ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sustain*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sustain, -sustain-

*sustain* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
life-sustaining (adj.) จำเป็นสำหรับชีวิต
sustain (vt.) รักษาไว้ See also: ดำรง, จรรโลง, ทำให้มีต่อไป Syn. maintain, continue, prolong
sustain (vt.) ประสบ See also: ได้ผ่าน, ทนทุกข์ Syn. experience, suffer, undergo
sustain (vt.) สนับสนุน See also: ค้ำจุน, ช่วยเหลือ Syn. assist, nourish, support, uphold
sustain in (phrv.) ทำให้รักษา (บางสิ่ง) ไว้ See also: ช่วยประคอง (บางสิ่ง) ให้อยู่ได้
sustainable (adj.) ซึ่งสนับสนุน Syn. bearable
sustained (adj.) ซึ่งรักษาไว้ Syn. kept, retained
sustainer (n.) ผู้สนับสนุน See also: ผู้ค้ำจุน, สิ่งที่ค้ำจุน Syn. sponsor, supporter
English-Thai: HOPE Dictionary
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น
sustain(ซัสเทน') vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ประคองไว้,รับภาระ,รักษาไว้,ยังชีพ,ผดุงไว้,ช่วยเหลือ,ทำต่อไป,ยืนยัน., See also: sustainable adj. sustainedly adv. sustainingly adv. sustainment n., Syn. support,maintain
English-Thai: Nontri Dictionary
sustain(vt) ค้ำจุน,ได้รับ,เห็นพ้อง,สนับสนุน,ผดุงไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sustainยืนตาม, เห็นชอบด้วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sustainable agricultureเกษตรกรรมแบบยั่งยืน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จรรโลง (v.) sustain See also: maintain, support Syn. ส่งเสริม Ops. ทำลาย
ทรง (v.) sustain See also: support, bear Syn. รองรับ
ประคองตัว (v.) sustain oneself See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll sustain the bail at $25,000.เป็นอะไรมั้ยอ่ะ จะไปไหนเนี่ย
I got this hotshot pilot friend who said he could do an Immelmann at a sustained 8 Gs.ผมเคยได้ยิน เพื่อนนักบินขี้โอ่บอกว่า เขาทนได้ถึง 8 Gs.
He had lost the will to sustain his existence.สูญเสียกำลังใจในการมีชีวิต
The abrasion on your hand is the type sustained in a three-to-five foot fall.รอยถลอกที่มือแสดงถึง มีการหกล้มจากความสูง 3-6 ฟุต
It appears that your baby has sustained some fractures... while inside your uterus.ดูเหมือนลูกคุณมีปัญหากระดูกหัก ขณะที่อยู่ในท้อง
The worst of the injury, however, was sustained to the right leg... in the form of a spiral fracture.จุดที่ร้ายแรงที่สุดคือ ขาขวากระดูกแตกเป็นรูปเกลียว
Unicorn blood can sustain me but it cannot give me a body of my own.เลือดยูนิคอร์นช่วยชูแรงให้ แต่ไม่อาจช่วยให้ฉันมีร่างของตัวเอง
This project celebrates its greatest star, Fujiwara Chiyoko... who sustained it through much of its 70-year history...โปรเจ็คท์นี้เพื่อเป็นการยกย่อง ดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุด, คุณ ฟูจิวาระ ชิโยโกะ... ผู้ที่ได้ผ่าน 70 ปีแห่งประวัติศาสตร์ ของที่นี่มา...
After the moon fell from the sky, the Earth could no longer sustain the species.หลังจากที่ดวงจันทร์ ตกลงมาจากฟากฟ้า สิ่งมีชีวิต ก็ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่บนโลกไม่ได้
Katherine Brewster, have you sustained injury?แคทรีน บรูเซอร์ บาดเจ็บตรงไหนบ้าง
The Mojave area will sustain significant nuclear fallout.เขตโมฮาวีอยู่ในรัศมีของละอองปรมาณู
It's under attack, sustaining damage.ตัวยานถูกโจมตี อยู่ในลักษณะย่ำเเย่

*sustain* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
承重孙[chéng zhòng sùn, ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄣˋ, 承重孙 / 承重孫] eldest grandson (to sustain upper storeys of ancestor worship)
自立[zì lì, ㄗˋ ㄌㄧˋ, 自立] independent; self-reliant; self-sustaining; to stand on one's own feet; to support oneself
可持续发展[kě chí xù fā zhǎn, ㄎㄜˇ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 可持续发展 / 可持續發展] sustainable development

