ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collection*, -collection-

collection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collection (n.) การเก็บรวบรวม See also: การสะสม Syn. assemblage, compilation, amassment, corpus, gathering
collection (n.) การชุมนุม See also: การรวมกลุ่ม Syn. gathering
collection (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, amassing, accumulating, convening
collection (n.) การเรี่ยไรเงิน See also: การขอบริจาคเงิน, การเก็บเงิน Syn. solicitation, appeal
collection (n.) งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์
collection (n.) เงินเรี่ยไร See also: เงินบริจาค
collection (n.) สิ่งของที่รวบรวมไว้ See also: สิ่งของที่นำมากองรวมกันไว้ Syn. assemblage, heap, accumulation, agglomeration, pile, aggregation
collection (n.) สิ่งที่สะสมไว้ See also: ของสะสม Syn. accumulation, assemblage, hoard
English-Thai: HOPE Dictionary
collection(คะเลค'เชิน) n. การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม,สิ่งที่เก็บรวบรวมไว้,การจัดเก็บ,การเรียกเก็บ,เงินที่เรี่ยไรมา
English-Thai: Nontri Dictionary
collection(n) การเก็บ,การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collectionการเก็บรวบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collectionทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถขนขยะ (n.) refuse collection vehicle See also: garbage truck Syn. รถบรรทุกเก็บขยะ
รถบรรทุกเก็บขยะ (n.) refuse collection vehicle See also: garbage truck
การเก็บเงิน (n.) collection
การเรี่ยไร (n.) collection See also: collecting donation, soliciting contributions
เดินนา (v.) inspect a field for tax collection
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you drop a quarter in his collection box?ทำไมคุณไม่ลดลงไตรมาสในกล่องเก็บของเขา?
Well, I'll just go out and take up a collection from the boys.งั้น ผมจะเรี่ยไรเงินมาจากวง
This is actually the largest single collection of...นี้เป็นจริงคอลเลกชันเดียว ที่ใหญ่ที่สุดของ ...
Some of the pieces in your collection here are very impressive.ชิ้นส่วนบางชิ้น ในคอลเล็คชั่นของคุณ น่าประทับใจมาก
I'll show you our famous collection of umbrellas through history.ดิฉันจะพาคุณไปชมคอลเลคชั่นร่มที่มีชื่อเสียงมานานหลายชั่วคน
Matter of fact, I got my whole collection in that crate... and I'm giving it to you.ว่าตามจริง ฉันเอาทั้งหมดเก็บใส่ลัง แล้วว่าจะยกให้เธอ
The little girl tending her doll collection is... no more a natural born mother than the tomboy down the street.เด็กหญิงสาวที่เล่นตุ๊กตาไม่ได้บ่งบอกว่าเธอจะเกิดมา เพื่อเป็นคุณแม่มากไปกว่าทอมบอยที่อยู่ตามท้องถนน
Eight refuse collection vehicles are on duty in the surveillance area.มีอยู่ 8คัน ที่อยู่ในบริเวณเขตเฝ้าระวัง
We've got the data on the refuse collection points.เราได้ข้อมูลจุดเก็บต่อไปแล้ว
Of course not. It's a fine collection of stuffed animals.คอลเลคชั่นสัตว์สตัฟฟ์ที่นี่ ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก
The massive collection of these edited diaries, called "The Royal Records of the Chosun Dynasty" has survived intact,บันทึกเรื่องราวนี้ถูกรวบรวมและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และถูกเรียกว่า "พงศาวดารแห่งราชวงศ์โชซอน"
This isn't just a random collection of things.มันไม่ใช่สิ่งของทั่วๆ ไป

collection ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专辑[zhuān jí, ㄓㄨㄢ ㄐㄧˊ, 专辑 / 專輯] album; record (music); special collection of printed material
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 图谱 / 圖譜] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 丛 / 叢] cluster; collection; collection of books; thicket
乐府诗集[yuè fǔ shī jí, ㄩㄝˋ ㄈㄨˇ ㄕ ㄐㄧˊ, 乐府诗集 / 樂府詩集] Collection of yuefu lyric poems, compiled in 12th century by Guo Maoqian 郭茂倩|郭茂倩
集刊[jí kān, ㄐㄧˊ ㄎㄢ, 集刊] collection of papers (published as one volume)
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
汇映[huì yìng, ㄏㄨㄟˋ ˋ, 汇映 / 彙映] joint screening; consecutive screening of collection of movies
彷徨[páng huáng, ㄆㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 彷徨] to pace back and forth; to hesitate; to be indecisive; Pang Huang or Wandering About, a collection of short stories by Lu Xun 魯迅|鲁迅
古今小说[Gǔ jīn xiǎo shuō, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, 古今小说 / 古今小說] Tales old and new by Feng Menglong 馮夢龍|冯梦龙, collection of late Ming baihua 白話|白话 tales
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, 汇编 / 匯編] collection; compilation; compile; also written 彙編|汇编
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, 汇编 / 彙編] collection; compilation; compile
珍藏[zhēn cáng, ㄓㄣ ㄘㄤˊ, 珍藏] collection; collect (valuables)
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 琐记 / 瑣記] fragmentary recollections; miscellaneous notes
追思[zhuī sī, ㄓㄨㄟ ㄙ, 追思] memorial; recollection (of the deceased)
追述[zhuī shù, ㄓㄨㄟ ㄕㄨˋ, 追述] recollections; to relate (past events)
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 恶搞文化 / 惡搞文化] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc)

