ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interruption

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interruption*, -interruption-

interruption ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interruption (n.) การขัดจังหวะ See also: การหยุดชะงัก Syn. suspension, pause, break
English-Thai: HOPE Dictionary
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption
English-Thai: Nontri Dictionary
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interruptionการขัดจังหวะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้างขวางคอ (n.) one who causes interruption See also: (someone/something ) in the way
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sorry about the interruptionขอโทษด้วยที่มาขัดจังหวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it doesn't follow that the interruption must be unwelcome.แต่ไม่ต้องไปคิดว่า การขัดจังหวะจะไม่เป็นที่ต้อนรับ
Experts estimate that the service interruption will end up costing Castle billions in lost revenue.ผู้เชี่ยวชาญ คาดการณ์ว่า Nการแทรกซึมสัญญาณดังกล่าว.. จะทำให้ คาสเซิล สูญรายได้ นับพันล้าน..
Day one of the race begins in 10 minutes, and will be brought to you without commercial interruption by Weyland International.วันหนึ่งของการแข่งขันจะเริ่มขึ้นใน 10 นาที และจะมาถึงคุณ without การหยุดชะงักทางการค้า
Will be able to take my place forthwith without interruption or injury to the life and progress of the Empire.ชีวิตที่มันไม่ใช่ของตัวฉันเอง แต่แล้วฉันก็คิดว่า เขาพูดติดอ่างได้ไพเราะอย่างนี้
For the moment, there would be an interruption as we have just run into a deer.รถไฟจะหยุดวิ่งชั่วขณะ เนื่องจากมีกวางวิ่งเข้ามาในราง
Any interruption will kill him!Now we cast the spell!
This interruption had better be warranted.การโทรมาขัดจังหวะนี้ ควรจะต้องมีเหตุผลที่สมควรนะ
"... Interruption to his father and mother,การขัดขวาง พ่อและแม่ของเขา
We first need to submit an emergency interruption claim to the national communications system -- Hack it.อันดับแรกต้องส่ง คำร้องขอหยุดระบบฉุกเฉิน ให้กับการสื่อสารแห่งประเทศ
While I am aware that convention dictates that I should wait for your assessment of our proposal please take my interruption less as rudeness than proof of our profound excitement at the opportunity to meet yourself and your fine company.แม้ผมจะตระหนักดีว่า.. ตามธรรมเนียมแล้ว ผมควรจะรอให้ทางคุณ ประเมินข้อเสนอของเรา.. แต่ได้โปรดอย่าถือว่าการขัดจังหวะของผม เป็นการเสียมารยาท หากแต่เป็นข้อพิสูจน์ว่า..
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด
All right then. No more interruptions.ดี งั้นอย่าป่วนอีกนะ

interruption ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打岔[dǎ chà, ㄉㄚˇ ㄔㄚˋ, 打岔] interruption; to interrupt (esp. talk); to change the subject
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, 情有可原] pardonable (of interruption, misunderstanding etc)

interruption ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption
セグエ[, segue] (n) segue (proceeding without interruption in music, etc.)
割込[わりこみ, warikomi] (n) {comp} interruption
合いの手;合の手;間の手;相の手;あいの手(io)[あいのて, ainote] (n) (1) interlude; (2) (See 掛け声) interjection; interruption
見合わせ;見合せ[みあわせ, miawase] (n) (1) (See 見合わせる・1) looking at each other; (2) (See 見合わせる・2) postponement; suspension; interruption
遮炎性[しゃえんせい, shaensei] (n) flame shielding performance; flame interruption performance; flame screening performance
不通[ふつう, futsuu] (n) suspension; interruption; stoppage; tie-up; cessation; (P)
中止[ちゅうし, chuushi] (n,vs) suspension; stoppage; discontinuance; interruption; (P)
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n,adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P)
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P)
切れ目(P);切目[きれめ, kireme] (n) break; pause; gap; end; rift; interruption; cut; section; notch; incision; end (of a task); (P)
割り込み(P);割込み[わりこみ, warikomi] (n) interruption; sharing a theater box (theatre); muscling in on; wedging oneself in; cutting in line; (CPU) interrupt; (P)
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P)
断線[だんせん, dansen] (n,vs) disconnection; interruption; burn-out
杜絶;途絶[とぜつ, tozetsu] (n,vs) stoppage; interruption; cessation; suspension
横槍[よこやり, yokoyari] (n) interruption; interference; butting in
途切れ;跡切れ[とぎれ, togire] (n) break; pause; interruption; intermission
途絶え;跡絶え[とだえ, todae] (n) pause; intermission; break; interruption; suspension
間断[かんだん, kandan] (n) break in time; interruption; pause
Japanese-English: COMDICT Dictionary
割込[わりこみ, warikomi] interruption
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt

interruption ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngk) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way FR:
การขัดจังหวะ[n.] (kān khatjan) EN: interruption FR:
การหยุดพัก[n. exp.] (kān yut pha) EN: break FR: pause [f] ; halte [m] ; interruption [f] ; break [m]
เรื่อย[adv.] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently FR: continuellement ; constamment ; sans cesse ; sans interruption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interruption
Back to top