ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fitness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fitness*, -fitness-

fitness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fitness (n.) สมรรถภาพทางกาย See also: ความแข็งแรงของร่างกาย Syn. health, strength, vigour
fitness (n.) ความเหมาะสม See also: ความคู่ควร Syn. aptness, competence
English-Thai: Nontri Dictionary
fitness(n) ความเหมาะ,ความพอดี,ความเหมาะสม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fitness for particular purposeเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมรรถภาพทางกาย (n.) physical fitness See also: physical ability/capability/efficiency Syn. สมรรถภาพทางร่างกาย
สมรรถภาพทางร่างกาย (n.) physical fitness See also: physical ability/capability/efficiency
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some kind of fitness empire.ธุรกิจออกกำลังอะไรนี่แหละ
Tell health and fitness they get six pages instead of eight, and i'm still not happy with european getaways.บอกส่วนของสุขภาพและการออกกำลังว่า\ ให้ลดจาก 8 เหลือ 6 หน้า และฉันยังไม่พอใจกับการเที่ยววันหยุดในยุโรป
Yeah! "Desperately Seeking Spawn. " Right next to terriers and iguanas and used fitness equipment.มีสิ หน้า"อยากมีลูกสุดๆ"ไง อยู่ถัดจากหน้า พวกหมากับกิ้งก่า แล้วก็เครื่องออกกำลังกายมือสอง
Well, I believe fitness and exercise are just as important.คือผมเชื่อว่าการฝึกกล้ามเนื้อ หรือออกกำลัง
Mr. Cavenough he has the school fitness program could I sign up for it?ขอโทษนะครับ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมออกกำลังกาย คือผมอยากสมัคร
Go get a the fitness card and let the fitness instructor design an intensive training for you.ไปสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสซะ แล้วให้เจ้าหน้าที่เค้าออกแบบโปรแกรมการฝึกให้
Senior fitness was canceled.ฟิตเนสผู้สูงอายุ เขายกเลิกน่ะ
There's also a bar pool, five international restaurants, a spa... a fitness center, a nightclub... and, of course, the beach and beach clubs.สระว่ายน้ำใหญ่ ภัตตาคารนานาชาติ 5 ร้าน สปา ศูนย์ฟิตเนส ไนต์คลับ และแน่นอน ชายหาดและสโมสรริมหาด
Oh, I-I'm sorry, I was just looking for the, uh, fitness center.โอ้ ฉัน-ฉันขอโทษ ฉันกำลังมองหา ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ฉันจะไปตามทางของฉัน
Only Paul Wilson trained at an mma gym, but all the other husbands worked out regularly, from the local YMCA to expensive fitness clubs.เพียง พอล วิลสันเท่านั้น ที่เคยฝึก ที่ MMA ยิม แต่สามีคนอื่นๆ ก็ฝึกตามสถานที่อื่น จากศูนย์ YMCA ทั่วไป จนกระทั่ง ฟิตเนสระดับหรู
Does he look like he works out at Bally Total Fitness in Palo Alto, California?เขาดูเหมือนคนไปเล่นฟิตเนส ในแคลิฟอร์เนียเหรอ
She teaches a Booty Burn Ballet class, so she's mostly at the fitness center.เธอสอนคลาสออกกำลังลดบั้นท้าย เธอเลยอยู่ที่ศูนย์ฟิตเนสเป็นประจำ

fitness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健身[jiàn shēn, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ, 健身] physical exercise; gymnastics for fitness

fitness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club
エアロビックフィットネス[, earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness
フィジカルフィットネス[, fijikarufittonesu] (n) physical fitness
フィットネスクラブ[, fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa
フィットネスシューズ[, fittonesushu-zu] (n) fitness shoes
フィットネス[, fittonesu] (n) fitness; (P)
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety
不適任[ふてきにん, futekinin] (adj-na,n) unfitness; incompetency
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P)
不適格[ふてきかく;ふてっかく, futekikaku ; futekkaku] (n) disqualification; unfitness; noncompliance
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] (n) {comp} usability test; fitness-for-use test
相応[そうおう, souou] (adj-na,n,adj-no) suitability; fitness; (P)
適合性[てきごうせい, tekigousei] (n) compatibility; conformance; fitness; adaptability
適否[てきひ, tekihi] (n) propriety; fitness; aptitude
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] usability test, fitness-for-use test

fitness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟิตเนส[n.] (fitnes = fi) EN: fitness FR: fitness [m]
สมรรถภาพทางร่างกาย[n. exp.] (sāmatthaphā) EN: physical fitness FR:
สมรรถภาพทางกาย[n. exp.] (sāmatthaphā) EN: physical fitness; physical ability ; physical capability ; physical efficiency FR: capacités physiques [fpl]

fitness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tropentauglichkeit {f}fitness for travel in the tropics; fitness for service in the tropics
Fitness {f}fitness
Fitnesscenter {n}fitnesscenter
Fitnessraum {m} | Fitnessräume
Fitnessstudio {n}fitness studio
Erwerbsfähigkeit {f}fitness for work
Kampffähigkeit {f}fitness to fight
Konditionstraining {n}fitness training
Tauglichkeit {f}fitness
Untauglichkeit {f}unfitness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fitness
Back to top