ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*shorten*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shorten, -shorten-

*shorten* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foreshorten (vt.) ย่อข้อความให้สั้นลง (คำทางการ) See also: ทำให้สั้นขึ้น Syn. abridge
shorten (vt.) ทำให้สั้นลง See also: ย่อให้สั้น, หดให้สั้น Syn. abridge, abbreviate Ops. lengthen
shorten (vi.) ลดลง
shorten (vt.) ทำให้ลดลง
shorten (vt.) ทำให้กรอบ
shorten by syncope (vt.) ย่อคำโดยตัดอักษรหรือเสียงตรงกลาง See also: ย่อคำโดยตัดพยางค์ตรงกลาง
shortened (adj.) ซึ่งลดลง See also: ซึ่งน้อยลง Syn. decreased, diminished
shortening (n.) การทำให้ลดลง
English-Thai: HOPE Dictionary
shorten(ชอร์ท'เทิน) vt. ทำให้สั้น,ทำให้ลดน้อยลง,ย่อ,หดสั้น,ลดขนาด,ลดกำลัง,ลดประ-สิทธิภาพ,ทำให้กรอบ. vi. หดสั้น,ลดลง,สั้นลง,เตี้ยลง. -shortener n., Syn. lessen,reduce
English-Thai: Nontri Dictionary
shorten(vi) ห้วน,สั้นลง,ย่อลง,เตี้ยลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foreshorteningลักษณะกินตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shortened versionแบบย่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดทอน (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด, ตัดทิ้ง
ตัดทอน (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด, ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด
ตัดทิ้ง (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด
ย่น (v.) shorten See also: save, reduce, cut down, diminish, lessen Syn. ร่น, ย่นย่อ
ย่นย่อ (v.) shorten See also: abbreviate, abridge, cut down Syn. ย่อย่น, ย่อ, รวบรัด, ทอน, ตัดทอน
ย่อ (v.) shorten See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize Syn. ย่อเรื่อง, สรุปเรื่อง, ย่อความ
ย่อย่น (v.) shorten See also: lessen, curtail, abridge, abbreviate, condense, compress, shrink, reduce, decrease Syn. ย่นย่อ
ย่อเรื่อง (v.) shorten See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize Syn. สรุปเรื่อง, ย่อความ
ร่นเวลา (v.) shorten time See also: bring forward Syn. ย่นเวลา
รวบรัด (v.) shorten See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action
รวบรัดตัดความ (v.) shorten See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action Syn. รวบรัด Ops. ขยายความ
สรุปเรื่อง (v.) shorten See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize Syn. ย่อเรื่อง, ย่อความ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want to be shortening up on that handle some.หลานต้องจับให้ด้าม มันสั้นลงหน่อย
You shortened your own life...คุณยอมลดอายุขัยของตัวเอง
Misa's lifespan has been shortened again.อายุของมิสะสั้นลงอีกแล้ว
My life will be shortened because of you.ชีวิตของผมจะสั้นลงก็เพราะคุณ
Came through ellis island,shortened his name.มาจากเกาะ เอลลิส, เปลี่ยนชื่อให้สั้นลง
Being in a gang shortens your life expectancy,การเป็นสมาชิกแก๊งค์ทำให้อายุคุณสั้นลง
Yes, I have a shortened lifespan.ใช่... ฉันมีอายุขัยสั้นลง
If they leave the separatist alliance, it will go a long way to shortening this war.ถ้าพวกเขาเลิกให้การสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยก สงครามนี้จะจบเร็วขึ้นอีกมาก
And they say that you can... shorten this and wear it again, if you like.ละอีกอย่างชุดแบบนี้มัน โมแล้วใส่ได้หลายงานนะเว้ยเฮ้ย
The final exams start next week so classes will be shortened starting today.สอบปลายภาค จะมีขึ้นอาทิตย์หน้า ชั้นเรียนควรเริ่มเร็วขึ้น
Only sometimes, we like to shorten one of the legs.- บางครั้งเท่านั้น เราชอบปรับขาเก้าอี้ลงข้างหนึ่ง
She's shortening her own life... to call these spirits.กำลังทำให้ชีวิตตัวเองสั้นลง ด้วยการเรียกวิญญาณเหล่านี้

*shorten* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, 撱] clip; shorten; throw away
减刑[jiǎn xíng, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 减刑 / 減刑] reduce penalty; shortened or commuted (judicial) sentence
弄短[nòng duǎn, ㄋㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˇ, 弄短] shorten; shortening
酥松油脂[sū sōng yóu zhī, ㄙㄨ ㄙㄨㄥ ㄧㄡˊ ㄓ, 酥松油脂 / 酥鬆油脂] shortening (fat used in cooking cakes)

*shorten* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショートニング[, sho-toningu] (n) shortening
切り詰める;切詰める[きりつめる, kiritsumeru] (v1,vt) (1) to shorten; to cut short; to trim; (2) to cut down on; to reduce; to economize; to economise
寿命を縮める[じゅみょうをちぢめる, jumyouwochidimeru] (exp,v1) (See 命を縮める) to shorten one's life
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko
時短[じたん, jitan] (n) shortening of time
減らす[へらす, herasu] (v5s,vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P)
短縮[たんしゅく, tanshuku] (n,vs) shortening; abbreviation; reduction; (P)
短縮形[たんしゅくけい, tanshukukei] (n) abbreviation; abbreviated form; shortened form
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) {ling} (See 約音) contraction (in phonetics); (P)
約する[やくする, yakusuru] (vs-s,vt) (1) {math} to promise; (2) to abridge; to simplify; to shorten; (3) to reduce
約める[つづめる, tsudumeru] (v1,vt) to abridge; to shorten; to economize
縮まる[ちぢまる, chidimaru] (v5r,vi) to shorten; to narrow; to close; (P)
縮める[ちぢめる, chidimeru] (v1,vt) to shorten; to reduce; to boil down; to shrink; (P)
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)

*shorten* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดตัว[v.] (hot tūa) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce FR: se contracter
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink ; stiffen FR: contracter ; fléchir
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
เนยขาว[n. exp.] (noēi khāo) EN: shortening FR: matière grasse [f]
รวบรัด[v.] (rūaprat) EN: shorten ; cut short ; compress ; abbreviate ; expedite FR:
ตัดมาจาก[X] (tat mā jāk) EN: shortened from FR: contraction de [f]
ตัดทอน[v.] (tatthøn) EN: cut ; pare ; excise ; abridge ; keep down ; shorten FR: couper ; élaguer ; enlever ; réduire ; retrancher
ทอน[v.] (thøn) EN: cut ; cut short ; delete ; shorten FR: supprimer
ยืดและหด[v. exp.] (yeūt lae ho) EN: expand and contract ; lengthen and shorten FR:
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อ[adj.] (yø) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed FR: bref
ย่อมาจาก[adj.] (yø mā jāk) EN: shortened from FR:
ย่น[v.] (yon) EN: shorten ; reduce ; cut down ; diminish ; lessen ; save FR: écourter ; réduire ; diminuer ; raccourcir ; abréger
ย่น...ให้สั้นลง[v. exp.] (yon … hai s) EN: shorten ; reduce ; cut short FR: écourter ; réduire
ย่นระยะการเรียนให้สั้นลง[v. exp.] (yon raya kā) EN: shorten the period of schooling FR:
ย่นเวลา[v. exp.] (yon wēlā) EN: reduce time ; shorten time FR:
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser

*shorten* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzform {f}short form; shortened form
Backfett {n}shortening

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *shorten*
Back to top