ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aware

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aware*, -aware-

aware ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aware (adj.) ตระหนักรู้ Syn. conscious, sensible
awareness (n.) การรับรู้ See also: การทราบ, ความตระหนัก Syn. conciousness, knowledge, mindfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
aware(อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ.
English-Thai: Nontri Dictionary
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
awarenessความตระหนัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awarenessความตระหนัก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่น (v.) be aware of See also: realize, wake up to something
รู้ตัว (v.) be aware of See also: be conscious of Syn. รู้สึกตัว
รู้ทันเหตุการณ์ (v.) be aware of the facts See also: be cognizant of the facts
รู้ทันเหตุการณ์ (v.) be aware of the facts See also: be cognizant of the facts
สำนึก (v.) be aware of See also: be conscious of, be mindful of, be conversant with, be familiar with Syn. รู้สึก, รับรู้
ไหวทัน (v.) be aware of See also: be awake, be on tiptoe, be on the move, be alert Syn. ไหวตัว, รู้ทัน, รู้ตัว
ความตระหนัก (n.) awareness See also: realization, knowingness Syn. ความเข้าใจ, ความประจักษ์แจ้ง
ความประจักษ์แจ้ง (n.) awareness See also: realization, knowingness Syn. ความเข้าใจ
ลืมตัว (v.) be unaware See also: to be unconscious, to be ignorant
หารู้ไม่ (conj.) unawarely See also: heedlessly, unconsciously
เครื่องกระเบื้อง (n.) chinaware See also: porcelain Syn. เครื่องลายคราม, เครื่องเคลือบ
เครื่องถ้วยชาม (n.) Chinaware See also: Chinese blue and white pottery, Chinese porcelain Syn. เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ
เครื่องลายคราม (n.) Chinaware See also: Chinese blue and white pottery, Chinese porcelain Syn. เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม
เผลอตัว (v.) be unaware See also: to be unconscious, to be ignorant Syn. ลืมตัว
เผลอไผล (v.) be unaware See also: be forgetful, be off one´s guard, let one´s mind wonder for a moment Syn. เผลอ
ไม่รู้เรื่อง (v.) be unaware of See also: be unknowing, be ignorant of
ไม่รู้ไม่เห็น (v.) be unaware of See also: be unknowing, be ignorant of Syn. ไม่รู้เรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am aware of thatฉันทราบเรื่องนั้น
I am aware of thatฉันทราบเรื่องนั้นแล้ว
Are you aware of difficulty?คุณรู้ถึงความยากลำบากหรือเปล่า?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But as I advanced, I was aware that a change had come upon it.แต่เมื่อก้าวเข้าไปดู ก็รู้ว่ามันได้เปลี่ยนแปลงไป
The next time there are 6,000 people that begin a riot, or six people, without this embassy being aware of it, those responsible will be on the first plane out of here... with my personal recommendation they be dropped from the Foreign Service.{\cHFFFFFF}ครั้งต่อไปที่มี 6,000 คนที่เริ่มต้นจลาจล {\cHFFFFFF}หรือหกคน {\cHFFFFFF}โดยไม่ต้องสถานทูตนี้ การตระหนักถึงมัน
I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, and everyone else's reservations about this matter, but I cannot in good conscience accept them as valid.{\cHFFFFFF}I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, {\cHFFFFFF}and everyone else's reservations about this matter, {\cHFFFFFF}but I cannot in good conscience accept them as valid.
You're aware of the reports we've received of strange manifestations in the forbidden zone.คุณก็รู้ถึงรายงานที่เราได้รับ ว่ามีปรากฎการณ์ประหลาด ๆ ในเขตร้อน
I've been aware of him for a long time.ผมติดตามเรื่องของเขามานานแล้ว
I am aware that I must have given you much cause for irritation Your Excellency.ผมรู้ตัวว่าได้ทำความขุ่นเคืองอย่างมาก แก่พณ. ท่าน
"I am aware of these facts.ฉันรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้
You think I'm not aware of our situation?คิดว่าฉันไม่รู้สถานการณ์ของเรารึไง?
I'm aware of why you're here.- มีเรื่องเกิดขึ้นที่.. - ฉันรู้
Shooter had an ex-wife, a drinking problem a drug problem, a complicated sex problem he was barely aware of.มือปืนมีอดีตภรรยา ปัญหาการติดเหล้า... ...ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ที่เขาไม่ค่อยตระหนักถึงมัน
Yes. I am aware of that, My Lord.ใช่ ฉันรู้ว่าพระเจ้าของฉันทรง
You're aware of the tissue sample taken from her?ทำไมคุณ ไม่ทำชันสูตรคดีล่าสุด Karen Swenson.

