ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

summarize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *summarize*, -summarize-

summarize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
summarize (vt.) สรุป See also: สรุปความ, จับใจความ, บรรยายอย่างรวบรัด Syn. abridge, epitomize, sum up
English-Thai: HOPE Dictionary
summarize(ซัม'มะไรซ) vt. สรุป,รวบยอด,รวบรัด., See also: summarisable adj. summarizable adj. summarisation n. summarization n. summaris (z) er n. summaris (z) t n., Syn. abridge
English-Thai: Nontri Dictionary
summarize(vt) สรุป,ย่อ,รวบรัด,รวบยอด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับใจความ (v.) summarize See also: brief, make a resume, make a summary, conclude Syn. สรุป, รวมความ Ops. ขยายความ
จับใจความ (v.) summarize See also: brief, make a resume, make a summary, conclude Syn. สรุป, รวมความ Ops. ขยายความ
ย่อความ (v.) summarize See also: condense, abbreviate, be brief Syn. สรุปความ, ย่อเรื่อง
ย่อเรื่อง (v.) summarize See also: condense, abbreviate, be brief Syn. สรุปความ
รวมความ (v.) summarize See also: sum up Syn. สรุปความ Ops. ขยายความ
สรุปความ (v.) summarize See also: brief, make a resume, make a summary, conclude Syn. สรุป, จับใจความ, รวมความ Ops. ขยายความ
สรุปความ (v.) summarize See also: brief, make a resume, make a summary, conclude Syn. สรุป, จับใจความ, รวมความ Ops. ขยายความ
เก็บความ (v.) summarize See also: extract, digest, conclude
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before we move on to the next chapter, let's summarize this one.สำหรับการจำแนกประเภทต่าง เราจำเป็นต้องให้ความสนใจ...
Could you summarize it into the computer for me?ฉันจะซาบซึ้งมากถ้าเธอสรุปความในหนังสือนั่นให้ฉัน?
How about you summarize anything you've ever read...เรื่องที่เธอเคยสรุปมา อะไรก็ได้ที่เคยอ่าน...
I assume I work for you, but Hardman just asked me to personally summarize every case at this firm.ผมคิดว่าผมทำงานให้คุณนะ แต่ฮาร์ทแมนให้ผมทำบทสรุป ทุกๆคดีของบริษัท
I have to summarize all those cases in bankruptcy over there.ฉันทำสรุปทุกคดีที่เกี่ยวกับการล้มละลาย วางอยู่นั้นไง
It's funny because I have to summarize all of the cases at the firm.มันตลกนะ เพราะฉันต้องทำสรุป ทุกคดี ของบริษัท
You do realize you asked her to summarize every case in the firm, right?คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณให้เธอ สรุปทุกคดีในบริษัท
To summarize... A weirdo!สรุปว่า เป็นตัวประหลาด!
To summarize, i-i really feel that I have something to say.สรุป ชั้นเริ่มรู้สึกในสิ่งที่จะมี
To summarize, in comparison to me, to whom you'll soon be saying, "Hey, you horrible jerk!"สรุปก็คือ ถ้าเทียบกับผมว่าผมมันห่วยแล้วล่ะก็
How about you summarize, uh, the previous night's reading?เรื่องที่สรุปมามีอะไรบ้าง อืมม เอาที่เคยอ่านมาก่อนหน้านี้ก็ได้?
Do I just have to summarize?อย่าโม้ให้มากเลย,ทำงานของคุณให้ดีเถอะ

summarize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 匯總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report
概括[gài kuò, ㄍㄞˋ ㄎㄨㄛˋ, 概括] summarize; generalize; briefly
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 彙總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report; also written 匯總|汇总

summarize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サマライズ[, samaraizu] (n) summarize; summarise; (P)
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P)
纏める[まとめる, matomeru] (v1,vt) (1) to collect; to put (it all) together; to integrate; to consolidate; to unify; (2) to summarize; to aggregate; (3) to bring to a conclusion; to finalize; to settle; to put in order; (4) to establish; to decide; (P)
集約[しゅうやく, shuuyaku] (n,vs) (1) intensive; (2) collect(ed); summarize(d); summarise(d); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
計数抽象操作[けいすうちゅうしょうそうさ, keisuuchuushousousa] Summarize abstract-operation

summarize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บความ[v.] (kep khwām) EN: summarize FR:
รวมความว่า[v. exp.] (rūam khwām) EN: summarize ; sum up ; conclude FR:
สังเขป[v.] (sangkhēp) EN: summarize ; condense FR: synthétiser
สรวป[v.] (sarūap) EN: summarize ; sum up FR: résumer
สรุป[v.] (sarup) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
สรูป[v.] (sarūp) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
สรุปความ[v.] (sarupkhwām) EN: summarize ; brief ; make a resume ; make a summary ; resume ; conclude FR: résumer
สรุปงาน[v. exp.] (sarup ngān) EN: summarize one's work FR:
สรุปผล[v. exp.] (sarup phon) EN: conclude ; sum up ; summarize results ; summarize FR:
ถอดความ[v.] (thøtkhwām) EN: paraphrase ; summarize FR:
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อความ[v.] (yø khwām) EN: summarize ; condense ; abbreviate ; be brief FR: abréger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า summarize
Back to top