ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motionless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motionless*, -motionless-

motionless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motionless (adj.) ซึ่งอยู่นิ่ง See also: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งไม่ขยับเขยื้อน Syn. still, stationary, unmoving Ops. movable, changeable
motionless (adj.) ซึ่งไร้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว Syn. still, unmoving, stagnant
motionless (adj.) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว See also: ซึ่งนิ่งสนิท, อยู่กับที่ Syn. still, unmoving, dead, stagnant
motionlessly (adv.) อย่างไร้การเคลื่อนที่ See also: อย่างสงบ Syn. calmly
motionlessness (n.) การหยุดเคลื่อนที่ See also: การไม่เคลื่อนไหว Syn. rest
English-Thai: Nontri Dictionary
motionless(adj) ไม่ไหวติง,ไม่เคลื่อนไหว,ไม่เคลื่อนที่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แอ้งแม้ง (adv.) motionlessly See also: still
หมดอารมณ์ (v.) be emotionless Ops. มีอารมณ์
หมดอารมณ์ (adv.) emotionlessly Ops. มีอารมณ์
หยุดนิ่ง (v.) be motionless See also: be at a standstill Syn. นิ่ง, อยู่นิ่ง, อยู่กับที่, คงที่ Ops. เคลื่อนไหว, ไหว
อยู่นิ่ง (v.) be motionless See also: be at a standstill Syn. นิ่ง, อยู่กับที่, คงที่ Ops. เคลื่อนไหว, ไหว
ไร้ความรู้สึก (adj.) emotionless Syn. ไร้อารมณ์ Ops. มีความรู้สึก
ไร้อารมณ์ (adj.) emotionless Ops. มีความรู้สึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You ... In the past, there were times our Da Dong stayed motionless like this.เธอนะเมื่อก่อน พวกเรายังเคยขี่ม้าด้วยกันเลยนะ
She's been sitting there motionless for an hour.เธอนั่งนิ่งๆตรงนั้น โดยไม่ขยับอะไรเลยมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะ
It was obvious that Earth was motionless and that everything in the heavens, the sun, the moon, the stars, the planets revolved around us.มันเห็นได้ชัดว่าโลกก็นิ่ง และทุกอย่างที่อยู่ใน สวรรค์ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ ดวงดาวดาวเคราะห์
The President was lying motionless in the car.ประธานาธิบดีนอนแน่นิ่งอยู่ในรถ
Either... she's an evil, emotionless, miserable human being, or... she's a robot.ถ้าเธอไม่ใช่... นางมารร้าย ไร้ความรู้สึก เป็นมนุษย์ที่จมอยู่กับความทุกข์
I would say it was at least 25 yards wide, or in diameter actually, it would be, and it was hovering over a house, and it was motionlessผมพอจะพูดได้ว่ามันกว้างประมาณ 25 หลา หรือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนั้น และมันก็บินร่อนไปมาเหนือบ้านเรือนและมันก็หยุดนิ่ง
It's about a Waspy family that's slowly turning into emotionless zombies.มันเกี่ยวกับครอบครัวแวสปี้ ที่ค่อยๆ กลายเป็นผีดิบไร้อารมณ์
Emotionless, the Department Six constables are here.พี่อู่ฉิง คนของกองปราบมานี่แล้ว
Emotionless... what an intimate name.ไร้ใจ... ไม่เหมาะกับเจ้าเลย
Emotionless analyzes our cases and directs our investigations, and Iron Hands has connections all over the underworld.อู่ฉิงวิเคราะห์รูปคดีและสืบสวน เหยาเซี่ยคอยประสานงานกลุ่มคนภายนอก
That's my workshop, and Emotionless sleeps in there.ตรงนั้นห้องทำงานข้า ส่วนอู๋ฉิงนอนด้านนั้น
Emotionless, Lord Xu just went to attend a banquet hosted by An Shigeng.พี่อู่ฉิง ใต้เท้าซื่อเพิ่งออกไป ร่วมงานเลี้ยงที่อานซื่อกงเป็นเจ้าภาพ

motionless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不动[bù dòng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 不动 / 不動] motionless

motionless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不動[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) immobility; firmness; fixed; steadfastness; motionless; idle; (P)
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P)

motionless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับหลัก[v. (loc.)] (japlak) EN: be motionless FR:
ไม่ไหวติง[adj.] (mai waiting) EN: motionless ; still FR:
แน่[adj.] (naē) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious FR: inconscient ; inanimé
แน่นิ่ง[adj.] (naēning) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious ; paralyzed ; stationary FR: inconscient ; inanimé
นิ่ง[v.] (ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[v.] (ning-ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
แซ่ว[adv.] (saēo) EN: wearily ; motionless FR:
หยุดนิ่ง[v. exp.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; stand still FR: s'immobiliser
หยุดนิ่ง[v.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; halt FR:

motionless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbeweglich {adj} | unbeweglicher | am unbeweglichstenmotionless | more motionless | most motionless
Bewegungsloskeit {f}motionlessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motionless
Back to top