*sustain* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サステイナビリティ;サステナビリティ[, sasuteinabiritei ; sasutenabiritei] (n) sustainability
サステイナブル[, sasuteinaburu] (adj-f) sustainable
サステイナブルディベロップメント[, sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development
サステイニングプログラム[, sasuteiningupuroguramu] (n) sustaining program; sustaining programme
サステイン[, sasutein] (n) sustain
サスプロ[, sasupuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
サセプロ[, sasepuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
パーマカルチャー[, pa-makarucha-] (n) permaculture; sustainable living practices
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n,vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P)
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P)
地球に優しい[ちきゅうにやさしい, chikyuuniyasashii] (exp) earth-friendly; ecological; sustainable
息の長い[いきのながい, ikinonagai] (adj-i) (1) lasting (work); sustained (effort); prolonged; (2) long-winded
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] (adj-na) sustainable
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] (n) {comp} sustainable cell rate
持続可能な開発[じぞくかのうなかいはつ, jizokukanounakaihatsu] (exp,n) sustainable development
支える[ささえる, sasaeru] (v1,vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P)
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] (n) {comp} sustainable throughput
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] (n) {comp} sustainable cell rate; SCR
蹴込む[けこむ, kekomu] (v5m,vt) to kick in(to); to sustain a loss
Japanese-English: COMDICT Dictionary
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] sustainable
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] sustainable cell rate
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR)

*sustain* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบยั่งยืน[adj.] (baēp yangye) EN: sustainable FR: durable ; soutenable
ดำเนินต่อไป[adj.] (damnoēn tøp) EN: sustainable FR:
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thā) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead FR:
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance ; prop up FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān jaroēn ) EN: sustainable growth FR: croissance soutenable.[[f]
การพัฒนาแบบยั่งยืน[n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาที่ยั่งยืน [n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development ; sustainability FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน[n. exp.] (kān thǿngth) EN: sustainable tourism FR: tourisme durable [m]
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān thǿngth) EN: sustainable tourism FR: tourisme durable [m]
การเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān toēptō ) EN: sustainable growth FR: croissance durable [f]
ค้ำชู[v.] (khamchū) EN: support ; sustain FR:
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; take a loss ; make a loss ; sustain losses ; have a deficit ; lose money ; lose one's capital ; be worse off ; be out of pocket FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
ความยั่งยืน[n.] (khwām yangy) EN: sustainability ; permanence FR: durabilité [f]
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khwām yangy) EN: environmental sustainability FR: développement durable [m]
ความยั่งยืนทางการคลัง[n. exp.] (khwām yangy) EN: fiscal sustainability FR:
มิช้ามินาน[X] (mi chā mi n) EN: long ; a long time ; sustained ; lasting FR:
นาน[adv.] (nān) EN: long ; for a long time ; extensively ; a long period ; sustained ; lasting FR: longtemps ; un long moment
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster FR: supporter ; soutenir
ปะทะปะทัง[v.] (pathapathan) EN: sustain ; prop ; bear ; keep going FR:
ผดุง[v.] (phadung) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
ประคองตัว[v. exp.] (prakhøng tū) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet FR:
ประทัง[v.] (prathang) EN: keep ; maintain ; sustain ; support FR: garder ; préserver
ประทังชีวิต[v. exp.] (prathang ch) EN: sustain life FR: survivre
สงวนพันธุ์[v. exp.] (sa-ngūan ph) EN: conserve ; preserve ; reserve ; save ; sustain FR:
ต่อเนื่อง[v. exp.] (tø neūang) EN: continue ; succeed ; maintain ; persist ; sustain ; carry on ; go on ; keep on FR:
ต่อเนื่อง[adj.] (tø neūang) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular ; constant ; succeeding ; successive ; incessant ; unending ; serial ; unabated ; straight FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant ; soutenu
ตระอร[v.] (tra-øn) EN: support ; sustain FR:
ตู๊[v.] (tū) EN: sustain ; maintain FR:
ยัน[v.] (yan) EN: support ; sustain ; prop (up) ; brace ; push (against) ; lean sth against sth for support FR: étayer ; soutenir ; s'appuyer sur
ยังชีพ[v. exp.] (yang chīp) EN: support life ; sustain ; maintain ; keep up ; preserve ; live on FR: subsister
อย่างต่อเนื่อง[adj.] (yāng tø neū) EN: sustainable ; continuing ; ongoing ; continuous ; sustained ; persistant FR: soutenu ; persistant
อย่างยั่งยืน [adj.] (yāng yangye) EN: sustainable FR: durable
ยั่งยืน[adj.] (yangyeūn) EN: sustainable FR: durable
อยู่ท้อง[adj.] (yūthøng) EN: sustaining ; substantial ; filling FR:

*sustain* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erneuerbar {adj}sustainable
Stütze {f}sustainer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sustain*
Back to top