ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deposit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deposit*, -deposit-

deposit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deposit (vt.) เก็บไว้ในที่ปลอดภัย
deposit (n.) เงินฝาก Syn. money in bank
deposit (n.) เงินมัดจำ See also: ค่ามัดจำ, เงินดาวน์ Syn. security money
deposit (vt.) ทับถม See also: สะสม Syn. leave, lay down
deposit (vt.) ฝากไว้ See also: วางลง, วางไว้, ตั้งไว้ Syn. put down, lay down, drop
deposit account (n.) บัญชีเงินฝาก Syn. savings account, checking account
depositary (n.) สถานที่ซึ่งใช้เก็บสิ่งต่างๆ อย่างปลอดภัย Syn. depot warehouse
depositary (n.) ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน See also: ผู้ได้รับความไว้วางใจ Syn. trustee
deposited (adj.) เป็นตะกอน See also: ตกตะกอน, ทับถมเป็นตะกอน Syn. indissoluble
deposition (n.) การทับถมกันของสสาร
deposition (n.) การปลดออกจากตำแหน่ง See also: การขับจากอำนาจ Syn. dethronement
deposition (n.) คำให้การของพยาน Syn. legal evidence
depositor (n.) ผู้ฝากเงิน Syn. investor
depository (n.) สถานที่ซึ่งใช้เก็บสิ่งต่างๆ อย่างปลอดภัย Syn. depositary, depot warehouse
English-Thai: HOPE Dictionary
deposit(ดิพอส'ซิท) {deposited,depositing,deposits} vt. ทับถม,สะสม,กอง,ฝากไว้,ฝากเงิน,วางไข่ vi. ฝากไว้. n. สิ่งที่ทับถม,การฝาก,ที่เก็บเงินฝาก,เงินมัดจำ
depositary(ดิพอส'ซิททะรี) รับฝาก,ผู้ดูแล,ผู้เก็บรักษา,ที่เก็บรักษา, Syn. depository
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
depositor(ดิพอซ'ซิเทอะ) n. ผู้ฝาก,ผู้ฝากเงิน
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ,โกดัง,สถานที่รับฝากของ,ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน
English-Thai: Nontri Dictionary
deposit(n) เงินฝาก,สิ่งที่สะสม,การวางลง,เงินมัดจำ,การฝากเงิน
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
depositor(n) ผู้ฝากเงิน
depository(n) โกดัง,คลังเสบียง,ท้องพระคลัง,ที่รับฝากของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
depositเงินฝาก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
depositaryผู้รับฝาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposition๑. การให้พ้นจากตำแหน่ง๒. การให้การของพยาน, คำให้การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
depositorผู้ฝาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
depository libraryห้องสมุดรับฝาก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deposit แหล่งสะสม บริเวณที่มีการสะสมตัวตามธรรมชาติของสาร เช่น ดิน หิน แร่ [สิ่งแวดล้อม]
Deposit accountบัญชีเงินฝากประจำ [การบัญชี]
depositaryผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา อนุสัญญา [การทูต]
Deposition การทับถม [สิ่งแวดล้อม]
Depositoryที่เก็บ ที่ฝาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
DA (abbr.) บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
จ่ายล่วงหน้า (v.) deposit See also: pay in advance Syn. ให้ล่วงหน้า Ops. จ่ายย้อนหลัง
ฝาก (v.) deposit See also: entrust, leave with somebody, place under the care of
ฝากบัญชี (v.) deposit See also: bank
มัดจำ (n.) deposit See also: earnest, pledge, monetary deposit, down payment, security Syn. เงินมัดจำ
มัดจำ (v.) deposit See also: pledge, lay a deposit, give something as an earnest Syn. วางมัดจำ
มัดจำ (v.) deposit See also: pledge, lay a deposit, give something as an earnest Syn. วางมัดจำ
มัดจำ (n.) deposit See also: earnest, pledge, monetary deposit, down payment, security Syn. เงินมัดจำ
วางมัดจำ (v.) deposit See also: pledge, leave or put up earnest money, give a deposit Syn. มัดจำ
เข้าบัญชี (v.) deposit See also: bank Syn. ฝากบัญชี
เงินฝาก (n.) deposit See also: bank deposit Syn. เงินออม
เงินออม (n.) deposit See also: bank deposit
ให้ล่วงหน้า (v.) deposit See also: pay in advance Ops. จ่ายย้อนหลัง
