ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reveal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reveal, *reveal*,

-reveal- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think we're asking you to reveal secrets of Rebecca's life.เธอเข้าใจว่าเราขอให้เธอ เปิดเผยความลับของรีเบคคา
No description, no image can reveal their true dimension:ไม่มีคำบรรยายใด ภาพอันใด ที่แสดงถึงภาพน่าสะพรึงอันแท้จริงได้
I reveal my inmost self unto my God.ลูกขอถวายร่างกายเเละจิตใจ เเด่พระผู้เป็นเจ้า
I reveal my inmost self.ฉันต้องการให้คุณสู้กัน
We'll reveal this mysteryเรา'จะแสดงความลึกลับนี้
Is God going to reveal himself to you, as you claim he has?พระเจ้าจะแสดงตนต่อหน้าคุณ อย่างที่คุณบอกเหรอ
He was given full knowledge of the true objective and instructed not to reveal anything to Bowman or Poole.เขาได้รับความรู้อย่างเต็ม รูปแบบจากของจริง วัตถุประสงค์และสั่งไม่เปิดเผย อะไรที่จะยิงธนูหรือพูล
In that case, may I suggest we adjourn to the study for coffee and brandy, at which point I believe our unknown host will reveal his intentions.ในกรณีนี้ ผมแนะนำว่าให้เราไปที่ห้องหนังสือ จิบกาแฟและบรั่นดี สำหรับกาแฟและบรั่นดี และเราจะได้เข้าใจว่า เจ้าภาพมีเจตนาจะบอกอะไรกับเรา
If I was the murderer, would I reveal to you how I did it?ฉันจะเปิดเผยวิธีฆ่าไปทำไม?
It doesn't reveal the location of the Grail, I'm afraid, but the knight promised that two markers, that had been left behind, would.มันไม่ได้เปิดเผย สถานที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์, ผมคิดว่าอย่างนั้น, แต่ว่า อัศวินได้ให้สัญญา
Maybe I like to just sit back and get other people to reveal themselves.บางทีฉันอาจจะชอบนั่งดู คนอื่นเปิดเผยตัวตนออกมา
I'll pull back from that skyscraper, find you here, then reveal the drop.I’m going crazy, oh oh. อ่าพี่ไม่ชอบแบบนี้เหรอครับ

-reveal- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
此地无银三百两[cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng, ㄘˇ ㄉㄧˋ ˊ ˊ ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄤˇ, 此地无银三百两 / 此地無銀三百兩] lit. 300 silver taels not hidden here (成语 saw); fig. to reveal what one intends to hide
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, 亮相] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, 露白] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling

-reveal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away
ぼろを出す;襤褸を出す[ぼろをだす, borowodasu] (exp,v5s) to reveal the faults
口外[こうがい, kougai] (n,vs,adj-no) disclosure; reveal (i.e. a secret)
地が出る[じがでる, jigaderu] (exp,v1) to reveal one's true colors (colours); to betray oneself
強盗返し;龕灯返し;龕燈返し(oK)[がんどうがえし;がんとうがえし, gandougaeshi ; gantougaeshi] (n) rotating stage machinery, which rolls backwards 90 degrees to reveal the next scene
洗い出す;洗いだす[あらいだす, araidasu] (v5s,vt) (1) to reveal something by washing the surface; (2) to bring to light; to reveal by investigation
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp,v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart
開け広げる[あけひろげる, akehirogeru] (v1,vt) to open wide; to reveal hidden contents
露にする;露わにする[あらわにする, arawanisuru] (exp,vs-i) to lay bare; to expose; to reveal

-reveal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal ; announce FR: ouvrir ; découvrir
บ่งบอก[v. exp.] (bongbøk) EN: indicate ; describe ; manifest ; evince ; reveal FR: indiquer ; déterminer
แฉ[v.] (chaē) EN: reveal ; disclose ; show FR: révéler ; divulguer
แฉโพย[v.] (chaēphōi) EN: reveal a secret ; uncover an account FR: jouer cartes sur table
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
ไข[v.] (khai) EN: reveal ; explain ; expose ; disclose FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ขยายความลับ[v. exp.] (khayāi khwā) EN: divulge a secret ; reveal a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เผยโฉม[v. exp.] (phoēi chōm) EN: reveal a secret FR:
เผยความลับ[v. exp.] (phoēi khwām) EN: reveal a secret ; let out a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret ; trahir un secret
แพร่งพราย[v.] (phraengphrā) EN: reveal ; leak FR: laisser filtrer
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmm) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate FR: interpréter ; traduire
เปลือยใจ[v. exp.] (pleūay jai) EN: reveal FR:
เปิด[v.] (poēt) EN: disclose ; reveal ; give away FR: révéler ; dévoiler
เปิดหัวใจ[v. exp.] (poēt hūajai) EN: reveal one' s feelings FR: dévoiler ses sentiments
เปิดใจ[v. exp.] (poēt jai) EN: reveal one's feelings ; open one's heart ; open one's mind FR: parler avec son coeur ; dévoiler ses sentiments profonds ; s'épancher ; ouvrir son cœur ; se confier
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เปิดโปง[v.] (poētpōng) EN: divulge ; reveal ; disclose something hidden ; unmask FR: divulguer un secret ; dévoiler ; démasquer ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
ปรับ[v.] (prap) EN: tell ; relate ; vent ; reveal FR: dire ; relater ; raconter ; éventer
ปูด[v.] (pūt) EN: leak ; reveal FR:
แสดง[v.] (sadaēng) EN: indicate ; mark ; show ; direct ; reveal FR: indiquer ; montrer ; exprimer ; révéler ; démontrer ; symboliser ; manifester ; afficher ; faire preuve de ; faire montre de ; témoigner ;
แสดงน้ำใจ[v. exp.] (sadaēng nām) EN: show one's spirit ; reveal one's sincerity to help each other FR: montrer sa sincérité
ถ่ายความหมาย[v. exp.] (thāi khwāmm) EN: convey ; communicate ; disclose ; tell ; reveal FR:
ทำให้ปรากฏ[v. exp.] (thamhai prā) EN: reveal FR: occasionner
แย้ม[v.] (yaēm) EN: disclose ; reveal ; divulge FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reveal-
Back to top