collection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC
ガーベジコレクション[, ga-bejikorekushon] (n) {comp} garbage collection
ガベジコレクション[, gabejikorekushon] (n) {comp} garbage collection
クリップコレクション[, kurippukorekushon] (n) {comp} clip collection
グリフ集合[グリフしゅうごう, gurifu shuugou] (n) {comp} glyph collection
ゴミ集積場[ゴミしゅうせきじょう, gomi shuusekijou] (n) village garbage collection point
コレクションビル[, korekushonbiru] (n) collection bill
サービサー[, sa-bisa-] (n) debt collection (company, agency) (wasei
スタンプコレクション[, sutanpukorekushon] (n) stamp collection
パリコレクション[, parikorekushon] (n) Paris Collection
二十五史[にじゅうごし, nijuugoshi] (n) (See 二十四史) Twenty-Five Histories; authoritative collection of twenty-five Chinese historical books (the Twenty-Four Histories and the New History of Yuan)
二十四史[にじゅうしし, nijuushishi] (n) (See 二十五史) Twenty-Four Histories; authoritative collection of twenty-four Chinese historical books
今昔物語[こんじゃくものがたり, konjakumonogatari] (n) (abbr) (See 今昔物語集) Konjaku Monogatarishuu (31-volume collection of stories written during the late Heian period)
今昔物語集[こんじゃくものがたりしゅう, konjakumonogatarishuu] (n) Konjaku Monogatarishuu (31-volume collection of stories written during the late Heian period)
千生[せんなり, sennari] (n) great collection (of things)
収蔵[しゅうぞう, shuuzou] (n,vs) garnering; collection
取り立て(P);取立て[とりたて, toritate] (n) (1) collection (of a debt); (2) patronage; promotion; (adj-no) (3) fresh (e.g. freshly picked); (P)
合冊[がっさつ;ごうさつ, gassatsu ; gousatsu] (n,vs) collection in one volume
合本[がっぽん, gappon] (n,vs) collection in one volume
唱歌集[しょうかしゅう, shoukashuu] (n) songbook; collection of songs
寄せ書き;寄書き[よせがき, yosegaki] (n,vs) (1) write jointly; (2) collection of autographs
掛け取り[かけとり, kaketori] (n) bill collection or collector
文苑[ぶんえん, bun'en] (n) anthology; literary world; collection of literary masterpieces
書簡集[しょかんしゅう, shokanshuu] (n) collection of letters; collected letters
群羊[ぐんよう, gunyou] (n) flock of sheep; collection of weaklings
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] (n) collection of essays contributed in celebration of something; festschrift
詞書き;言葉書き;詞書[ことばがき, kotobagaki] (n) foreword to a collection of poems; preface; explanatory notes; captions
詩編;詩篇[しへん, shihen] (n) (1) book containing a collection of poems; (2) Psalms (book of the Bible)
詩集[ししゅう, shishuu] (n) poetry anthology; collection of poems; collected poems; (P)
遺集[いしゅう, ishuu] (n) collection of writings by the deceased
随筆集;隨筆集[ずいひつしゅう, zuihitsushuu] (n) collection of essays (miscellaneous writings, literary jottings, etc.)
集荷(P);蒐荷[しゅうか, shuuka] (n,vs) collection of cargo; cargo booking; (P)
類纂[るいさん, ruisan] (n,vs) collection of similar objects; classification by similarity
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention)
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory
ガーベッジコレクション[, ga-bejjikorekushon] (n) {comp} garbage collection; GC
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion
コレクション[, korekushon] (n) (1) collection; (2) correction; (P)
スンナ[, sunna] (n) Sunna (collection of recorded words and actions of the prophet Muhammad) (ara
データ収集[データしゅうしゅう, de-ta shuushuu] (n) {comp} data collection; data acquisition
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp)
グリフ集合[ぐりふしゅうごう, gurifushuugou] glyph collection
データ入力端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] data input station, data collection station
データ収集端末[データしゅうしゅうたんまつ, de-ta shuushuutanmatsu] data input station, data collection station
著作集[ちょさくしゅう, chosakushuu] collection
論文集[ろんぶんしゅう, ronbunshuu] collection
通知付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR
データ収集[データしゅうしゅう, de-ta shuushuu] data collection, data acquisition
局留め[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR

