ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abridge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abridge*, -abridge-

abridge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abridge (vt.) ตัดสิทธิ์ See also: ลดทอนสิทธิ์
abridge (vt.) ย่อ See also: ตัดทอน, ทำให้สั้นลง Syn. shorter
abridgement (n.) การย่อ See also: ย่อความ Syn. reduction, abridgment
abridgement (n.) ฉบับย่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
English-Thai: Nontri Dictionary
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abridged editionฉบับตัดย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดทอน (v.) abridge See also: reduce, cut off, shorten, cut down, slash, curtail Syn. ลด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like a group of people want to build abridge over the Charles River or something like that.เช่น คนกลุ่มหนึ่งต้องการสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำชาร์ลส์ เป็นต้น
You guys must be studying the abridged book of ninja fighting.พวกคุณจะต้องเรียนหนังสือย่อของการต่อสู้นินจา
Okay, well, here's the abridged version.โอเค นี่คือแบบย่อๆนะ

abridge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缩写[suō xiě, ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, 缩写 / 縮寫] abbreviation; to abridge
未删节版[wèi shān jié bǎn, ㄨㄟˋ ㄕㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄢˇ, 未删节版 / 未刪節版] unabridged edition; uncut edition

abridge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
端折る[はしおる;はしょる, hashioru ; hashoru] (v5r,vt) to tuck up; to abridge
抄訳[しょうやく, shouyaku] (n,vs) abridged translation
略文[りゃくぶん, ryakubun] (n) abridged sentence
略記法[りゃっきほう, ryakkihou] (n) abridged notation
省略[しょうりゃく, shouryaku] (n,vs) (See 省略符号・しょうりゃくふごう) omission; abbreviation; abridgment; abridgement; (P)
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] (n) {comp} abridged version
約する[やくする, yakusuru] (vs-s,vt) (1) {math} to promise; (2) to abridge; to simplify; to shorten; (3) to reduce
約める[つづめる, tsudumeru] (v1,vt) to abridge; to shorten; to economize
Japanese-English: COMDICT Dictionary
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] abridged version

abridge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สรุป[v.] (sarup) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
สรูป[v.] (sarūp) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
ตัดทอน[v.] (tatthøn) EN: cut ; pare ; excise ; abridge ; keep down ; shorten FR: couper ; élaguer ; enlever ; réduire ; retrancher
ตัดตอน[v.] (tattøn) EN: abridge ; sever a connection ; excise FR: abréger
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phit) EN: unabridged édition ; unabridged version ; enlarged edition FR: édition complète [f] ; version intégrale [f]
ฉบับย่อ[n. exp.] (chabap yø) EN: abridged edition ; concise edition FR: édition abrégée [f]
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly FR:
การย่อ[n.] (kān yø) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; complete ; extensive ; amplified FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
สังเขป[n.] (sangkhēp) EN: summary ; outline ; synopsis ; abstract ; abridgement ; compendium ; gist FR: synthèse [f] ; résumé [m]
ตัดตอน[adj.] (tattøn) EN: abridged FR:
ย่อ[adj.] (yø) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed FR: bref
ย่นย่อ[adj.] (yonyø) EN: condensed ; abridged FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abridge
Back to top