ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assistance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assistance*, -assistance-

assistance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assistance (n.) ความช่วยเหลือ See also: การสนับสนุน Syn. aid
English-Thai: HOPE Dictionary
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid,help)
English-Thai: Nontri Dictionary
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assistance callการเรียกผ่านพนักงานสลับสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การช่วยเหลือ (n.) assistance See also: aid, help
การอุดหนุน (n.) assistance See also: help, support, aid (relief) Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, การเจือจาน, ความเอื้อเฟื้อ, ความเผื่อแผ่
การเจือจาน (n.) assistance See also: help, support, aid (relief) Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, การอุดหนุน, ความเอื้อเฟื้อ, ความเผื่อแผ่
ความช่วยเหลือ (n.) assistance See also: aid, help Syn. การช่วยเหลือ
ความอนุเคราะห์ (v.) assistance See also: help, aid, favour, benevolence Syn. ความช่วยเหลือ, ความเอื้อเฟื้อ, ความเกื้อหนุน, ความเจือจุน
ความเกื้อกูล (n.) assistance See also: help, support, aid (relief) Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, การเจือจาน, การอุดหนุน, ความเอื้อเฟื้อ, ความเผื่อแผ่
ความเกื้อหนุน (v.) assistance See also: help, aid, favour, benevolence Syn. ความช่วยเหลือ, ความเอื้อเฟื้อ, ความเจือจุน
ความเจือจุน (v.) assistance See also: help, aid, favour, benevolence Syn. ความช่วยเหลือ, ความเอื้อเฟื้อ, ความเกื้อหนุน
ความเผื่อแผ่ (n.) assistance See also: help, support, aid (relief) Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, การเจือจาน, การอุดหนุน, ความเอื้อเฟื้อ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (n.) assistance See also: help, support, aid (relief) Syn. การเจือจาน, การอุดหนุน, ความเอื้อเฟื้อ, ความเผื่อแผ่
ขอแรง (v.) ask for assistance See also: ask someone to lend a hand
คนสนิท (n.) efficient assistance See also: helper Syn. มือขวา Ops. มือซ้าย, แขนซ้าย
สาธารณูปการ (n.) public assistance
แขนขวา (n.) efficient assistance See also: helper Syn. มือขวา, คนสนิท Ops. มือซ้าย, แขนซ้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Request assistance from the Eastern District Battalion.ร้องขอความช่วยเหลือจาก กองพันทางตะวันออก
Son, I'll be needing your assistance tomorrow.ไอ้ลูกชาย พรุ่งนี้มาช่วยพ่อหน่อย
She had better had stayed home! Assistance is impossible, and condolence insufferable.หล่อนน่าจะอยู่บ้านของหล่อน ความช่วยเหลือ ไม่มีทางเป็นไปได้และการแสดงความเสียใจเป็นเรื่องเหลือทน
Drug assistance interrogation is perfectly legal, when the matter is a state security.ใช้ยาช่วยในการไต่สวนเพื่อความมั่นคงน่ะ ไม่ผิดกฎหมายหรอก
He was of some assistance to my fiancée last night.เขาช่วยคู่หมั้นผมไว้เมื่อคืนนี้
Could I have directory assistance for Fiji, please?ช่วยค้นเบอร์โทรในฟิจิหน่อยครับ
Education public health social assistance pensions housing.การศึกษา, สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์ บำเหน็จบำนาญ, การจัดหาที่อยู่อาศัย
Until the jade Buddha is back in my possession, you and your cause will receive no British military assistance whatsoever.ถ้าผมยังไม่ได้พระพุทธรูปหยกคืน กองทัพอังกฤษ จะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ กับคุณ
I want the credit for the find to go to the entire Gates family, with the assistance of Mr Riley Poole.ผมต้องการให้ชื่อเสียงของการค้นพบ เป็นของตระกูล เกทส์, และด้วยความช่วยเหลือจาก คุณ ไรลี่ย์ พูลล์.
Can we have some medical assistance here, please?พวกเราต้องการหมอ ขอร้องละ
As far as American citizens, whoever leaves will get whatever assistance is required to get their life back on track:สำหรับคนอเมริกัน ใครที่อยากออกไป จะได้รับ ความช่วยเหลือ ให้กลับไปดำเนินชีวิตได้อีก
You might find I can be of more assistance than you think.แล้วนายจะรู้ว่าฉันช่วยนายได้เยอะ