collection ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉบับรวมเล่ม[n. exp.] (chabap rūam) EN: collection ; anthology FR: collection [f]
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: group ; collection ; anthology FR: collection [f]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
เดินนา[v.] (doēnnā) EN: inspect a field for tax collection FR:
การเก็บเงิน[n. exp.] (kān kep ngo) EN: collection FR:
การเก็บรวบรวม[n. exp.] (kān kep rūa) EN: collection FR: collecte [f]
การเก็บรวบรวมข้อมูล[n. exp.] (kān kep rūa) EN: data collection FR: collecte de données [f]
การรวมกลุ่ม[n.] (kān rūamklu) EN: collection ; aggregation ; integration FR: collection [f]
การรวบรวม[n.] (kān rūaprūa) EN: collection FR: collection [f] ; amas [m] ; compilation [f]
การรวบรวมข้อมูล[n. exp.] (kān rūaprūa) EN: data collection ; data acquisition ; collecting data FR: collecte de données [f]
การสะสม[n.] (kān sasom) EN: accumulation FR: accumulation [f] ; collection [f]
ขันธ์[n.] (khan) EN: group ; collection ; aggregate ; division FR: groupe [m]
คอลเลคชั่น[n. exp.] (khøllēkchan) EN: collection FR: collection [f]
ของสะสม[n. exp.] (khøng sasom) EN: collection FR: collection [f]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
เกร็ด[n.] (kret) EN: branch ; miscelany ; medley FR: mélange [m] ; collection [f]
เหล่า[n.] (lao) EN: group ; company ; band ; category ; class ; species ; order ; race ; family ; set ; team ; collection ; number FR: race [f] ; espèce [f] ; famille [f] ; groupe [m] ; catégorie [f]
ลงขัน[v.] (longkhan) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection FR: cotiser ; contribuer ; participer
หมู่[n.] (mū) EN: group ; collection ; squad ; bevy ; crowd ; party ; pile ; lot FR: groupe [m] ; ensemble [m] ; collection [f] ; classe [f] ; lot [m]
นิกาย[n.] (nikāi) EN: collection ; group ; [any of the five main divisions of the Sutta Pitaka] FR:
เรี่ยไร[v.] (rīarai) EN: collect donations ; pass round the hat ; take up a collection ; sollicit contributions FR: quêter ; collecter
รถบรรทุกขยะ[n. exp.] (rotbanthuk ) EN: refuse collection vehicle ; garbage truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
รถขนขยะ[n. exp.] (rot khon kh) EN: refuse collection vehicle ; garbage truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
แสตมป์คอลเลคชั่น[n. exp.] (sataem khøn) EN: FR: timbre de collection [m]
ตำรา[n.] (tamrā) EN: textbook ; treatise ; reference book ; reference manual ; classical works ; collection of formulas ; collection of recipes ; technical book ; manual FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]
ทีฆนิกาย[n.] (thikanikāi) EN: the Collection of Long Discourses ; Dialogues of the Buddha ; [name of the first main division of the Sutta Pitaka] FR:
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
อนุสติ[n.] (anutsati = ) EN: recollection ; reflection ; constant mindfulness FR:
จาคานุสติ[n.] (jākhānusati) EN: reflection on generosity ; recollection of liberality FR:
ความจำ[n.] (khwām jam) EN: memory ; remembrance ; recollection ; commemoration FR: mémoire [f] ; souvenir [m]
หมู่[n.] (mū) EN: [classif. : group, collection, bevy, squad, crowd, herd, flock, party] FR:
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise ; draw up FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สะสม[v.] (sasom) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
สะสมของเก่า[v. exp.] (sasom khøng) EN: antique collecting FR: collectionner les antiquités
สะสมเหรียญ[v. exp.] (sasom rīen) EN: collecting coins FR: collectionner les pièces de monnaie
สะสมสแตมป์[v. exp.] (sasom sataē) EN: stamp collecting FR: collectionner les timbres
ธัมมานุสติ[n.] (thammānusat) EN: recollection of the Doctrine ; reflection on the virtues of the Dhamma FR:
เทวตานุสติ[n.] (thēwatānusa) EN: recollection of heavenly beings ; reflection on deifying virtues as found in oneself FR:

collection ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inkassoanzeige {f} [fin.]advice of collection
Musterkollektion {f}assortment of samples; sample collection
Synchrondatenerfassung {f}by-product data collection
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection
Verrechnungsscheck {m}collection only cheque [Br.]; collection only check [Am.]
Speicherbereinigung {f} [comp.]garbage collection
Plattensammlung {f}record collection
Müllabfuhr {f}refuse collection; garbage collection [Am.]
Briefmarkensammlung {f}stamp collection
Straßensammlung {f}street collection
Synchrondatenerfassung {f}synchronous data collection
Lehrbuchsammlung {f}textbook collection
Abfallgebühren {pl}waste collection fees
Abfallentsorgung {f}waste disposal; garbage collection
Auffangbehälter {m}collection cup
Gedichtsammlung {f}collection of poems
Sammelkanal {m}collection flue; riser
Sammelstation {f}collection area
Sammeltank {m}collection tank
Sammlungsprinzipien {pl}collection principles
Zitatensammlung {f}collection of quotations; anthology of quotations
Inkasso {n} [fin.]collection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collection
Back to top