ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pilferer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pilferer*, -pilferer-

pilferer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pilferer (n.) ขโมย See also: คนลักเล็กขโมยน้อย Syn. thief

pilferer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掻っ払い[かっぱらい, kapparai] (n) pilferer
鼠賊[そぞく, sozoku] (n) petty thief; pilferer; sneak thief

pilferer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; robber ; burglar ; pilferer ; thieves [pl] FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (litt. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pilferer
Back to top