บัญชีธนาคาร (n.) deposit account See also: bank account
บัญชีเงินฝาก (n.) deposit account See also: bank account Syn. บัญชีธนาคาร
ฝากเงิน (v.) deposit money
ผู้ฝาก (n.) depositor See also: saver Ops. ผู้ถอน
ผู้ฝากเงิน (n.) depositor See also: saver Ops. ผู้ถอนเงิน
ซื้อขายล่วงหน้า (v.) do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit See also: make an advance deposit of money Syn. ตกเขียว, รับซื้อล่วงหน้า
ตกข้าว (v.) do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit See also: make an advance deposit of money Syn. ตกเขียว, รับซื้อล่วงหน้า, ซื้อขายล่วงหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want me to leave a deposit or my credit card or something?ต้องวางมัดจำหรือเครดิตการ์ดอะไรก่อนมั้ยครับ
We take the delivery of cash from Van Zant... then I drop a deposit on Kelso for this bank.เราจะไปรับเงินสดจากแวนแซนท์ ฉันจะมัดจำให้เคลโซ่เรื่องแบงค์นั่น
And you don't get your deposit back. Wait! wait, wait, I thought you said 20 percent.- และผมไม่คืนเงิน เดี๋ยว ฉันคิดว่านายคิด 20%
Split the deposit equally between the Macao and the Panama accounts.แยกบัญชีฝากเท่ากัน ระหว่างที่มาเก๊าและปานามานะครับ
Banks! Who'd be stupid enough to deposit money in a German bank?ธนาคาร ใครจะโง่ เอาเงินไปฝากกับธนาคารเยอรมัน
Please enter your deposit account...กรุณากด หมายเลขบัญชีที่ถูกต้อง
And it's so powerful that we'll... put a deposit down on a car we're not even sure we really want.และมันก็มีพลังมากจนเรา... วางเงินมัดจำซื้อรถ ที่เราเองก็ไม่แน่ใจว่าอยากได้หรือเปล่า
Right now I have a lovely man from the Treasury here wondering if you're ever going to deposit the winnings.ตอนนี้มีหนุ่มหล่อจากกระทรวงการคลัง มารออยู่นี่ คุณจะเอาเงินที่ได้ไปเข้าธนาคารหรือเปล่า
To be honest, Mr. Jackson, some of my ministers are concerned about the safety of our state's gold deposit in your bank.จริงๆแล้วน่ะ คุณแจ็คสัน รัฐมนตรีของเราบางท่าน... ...กังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัย ของทองที่เราฝากไว้กับธนาคารของคุณ
I didn't even create it to sell, but one of my buyers fell in love with it, and I named an outrageous price, and she paid me a deposit on the spot.ฉันไม่ได้ทำเพื่อจะขายด้วยซ้ำ แต่ลูกค้าคนนึงของฉัน ตกหลุมรักมัน และให้ราคาสูงมาก และเธอวางเงินจองทันทีเลย
Or maybe you'd be kind enough to make a deposit for me.หรือนายจะใจดีพอ ให้ฉันยืมล่ะ ... เวด
Sort of a deposit on the room's contents...เป็นมัดจำค่าห้องไว้...

deposit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保险箱[bǎo xiǎn xiāng, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄤ, 保险箱 / 保險箱] safe deposit box
冲积层[chōng jī céng, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄘㄥˊ, 冲积层 / 沖積層] alluvial deposit
存户[cún hù, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨˋ, 存户 / 存戶] depositor (in bank or shares)
存款准备金率[cún kuǎn zhǔn bèi jīn lǜ, ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄌㄩˋ, 存款准备金率 / 存款準備金率] deposit-reserve ratio
押金[yā jīn, ㄧㄚ ㄐㄧㄣ, 押金] deposit; cash pledge
淀积[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 淀积] deposit; illuvium (shallow water sediment)
淀积物[diàn jī wù, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ˋ, 淀积物] deposit; illuvium (shallow water sediment)
保证金[bǎo zhèng jīn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄣ, 保证金 / 保證金] earnest money; cash deposit; bail
[cún, ㄘㄨㄣˊ, 存] exist; deposit; store; keep; survive
宝藏[bǎo zàng, ㄅㄠˇ ㄗㄤˋ, 宝藏 / 寶藏] precious (mineral) deposits; (budd.) the treasure of Buddha's law
[chǔ, ㄔㄨˇ, 储 / 儲] savings; to save; to deposit; to store; surname Chu; Taiwan pr. chu2
沉积[chén jī, ㄔㄣˊ ㄐㄧ, 沉积 / 沉積] sediment; deposit; sedimentation (geol.)
