5) sneak theft; sneak thief; (6) (See 忍びない) tolerance
怪盗[かいとう, kaitou] (n) mysterious (phantom) thief
捕り物;捕物帳;捕物帖[とりものちょう, torimonochou] (n) (1) (See 目明かし,岡っ引き) detective story (esp. one from the Edo period featuring thief-takers); (2) detective's memoirs; thief taker's memoirs
昼鳶[ひるとんび, hirutonbi] (n) sneak thief
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter
毒を以て毒を制す[どくをもってどくをせいす, dokuwomottedokuwoseisu] (exp) fight fire with fire; set a thief to catch a thief; fight one evil with another
火事場泥棒[かじばどろぼう, kajibadorobou] (n) (1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
火事泥[かじどろ, kajidoro] (n) (1) (abbr) (See 火事場泥棒・1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
白波;白浪[しらなみ, shiranami] (n) (1) whitecaps; white-crested waves; (2) thief
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P)
空き巣狙い;空き巣ねらい;空巣狙い[あきすねらい, akisunerai] (n) prowler; sneak thief
義賊[ぎぞく, gizoku] (n) chivalrous thief
護摩の灰;胡麻の蝿[ごまのはい, gomanohai] (n) thief posing as fellow traveller (traveler)
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor
車泥棒[くるまどろぼう, kurumadorobou] (n) auto theft; car thief
鼠賊[そぞく, sozoku] (n) petty thief; pilferer; sneak thief

*thief* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief FR:
จอมขโมย[n. exp.] (jøm khamōi) EN: habitual thief FR:
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[n. exp.] (jōn phūrāi) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m] ; brigand [m]
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; robber ; burglar ; pilferer ; thieves [pl] FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (litt. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
มือดี[n.] (meūdī) EN: unapprehended thief FR:
มือกาว[n.] (meūkāo) EN: pickpocket ; sticky-fingered stealer ; thief FR: voleur [m]
ตะครุบขโมย[v. exp.] (takhrup kha) EN: arrest a thief FR: attraper un voleur

*thief* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meisterdieb {m}master thief

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *thief*
Back to top