ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pickpocket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pickpocket*, -pickpocket-

pickpocket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pickpocket (n.) นักล้วงกระเป๋า See also: มือกาว Syn. mugger, robber
pickpocket (vt.) ล้วงกระเป๋า See also: ขโมย
English-Thai: HOPE Dictionary
pickpocket(พิค'พอคคิท) n. นักล้วงกระเป๋า
English-Thai: Nontri Dictionary
pickpocket(n) นักล้วงกระเป๋า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pickpocketนักล้วงกระเป๋า (ลักทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักล้วงกระเป๋า (n.) pickpocket
นักแซ้ง (n.) pickpocket Syn. นักล้วงกระเป๋า
มือกาว (n.) pickpocket See also: sticky-fingered stealer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were a simple pickpocket a second ago, but now you're holding a hostage!ก่อนหน้านี้แกเป็นแค่ขโมย แต่ตอนนี้แกถึงกับจับคนเป็นตัวประกัน!
This pickpocket that your worryเจ้าโจรล้วงกระเป๋านี่ ซึ่งความวิตกของเจ้านั้น
I pickpocket him when he's annoying.ฉันล้วงกระเป๋าเค้ามา เวลาที่เค้าทำตัวน่ารำคาญอ่ะ
You want to be careful. Haven't you heard? There's a pickpocket about.คุณต้องระวังนะครับ ไม่ได้ยินเหรอครับ ที่มีโจรล้วงกระเป๋าอาละวาด
A green one that I managed to pick from a pickpocket actually pickpocketing at the time.จากนักล้วง _BAR_ N ที่ตามจริงแล้วล้วงตอนนั้น
Break into his room, pickpocket him... I don't care.บุกเข้าไปในห้องเขา ล้วงกระเป๋าเขา ฉันไม่สนใจ
And don't bother trying to pickpocket my stash this time, because I'm gonna go get drunk instead.แล้วครั้งนี้ ก็ไม่ต้องลำบากมาพยายาม ล้วงกระเป๋าฉันอีก เพราะฉันจะไปเมาเหล้าแทน
Candy-ass pickpocket tryin' to bust my chops.ไอ้หน้าหวานจอมล้วงกระเป๋าพยายามแกล้งผม
I, uh, pickpocket the tweedles every six months or so.เคยอยู่ล้วงกระเป๋าเจ้าพวกนั้นอยู่หกเดือนได้มั้ง
Hey, you little pickpocket!เฮฅ เจ้าเด็กล้วงกระเป๋า!
Pickpockets aren't my fieldโจรล้วงกระเป๋าไม่ได้อยู่ในสาขา
Your little pickpocket?โจรล้วงกระเป๋าตัวน้อยของเจ้า?

pickpocket ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扒手[pá shǒu, ㄆㄚˊ ㄕㄡˇ, 扒手] pickpocket
[shǒu, ㄕㄡˇ, 掱] pickpocket

pickpocket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
巾着切り[きんちゃくきり, kinchakukiri] (n) pickpocket
ちゃりんこ[, charinko] (n) (1) (sl) child pickpocket; (2) (col) bicycle
掏摸(P);掏児[すり(gikun), suri (gikun)] (n) (uk) pickpocket; (P)

pickpocket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขโมยล้วงกระเป๋า[n. exp.] (khamōi lūan) EN: pickpocket FR: pickpocket [m] (anglic.) ; voleur à la tire [m]
มือกาว[n.] (meūkāo) EN: pickpocket ; sticky-fingered stealer ; thief FR: voleur [m]
นักล้วงกระเป๋า[n.] (nak lūang k) EN: pickpocket FR: pickpocket [m] ; voleur à la tire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pickpocket
Back to top