积物[jī wù, ㄐㄧ ˋ, 积物 / 積物] sediment; deposit
储藏[chǔ cáng, ㄔㄨˇ ㄘㄤˊ, 储藏 / 儲藏] store; deposit; (oil, mineral etc) deposits
[zàng, ㄗㄤˋ, 藏] storehouse; depository; cache (computer); Buddhist or Taoist scripture

deposit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit
セーフティボックス;セーフティーボックス[, se-futeibokkusu ; se-futei-bokkusu] (n) safety deposit box (wasei
セイフティボックス[, seifuteibokkusu] (n) (1) safe deposit box (wasei
デポジット制度[デポジットせいど, depojitto seido] (n) deposit system
ペイオフ[, peiofu] (n) (1) deposit insurance; (2) payoff (e.g. in game theory)
両建て預金[りょうだてよきん, ryoudateyokin] (n) compulsory deposit in return for loan
外貨預金[がいかよきん, gaikayokin] (n) foreign currency deposit
振り込み(P);振込み(io);振込[ふりこみ, furikomi] (n) payment made via bank deposit transfer; (P)
振り込む(P);振込む[ふりこむ, furikomu] (v5m) to make a payment via bank deposit transfer; (P)
総合口座[そうごうこうざ, sougoukouza] (n) savings account; deposit account
銀行預金[ぎんこうよきん, ginkouyokin] (n) bank deposit
預金保証[よきんほしょう, yokinhoshou] (n) bank deposit guarantee
預金保護[よきんほご, yokinhogo] (n) bank deposit guarantee
預金保険[よきんほけん, yokinhoken] (n) deposit insurance
預金保険制度[よきんほけんせいど, yokinhokenseido] (n) deposit insurance system
預金利率[よきんりりつ, yokinriritsu] (n) deposit interest rate
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD
イオンデポジションプリンタ[, iondepojishonpurinta] (n) {comp} ion-deposition printer
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger
カンブリア系[カンブリアけい, kanburia kei] (n,adj-no) Cambrian system (i.e. rock layer deposited during the Cambrian period)
デポジット[, depojitto] (n) deposit; (P)
一時預け[いちじあずけ, ichijiazuke] (n) (baggage) checking; temporary depositing
供託者[きょうたくしゃ, kyoutakusha] (n) depositor
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] (n,vs) affidavit; deposition; testimony; (P)
供述書[きょうじゅつしょ, kyoujutsusho] (n) affidavit; deposition; testimony
保管場所[ほかんばしょ, hokanbasho] (n) depository; storage area; storage location; storage site
原子層エピタキシー[げんしそうエピタキシー, genshisou epitakishi-] (n) atomic layer epitaxy; ALE; atomic layer deposition; ALD
口供[こうきょう, koukyou] (n,vs) affidavit; deposition
口供書[こうきょうしょ, koukyousho] (n) affidavit; deposition
堆積[たいせき, taiseki] (n,vs) pile (of things); depositing (in a pile); accumulation (sediment); (P)
定期[ていき, teiki] (n,adj-no) (1) fixed term; (2) (abbr) (See 定期乗車券) fixed-term commutation pass; (3) (abbr) (See 定期預金) fixed-term deposit; (P)
寄託[きたく, kitaku] (n,vs) deposit; entrusting
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
払い込む[はらいこむ, haraikomu] (v5m,vt) to deposit; to pay in; (P)
敷き;敷[じき, jiki] (n-suf,n-pref,n) (1) spreading; laying out; covering; (n) (2) (abbr) (See 敷金) security deposit; (3) (abbr) (See 敷き布団) Japanese mattress
月掛け貯金[つきがけちょきん, tsukigakechokin] (n) monthly installment deposit; monthly instalment deposit; monthly savings
本金庫[ほんきんこ, honkinko] (n) main depository
歯石[しせき, shiseki] (n) dental calculus (calcified deposits that accumulate on the teeth); tartar (of the teeth)
沈殿物;沈澱物[ちんでんぶつ, chindenbutsu] (n) sediment; deposit; precipitate; sludge; lees
沈澱;沈殿[ちんでん, chinden] (n,vs) precipitation; deposition; settlement (e.g. of sediment)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
寄託[きたく, kitaku] deposit
寄託図書館[きたくとしょかん, kitakutoshokan] deposit library
法定納本[ほうていのうほん, houteinouhon] legal deposit
納本図書館[のうほんとしょかん, nouhontoshokan] deposit library

deposit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก[n. exp.] (attrā dokbi) EN: deposit interest rate FR:
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngo) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip FR: formulaire de dépôt [m]
บัญชีเงินฝาก[n. exp.] (banchī ngoe) EN: deposit account ; bank account ; account FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีเงินฝากประจำ[n. exp.] (banchī ngoe) EN: deposit account FR:
บัญชีออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ømsa) EN: savings account ; deposit account FR: compte d'épargne [m]