assistance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扶贫[fú pín, ㄈㄨˊ ㄆㄧㄣˊ, 扶贫 / 扶貧] assistance to the poor
支援[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ, 支援] provide assistance or backing; to support; to back
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ, 帮助 / 幫助] assistance; aid; to help; to assist
协助[xié zhù, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ, 协助 / 協助] provide assistance; aid

assistance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシスタンス[, ashisutansu] (n) assistance
お世話;御世話[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
相談窓口[そうだんまどぐち, soudanmadoguchi] (n) inquiry counter; consulting service; assistance service
緊急医療チーム[きんきゅういりょうチーム, kinkyuuiryou chi-mu] (n) emergency medical assistance team; EMAT
軍事顧問団[ぐんじこもんだん, gunjikomondan] (n) military assistance advisory group
アシスト[, ashisuto] (n,vs) assist; assistance; (P)
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to
コメコン[, komekon] (n) Council for Mutual Economic Assistance; COMECON; (P)
一助[いちじょ, ichijo] (n) help; assistance; (P)
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
加担(P);荷担[かたん, katan] (n,vs) support; participation; assistance; complicity; conspiracy; (P)
合力[ごうりょく(P);ごうりき;こうりょく, gouryoku (P); gouriki ; kouryoku] (n,vs) (1) (ごうりょく only) resultant force; (2) assistance; help; (3) donation; alms; almsgiving; (P)
応援[おうえん, ouen] (n,vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P)
焼け石に水[やけいしにみず, yakeishinimizu] (exp) something bound to fail due to inadequate effort, assistance, etc. (lit
羽翼[うよく, uyoku] (n,vs) (1) wings and feathers; (2) assistance; aid; help; someone's right hand
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n,vs,adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P)
補助[ほじょ, hojo] (n,vs,adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
番号案内[ばんごうあんない, bangouannai] directory assistance

assistance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist ; give assistance ; give a hand FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir ; venir en aide (à) ; donner un coup d'épaule (à qqn)
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay n) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
การให้ความช่วยเหลือ[n. exp.] (kān hai khw) EN: assistance FR: assistance [f]
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี[n. exp.] (kān hai khw) EN: technological assistance FR: assistance technologique [f]
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsa) EN: support ; backing ; sponsoring ; assistance ; corroboration FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatha) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation FR: patronage [m] ; parrainage [m]
แขนขวา[n. exp.] (khaēn khwā) EN: efficient assistance FR:
ขอความช่วยเหลือ[v. exp.] (khø khwām c) EN: ask for help ; ask for assistance ; appeal for aid ; request assistance FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
ขอแรง[v.] (khøraēng) EN: ask for assistance ; ask to lend a hand FR:
ความอนุเคราะห์[n.] (khwām anukh) EN: assistance FR: aide [f]
ความช่วยเหลือ[n.] (khwām chūay) EN: assistance ; aid ; help FR: aide [f] ; assistance [f]
ความช่วยเหลือทางการเงิน ; ความช่วยเหลือด้านการเงิน[n. exp.] (khwām chūay) EN: FR: aide financière [f] ; assistance financière [f]
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย[n. exp.] (khwām chūay) EN: legal aid FR: assistance légale [f]
ความช่วยเหลือทางวิชาการ[n. exp.] (khwām chūay) EN: technical assistance (TA) FR: assistance technique [f]
อ้อมอก[n.] (øm-ok) EN: care ; assistance FR:
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir
ผู้ฟัง[n. exp.] (phū fang) EN: listener ; audience FR: auditeur [m] ; public [m] ; auditoire [m] ; assistance [f]
ผู้เข้าชม[n. exp.] (phū khao ch) EN: attendance FR: assistance [f] ; entrées [fpl]
ผู้เข้าชมสูงสุด[n. exp.] (phū khao ch) EN: FR: assistance record [f]
การไม่ช่วยเหลือ[n. exp.] (kān mai chū) EN: FR: non-assistance [f]

assistance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassungshilfe {f}adjustment assistance
Assistenz {f}; Assistenz... | unter Assistenz von ...assistance | with the assistance of ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assistance
Back to top