ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burglar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burglar*, -burglar-

burglar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burglar (n.) ผู้ร้ายย่องเบา See also: คนลักขโมยของ Syn. robber
burglarize (vt.) ย่องเบา See also: ขโมย, ยกเค้า Syn. steal
burglary (n.) การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน See also: การย่องเบา Syn. housebreaking
English-Thai: HOPE Dictionary
burglar(เบอร์'กละ) n. ผู้ร้ายย่องเบา,ขโมยย่องเบา -Conf. robber
burglarize(เบอร์'กละไรซ) vt.,vi. ดำเนินการขโมยย่องเบา
burglary(เบอร์'กละรี) n. การขโมยย่องเบา, See also: burglarious adj. ดูburglary
English-Thai: Nontri Dictionary
burglar(n) นักย่องเบา,ขโมย,ผู้ร้าย,พวกตีนแมว
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burglar alarmsสัญญาณกันขโมย [TU Subject Heading]
Burglaryการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขโมยย่องเบา (n.) burglar See also: cat burglar
นักย่องเบา (n.) burglar See also: cat burglar Syn. ขโมยย่องเบา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In one of my nine lives I was the great cat burglar of Santiago de Compostella!หนึ่งในเก้าชีวิตฉันน่ะ เคยเป็นสุดยอดจอมโจร แห่ง Santiago de Compostella!
So as he left, he broke a window to make it look like a burglar had tried to get in.ดังนั้นเขาจึงทิ้งหลักฐานเอาไว้ เขาจึบทุบกระจก เพื่อทำให้เหมือนพวกตีนแมว พยายามเข้าไปข้างในบ้าน
I mean, disturbed a burglar or burglars, or whatever.พี่หมายถึงเธออาจจะร้องให้ช่วย ไอ้หัวขโมยนั่นก็เลย...
He knew she'd be back the same time as usual, and he killed her, making it seem like she surprised a burglar running out.เขารู้ว่าเธอจะกลับมาเวลาเดิมเหมือนทุกวัน เขาลงมือฆ่าเธอและทำให้มันดูเหมือนว่า หัวขโมยนั่นตกใจขณะวิ่งไปเจอเธอเข้า
And in local news, a masked burglar broke into an area residence, defecated in the family dryer, and then exposed himself to a teenage girl.ข่าวท้องถิ่น มีขโมยสวมหน้ากาก บุกเข้าไปในบ้านคน แล้วขี้ใส่เครื่องอบผ้า และยังอวดของลับให้เด็กสาวเจ้าของบ้านดู
Don't you think it's the same as the burglar who killed your family?คุณไม่คิดว่ามันเหมือนกับขโมยที่ฆ่าครอบครัวคุณเหรอ
When you were seven, i told you that a burglar stole the money from your piggy bank.ที่บอกมีโจรขโมยเงินนายตอน 7 ขวบ พี่โกหก จริงๆ แล้วพี่ทำเอง
This house has the three basic things that a burglar looks for.บ้านนี้มี 3 สิ่งที่พวกย่องเบาชอบ
Think the way a burglar would.คิดเหมือนเขาเป็นพวกโจรย่องเบา
Cheaper than buying a burglar alarm.ถูกกว่าซื้อ สัญญาณกันขโมย
All these years you keep me here, you keep me from moving out, from going to college... from doing anything all because you were scared of some burglar that never existed.ตลอดหลายปีที่แม่กักผมไว้ที่นี่ แม่ไม่ยอมให้ผมย้ายออกไป ไม่ยอมให้ไปมหาลัยฯ... ไม่ยอมให้ทำอะไรเลย
My mom has the burglar alarm on downstairs, so you should probably use the window.ผมเสียใจ เสียใจจริงๆ ผมไม่เคยเจอใครที่สวย ใจดี แล้วก็น่ารักอย่างคุณ

burglar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窃盗[qiè dào, ㄑㄧㄝˋ ㄉㄠˋ, 窃盗 / 竊盜] burglar

burglar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar
押し込み強盗;押込み強盗[おしこみごうとう, oshikomigoutou] (n) housebreaker; burglar
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary
切り取り強盗[きりとりごうとう, kiritorigoutou] (n) violent robbery or burglary; killing and robbing (someone)
夜稼ぎ[よかせぎ, yokasegi] (n) night work; burglary
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P)
強盗事件[ごうとうじけん, goutoujiken] (n) robbery; robbery case; burglary
押し入り(P);押入り[おしいり, oshiiri] (n) breaking into; burglar; (P)
押し込み;押込み[おしこみ, oshikomi] (n) burglary; burglar; closet
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P)
盗犯[とうはん, touhan] (n) burglary; larceny
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P)
覆面強盗[ふくめんごうとう, fukumengoutou] (n) masked burglar; masked bandit
警報器;警報機[けいほうき, keihouki] (n) alarm (fire, burglar, etc.); sensor
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor

burglar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[n. exp.] (jōn phūrāi) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m] ; brigand [m]
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; robber ; burglar ; pilferer ; thieves [pl] FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (litt. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; rob ; plagiarize ; do secretly ; do furtively FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขโมยขึ้นบ้าน[X] (khamōi kheu) EN: burglar FR:
นักย่องเบา[n. exp.] (nak yǿngbao) EN: burglar ; housebreaker FR: cambrioleur [m]
สัญญาณกันขโมย[n. exp.] (sanyān kan ) EN: burglar alarm FR:
ตีนแมว[n. exp.] (tīn maēo) EN: cat burglar FR:
โจรกรรม[n.] (jōrakam = j) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary FR: vol [m]
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up FR: dérober ; cambrioler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burglar
Back to top