บัญชีธนาคาร[n. exp.] (banchī than) EN: deposit account FR: compte bancaire [m]
บรรจุอัฐิ[v. exp.] (banju atthi) EN: deposit ashes FR:
บัตรเงินฝาก[n. exp.] (bat ngoenfā) EN: certificate of deposit (CD) FR:
ดินหม้อ[n. exp.] (din mø) EN: black deposit on the bottom of a pot FR: suie [f]
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากเงิน[v. exp.] (fāk ngoen) EN: deposit money ; make a deposit FR: déposer de l'argent
ฝากประจำ[v. exp.] (fāk prajam) EN: make a fixed deposit FR:
จ่ายล่วงหน้า[v. exp.] (jāi lūang-n) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
จ่ายเงินมัดจำ[v. exp.] (jāi ngoen m) EN: leave a deposit FR:
จ่ายไปก่อน[v. exp.] (jāi pai køn) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
จำนวนเงินฝาก[n. exp.] (jamnūan ngo) EN: deposit amount FR:
การฝากเงิน[n. exp.] (kān fāk ngo) EN: deposit FR: dépôt d'argent [m]
การฝากเงินโดยมีกำหนดระยะเวลา[n. exp.] (kān fāk ngo) EN: term deposit FR:
การฝากประจำ[n. exp.] (kān fāk pra) EN: fixed deposit FR:
การฝากทรัพย์[n. exp.] (kān fāk sap) EN: deposit FR:
เขม่า[X] (khamao) EN: soot ; lampblack ; carbon ; carbon deposit FR: noir de suie [m] ; suie [f]
ค่ามัดจำ[n. exp.] (khā matjam) EN: deposit FR:
ขี้สนิม[n. exp.] (khī sanim) EN: rust ; corrosive deposit FR: rouille [f]
คราบน้ำ[n. exp.] (khrāp nām) EN: deposit in water ; water stain FR:
กินมัดจำ[v. exp.] (kin matjam) EN: forfeit a deposit FR:
มัดจำ[n.] (matjam) EN: deposit ; earnest ; pledge ; monetary deposit ; down payment ; security FR: acompte [m] ; arrhes [fpl]
มัดจำ[v.] (matjam) EN: deposit ; pledge ; lay a deposit ; give something as an earnest FR: verser un acompte
เงินดาวน์[n. exp.] (ngoendāo) EN: down payment ; part payment ; deposit FR: acompte [m]
เงินฝาก[n. exp.] (ngoenfāk) EN: deposit ; trust money ; bank deposit FR: caution [f] ; garantie [f] ; dépôt (d'argent) [m]
เงินฝากออมทรัพย์[n. exp.] (ngoenfāk øm) EN: savings bank deposit FR:
เงินฝากประจำ[n. exp.] (ngoenfāk pr) EN: fixed deposit ; fixed-term deposit FR:
เงินฝากประเภทเผื่อเรียก[n. exp.] (ngoenfāk pr) EN: sight deposit FR:
เงินฝากรายวัน[n. exp.] (ngoenfāk rā) EN: current deposit FR:
เงินฝากธนาคาร[n. exp.] (ngoenfāk th) EN: bank deposit ; cash at bank FR:
เงินมัดจำ[n. exp.] (ngoen matja) EN: earnest money ; deposit ; cash pledge ; down payment FR: caution [f] ; garantie [f]
เงินประกัน[n.] (ngoen praka) EN: bail ; bail bond ; bond ; security ; deposit ; marginal deposit FR: garantie [f] ; caution [f]
เงินรับฝาก[n. exp.] (ngoen rap f) EN: deposit FR:
ริบเงินมัดจำ[v. exp.] (rip ngoen m) EN: withhold a deposit FR:
สะสม[v.] (sasom) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
สิ่งทับถม[n. exp.] (sing thapth) EN: deposit FR:

deposit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflichtabgabe {f}copyright deposit
Firmenkundeneinlage {f}corporate account deposit
Sichteinlage {f} [fin.]demand deposit
Depot {n} (für Wertpapiere)securities deposit account
Anzahlung {f}; Deposit
Kaution {f} (Wohnung) | für etw. eine Kaution hinterlegen (zahlen)deposit | to pay a deposit on sth.
Aufschüttung {f}earth deposit
Festgeldkonto {n}fixed-term deposit account
Gepäckaufbewahrung {f}left luggage office; luggage deposit
Nachttresor {m}night safe; night depository; night deposit box
Rheintalschotter {m} [geol.]Rhine valley gravel deposit
Feuchtboden {m}waterlogged deposit
Depositenkasse {f} | Depositenkassen
Aufdampfung {f}vapor deposition
Depot {n}deposit
Depotgesetz {n}law on deposits of securities
Depositenbank {f} | Depositenbanken
Depositenkonto {n} | Depositenkonten
Pflichtexemplar {n}deposit copy
Rohstofflagerstätte {f}deposit of raw materials
Wertpapierhinterlegung {f}deposit of stocks (of securities)
Auftragschweißen {n}deposition welding
Fettablagerungen {pl}fat deposits
Altlasten {pl}old neglected deposits of toxic waste
hingelegt; abgelagert; deponiert {adj}deposited
Abscheidung {f} aus der Gasphasevapour deposition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deposit
Back to top