ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-thief-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thief, *thief*,

-thief- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For the day of the Lord cometh... as a thief in the night!เพื่อวันของพระเจาจะมาถึง เหมือนขโมยในกลางคืน
Sure they are. A thief and two feebs.ก็แหงละ หนึ่งขี้ขโมยกับสองขี้โรค
He's a thief in my book.เขาเป็นขโมยในหนังสือของพ่อ
He wore a money belt. The thief got his money.เขามีเข็มขัดใส่เงิน พวกโจรเอามันไป .
Are you gonna be a thief and a liar all your life?คุณ gonna จะขโมย และโกหกทุกชีวิตของคุณ
An honest thief. We have an honest thief here, do we?เราเจอโจรผู้ทรงเกียรติเข้าแล้วสิ
Where did that thief go?เจ้าหัวขโมยนั้น ไปทางไหน
I'm sure the thief is in the Yu household.ฉันแน่ใจว่า ขโมย ต้องเป็นคนในบ้านของยู
I hear he followed the thief to the Yu's.ฉันได้ว่า เขาตามขโมยไปที่บ้านของยู
If the thief returns it, I'm sure Sir Te will pursue...ถ้าขโมยนำของมาคืน ฉันแน่ใจว่าท่านที
And the thief are the same.และขโมย เป็นคนคนเดียวกัน
There was a thief in the storeroom!มีโจรอยู่ในห้องเก็บของแน่ะครับ !

-thief- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire

-thief- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーフ[, shi-fu] (n) thief (particularly in RPG games)
小盗人[こぬすびと, konusubito] (n) sneak thief
居直り強盗[いなおりごうとう, inaorigoutou] (n) thief who threatens violence when detected
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
怪盗[かいとう, kaitou] (n) mysterious (phantom) thief
捕り物;捕物帳;捕物帖[とりものちょう, torimonochou] (n) (1) (See 目明かし,岡っ引き) detective story (esp. one from the Edo period featuring thief-takers); (2) detective's memoirs; thief taker's memoirs
昼鳶[ひるとんび, hirutonbi] (n) sneak thief
毒を以て毒を制す[どくをもってどくをせいす, dokuwomottedokuwoseisu] (exp) fight fire with fire; set a thief to catch a thief; fight one evil with another
火事場泥棒[かじばどろぼう, kajibadorobou] (n) (1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
火事泥[かじどろ, kajidoro] (n) (1) (abbr) (See 火事場泥棒・1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
白波;白浪[しらなみ, shiranami] (n) (1) whitecaps; white-crested waves; (2) thief
空き巣狙い;空き巣ねらい;空巣狙い[あきすねらい, akisunerai] (n) prowler; sneak thief
義賊[ぎぞく, gizoku] (n) chivalrous thief
護摩の灰;胡麻の蝿[ごまのはい, gomanohai] (n) thief posing as fellow traveller (traveler)
車泥棒[くるまどろぼう, kurumadorobou] (n) auto theft; car thief
鼠賊[そぞく, sozoku] (n) petty thief; pilferer; sneak thief

-thief- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief FR:
จอมขโมย[n. exp.] (jøm khamōi) EN: habitual thief FR:
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[n. exp.] (jōn phūrāi) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m] ; brigand [m]
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; robber ; burglar ; pilferer ; thieves [pl] FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (litt. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
มือดี[n.] (meūdī) EN: unapprehended thief FR:
มือกาว[n.] (meūkāo) EN: pickpocket ; sticky-fingered stealer ; thief FR: voleur [m]
ตะครุบขโมย[v. exp.] (takhrup kha) EN: arrest a thief FR: attraper un voleur

-thief- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meisterdieb {m}master thief

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -thief-
Back to top