ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-shorten-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shorten, *shorten*,

-shorten- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And they say that you can... shorten this and wear it again, if you like.ละอีกอย่างชุดแบบนี้มัน โมแล้วใส่ได้หลายงานนะเว้ยเฮ้ย
Only sometimes, we like to shorten one of the legs.- บางครั้งเท่านั้น เราชอบปรับขาเก้าอี้ลงข้างหนึ่ง
I'm going to shorten the time it takes for you.ผมจะช่วยประหยัดเวลาให้คุณเอง
Mensurate those coordinates. Shorten the kill chain.คำนวนตำแหน่ง หาทางที่ลัดที่สุด
I don't know. I mean, if I tighten the waist and shorten it a bit,ฉันไม่รู้ หมายถึงถ้าทำให้ช่วงเอวดูรัดขึ้น
They shorten every word to one syllable.พวกเขาย่อทุก คำเหลือแค่พยางค์เดียว
Yeah, but if the graft doesn't take, we shorten the nerve more.ใช่ แต่ถ้าอวัยวะไม่ยอมรับส่วนปลูกถ่าย เราสามารถทำให้เส้นประสาทสั้นลงได้อีก
Your name is a mouthfull. Do you mind if I shorten it?ชื่อของเธอยาวเอาเรื่อง ฉันย่อให้สั้นได้มั้ย
Well, why don't you just shorten the trip?เอ่อ ทำไมเธอไม่ทำให้การเดินทางสั้นลง
Does shorten the list a bit.นั่นช่วยให้แคบลงมากเลย
Sir, a squall on the starboard route, we need to shorten the sail immediately.เซอร์มีลมพายุบนน้อมกราบ ขวา เราจะต้องสั้นลงเรือทันที
If we don't shorten sail and bear off it'll catch us on the beam.ถ้าเราไม่ได้ร่นแล่นเรือและแบก ออก มันจะจับเราบนคาน

-shorten- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寿命を縮める[じゅみょうをちぢめる, jumyouwochidimeru] (exp,v1) (See 命を縮める) to shorten one's life

-shorten- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดตัว[v.] (hot tūa) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce FR: se contracter
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink ; stiffen FR: contracter ; fléchir
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
รวบรัด[v.] (rūaprat) EN: shorten ; cut short ; compress ; abbreviate ; expedite FR:
ตัดทอน[v.] (tatthøn) EN: cut ; pare ; excise ; abridge ; keep down ; shorten FR: couper ; élaguer ; enlever ; réduire ; retrancher
ทอน[v.] (thøn) EN: cut ; cut short ; delete ; shorten FR: supprimer
ยืดและหด[v. exp.] (yeūt lae ho) EN: expand and contract ; lengthen and shorten FR:
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่น[v.] (yon) EN: shorten ; reduce ; cut down ; diminish ; lessen ; save FR: écourter ; réduire ; diminuer ; raccourcir ; abréger
ย่น...ให้สั้นลง[v. exp.] (yon … hai s) EN: shorten ; reduce ; cut short FR: écourter ; réduire
ย่นระยะการเรียนให้สั้นลง[v. exp.] (yon raya kā) EN: shorten the period of schooling FR:
ย่นเวลา[v. exp.] (yon wēlā) EN: reduce time ; shorten time FR:
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -shorten-
Back to top