ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deck*, -deck-

deck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deck (n.) เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์) See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง Syn. tape deck
deck (vt.) ชนะน็อค See also: น็อคคู่ต่อสู้ Syn. knock down, floor
deck (n.) ชั้น See also: พื้น Syn. floor
deck (n.) ดาดฟ้า See also: ดาดฟ้าเรือ
deck (vt.) ตกแต่ง (คำย่อของ decorate) See also: ประดับ, ประดับประดา Syn. adorn, array, beautify, bedeck, bedizen, clothe, dress, embellish, festoon, garb, garnish, ornament, outfit, trim, decorate
deck (n.) สำรับไพ่ See also: ชุดไพ่ Syn. pack of cards, pack
deck cargo (n.) สินค้าที่บรรทุกบนปากระวาง
deck chair (n.) เก้าอี้ผ้าใบ
deck officer (n.) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินเรือและสินค้าเรือ
deck out (phrv.) ประดับตกแต่ง Syn. dress up
deck passenger (n.) คนโดยสารเรือซึ่งเป็นชั้นต่ำที่สุด
deck up (phrv.) ประดับตกแต่งเพื่อ Syn. dress up
deck with (phrv.) ประดับตกแต่งด้วย Syn. bedeck with, decorate with
deckhand (n.) กลาสีปากเรือ
deckhouse (n.) ห้องบนดาดฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
deck(เดค) {decked,decking,decks} n. ดาดฟ้าเรือ,ชุดไพ่,ชั้น. adj. ซึ่งมีชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป. vt. แต่งตัว,ประดับ,ทำให้ล้มลง,ให้มีดาดฟ้า
deck cabinn. ห้องเคบินบนดาดฟ้าเรือ
deck cargon. สินค้าปากระวาง
deck handn. ลูกเรือหรือกลาสีบนดาดฟ้า
deck housen. ห้องเคบินบนดาดฟ้า,ห้องบนดาดฟ้า
decklen. กรอบที่ใช้ทำแม่แบบในการผลิตกระดาษ,สายกรอบดังกล่าว, Syn. deckel
English-Thai: Nontri Dictionary
deck(n) ดาดฟ้าเรือ,ชั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นดาดฟ้า (n.) deck See also: roof-deck, flat top of a roof Syn. ดาดฟ้า
ดาดฟ้า (n.) deck See also: roof-deck Syn. ชาน
ดาดฟ้าเรือ (n.) deck See also: sundeck
ดาดฟ้าเรือ (n.) deck See also: sundeck
ปากเรือ (n.) deck See also: sundeck Syn. ดาดฟ้าเรือ
ปากเรือ (n.) deck See also: sundeck Syn. ดาดฟ้าเรือ
เก๋งพั้ง (n.) upper deck See also: living quarters Syn. สำปั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, yes. Probably the door jammed, and she couldn't get on deck again.ครับ แล้วเปิดประตูก็คงจะติดขัด หล่อนเลยออกมาที่ดาดฟ้าเรือไม่ได้
Someone send for a pinochle deck and we'll just sweat the whole thing out right here.คนส่งดาดฟ้า Pinochle และเราก็จะเหงื่อออกสิ่งทั้งหมดที่นี่
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน
Playin' solitaire 'til dawn with a deck of fifty-oneplayin 'ไพ่' til รุ่งอรุณกับดาดฟ้าของห้าสิบเอ็ด
It doesn't make any sense. Okay, we do it the hard way. Deck by deck, room by room.ถ้างั้น เราเข้าไปดูกันเลย ค้นทุกชั้น ทุกห้อง
Dive six. Here we are again on the deck of Titanic.ไดฟ์ 6 เรามาอยู่ที่ดาดฟ้าไททานิค
I want you guys working the D deck reception area and the dining saloon.ผมอยากให้พวกคุณทำงานที่ชั้น-ดี บริเวณแผนกต้อนรับกับห้องอาหาร
But it was thought, by some... the deck would look too cluttered.แต่บางคนคิดว่าจะทำให้เกะกะดาดฟ้า
It's a waste of deck space as it is in an unsinkable ship.เปลืองเนื้อที่เปล่าๆ กับเรือที่ไม่มีวันจม
Madam, please, put on a lifebelt. Get to the boat deck immediately.สวมชูชีพไว้ครับ แล้วไปลงเรือบด
I want you to meet me on the flight deck of the USS Intrepid.ฉันอยากพบนายที่ดาดฟ้าบิน ของเรือบรรทุกเครื่องบิน อินเทอพิด.
I go near him, I deck him.ถ้าฉันอยู่ใกล้เขา ฉันต้องชกเขาแน่

deck ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甲板[jiǎ bǎn, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄢˇ, 甲板] deck (of a boat etc)
纸叶子[zhǐ yè zi, ㄓˇ ㄧㄝˋ ㄗ˙, 纸叶子 / 紙葉子] deck of playing cards
躺椅[tǎng yǐ, ㄊㄤˇ ㄧˇ, 躺椅] deck chair
扑克[pū kè, ㄆㄨ ㄎㄜˋ, 扑克 / 撲克] poker (game); deck of playing cards
自装[zì zhuāng, ㄗˋ ㄓㄨㄤ, 自装 / 自裝] self-loading (weapon, tape deck etc); self-charging
[zhú, ㄓㄨˊ, 舳] poopdeck; stern of boat
楼船[lóu chuán, ㄌㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, 楼船 / 樓船] ship with several decks; turreted junk

deck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートチューニングデッキ[, o-tochu-ningudekki] (n) automatic tuning deck
カードデック[, ka-dodekku] (n) {comp} card deck
カセットデッキ[, kasettodekki] (n) cassette deck
サンデッキ[, sandekki] (n) sun deck
テープデッキ[, te-pudekki] (n) tape deck
デッキ[, dekki] (n) deck (e.g. ship, tape, cassette, observation, train vestibule, etc.); (P)
デッキシューズ[, dekkishu-zu] (n) deck shoes
デッキチェア[, dekkichiea] (n) deck chair
デッキブラシ[, dekkiburashi] (n) deck brush
プロムナードデッキ[, puromuna-dodekki] (n) promenade deck
ペデストリアンデッキ[, pedesutoriandekki] (n) pedestrian deck
上積み[うわづみ, uwadumi] (n) (1) deck cargo; upper layer of goods; (adj-f) (2) extra; (vs) (3) to pile on top of; (P)
甲板員[かんぱんいん;こうはんいん, kanpan'in ; kouhan'in] (n) deck hand
遊歩甲板[ゆうほかんぱん;ゆうほこうはん, yuuhokanpan ; yuuhokouhan] (n) promenade deck
飾り立てる[かざりたてる, kazaritateru] (v1,vt) to decorate gaudily; to deck out
ウエーティングサークル[, ue-teingusa-kuru] (n) waiting circle (baseball); on-deck batter's circle
スーパーハイデッカー[, su-pa-haidekka-] (n) super high decker
ダブルデッカー[, daburudekka-] (n) double-decker
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
二階建てバス[にかいだてバス, nikaidate basu] (n) double-decker bus
山札[やまふだ, yamafuda] (n) deck; stack (playing cards)
巻き戻し;巻戻し[まきもどし, makimodoshi] (n) rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
床敷[とこしき, tokoshiki] (n) animal bedding; sand thrown on ship decks; any kind of floor covering
後甲板[こうかんぱん, koukanpan] (n) afterdeck
立体駐車場[りったいちゅうしゃじょう, rittaichuushajou] (n) multi-storey car park; parking structure; parking deck; parking garage; parkade
花自動車[はなじどうしゃ, hanajidousha] (n) a flower-bedecked vehicle
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カードデック[かーどでっく, ka-dodekku] card deck
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
巻戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.)

deck ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; open porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda ; verandah ; deck FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: deck ; roof-deck ; upper deck ; sun-deck FR: pont de bateau [m] ; pont [m]
ดาดฟ้าเรือ[n. exp.] (dātfā reūa) EN: deck FR: pont de bateau [m] ; pont [m]
เก๋งพั้ง[n.] (kengphang) EN: upper deck ; living quarters FR:
เครื่องเล่นเทป[n. exp.] (khreūang le) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
กรีดไพ่[v.] (krītphai) EN: riffle a deck of cards FR:
นอกชาน[n.] (nøkchān) EN: open porch ; terrace ; veranda ; deck FR:
ปากเรือ[n.] (pākreūa) EN: deck FR: pont [m]
ประดับธง[v. exp.] (pradap thon) EN: decorate with flags ; deck with flags FR:
แต่งองค์ทรงเครื่อง[v. exp.] (taeng ong s) EN: be decked out ; deck oneself out ; put on full dress ; be in full dress ; dress FR: être tiré à quatre épingles (loc.)
วิทยุเทป[n. exp.] (witthayu th) EN: radio cassette recorder FR: deck radio-cassette [m] ; combiné radio-cassette [m]
เก้าอี้ผ้าใบ[n. exp.] (kao-ī phāba) EN: deckchair FR: chaise pliante [f]
รถทัวร์สองชั้น [n. exp.] (rot thūa sø) EN: double-decker FR: autocar à double étage [m]

deck ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deck {n} | an Deck | unter Deckdeck | above deck | below deck
Deckunterzug {m}longitudinal deck beam
Unterdeck {n}lower deck
Tapedeck {n}tape deck
Oberdeck {n}upper deck
Abdeckkappe {f} | Abdeckkappen
Abdeckplatte {f} | Abdeckplatten
Abdeckprofil {n} | Abdeckprofile
Abdeckung {f} | Abdeckungen
Abdeckung {f}; Bedeckung
Deckname {m} | Decknamen
Bedachung {f}; Dachdeckung
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Bedeckung {f} | Bedeckungen
Bettdecke {f} | Bettdecken
Bieruntersetzer {m}; Bierdeckel
Begehbarkeit {f} | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility
Schwarzdecke {f} | Schwarzdecken
Decke {f} | Decken
Gehäuseabdeckung {f} | hintere Gehäuseabdeckungcasing cover | rear cover
Deckmantel {m} | Deckmäntel
Kongruenz {f}; Deckungsgleichheit
Deckadresse {f} | Deckadressen
Deckblatt {n} | Deckblätter
Deckplatte {f}; Abdeckplatte
Verschlussdeckel {m}; Abschlussdeckel
Dachdecker {m}; Dachdeckerin
Dachdecker {m} | Dachdecker
Decke {f}; Deckel
Deckel {m} | Deckel
Decken {n}; Deckung
Büttenrandpapier {m}deckle edge paper
Entdeckung {f} | Entdeckungen
Doppeldecker {m}double decker
Daunendecke {f} | Daunendecken
Eisdecke {f} | Eisdecken
Endabdeckung {f}; Abschlussdeckel
Epithel {n}; Deckgewebe
Expedition {f}; Entdeckungsreise
Deckenbalken {m}; Deckenträger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deck
Back to top