aware ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
察觉[chá jué, ㄔㄚˊ ㄐㄩㄝˊ, 察觉 / 察覺] aware; conscious
[cí, ㄘˊ, 瓷] chinaware; porcelain; china
瓷器[cí qì, ㄘˊ ㄑㄧˋ, 瓷器] chinaware; porcelain
意识[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, 意识 / 意識] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware
自觉[zì jué, ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, 自觉 / 自覺] conscious; aware; on one's own initiative; conscientious
觉悟[jué wù, ㄐㄩㄝˊ ˋ, 觉悟 / 覺悟] consciousness; awareness; Buddhist enlightenment (Sanskrit: cittotpāda)
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
彻悟[chè wù, ㄔㄜˋ ˋ, 彻悟 / 徹悟] fully aware; to recognize fully
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, 省] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative)
元语言学意识[yuán yǔ yán xué yì shí, ㄩㄢˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄕˊ, 元语言学意识 / 元語言學意識] metalinguistic awareness
道德认识[dào dé rèn shi, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ ㄖㄣˋ ㄕ˙, 道德认识 / 道德認識] moral cognition; ethical awareness
构词法意识[gòu cí fǎ yì shí, ㄍㄡˋ ㄘˊ ㄈㄚˇ ㄧˋ ㄕˊ, 构词法意识 / 構詞法意識] morphological awareness
感性认识[gǎn xìng rèn shi, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˋ ㄕ˙, 感性认识 / 感性認識] perceptual awareness
感知[gǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄓ, 感知] perception; awareness
陶瓷器[táo cí qì, ㄊㄠˊ ㄘˊ ㄑㄧˋ, 陶瓷器] pottery; chinaware
句法意识[jù fǎ yì shí, ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄧˋ ㄕˊ, 句法意识 / 句法意識] syntactic awareness
不自觉[bù zì jué, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, 不自觉 / 不自覺] unaware; unconscious of sth
不觉察[bù jué chá, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄔㄚˊ, 不觉察 / 不覺察] unaware
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不意] unexpectedly; unawareness; unpreparedness
认识[rèn shi, ㄖㄣˋ ㄕ˙, 认识 / 認識] to know; to recognize; to be familiar with; acquainted with sth; knowledge; understanding; awareness; cognition

aware ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウェア;アウエア[, auea ; auea] (n) aware
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P)
気付く(P);気づく[きづく, kiduku] (v5k) to notice; to recognize; to recognise; to become aware of; to perceive; to realize; to realise; (P)
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it
タワレコ[, tawareko] (n) (abbr) Tower Records (company)
デラウェア[, derauea] (n) Delaware
プロ意識[プロいしき, puro ishiki] (n) professionalism; professional awareness
マーケットアウェアネス[, ma-kettoaueanesu] (n) {comp} market awareness
人笑われ[ひとわらわれ, hitowaraware] (adj-na,n) laughingstock
仲間割れ[なかまわれ, nakamaware] (n,vs) split among friends; falling out; internal discord
位置認識[いちにんしき, ichininshiki] (n) location awareness (as in a system or device)
何時しか[いつしか, itsushika] (adv) before one knows; unnoticed; unawares
南京焼き[なんきんやき, nankinyaki] (n) Nanking porcelain; chinaware
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P)
哀れっぽい[あわれっぽい, awareppoi] (adj-i) plaintive; piteous; doleful
哀れみ;憐れみ[あわれみ, awaremi] (n) pity; compassion
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P)
哀れ気[あわれげ, awarege] (adj-na) sad; sorrowful; pensive
啓発[けいはつ, keihatsu] (n,vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P)
啓蒙活動[けいもうかつどう, keimoukatsudou] (n) information campaign; awareness program
囚われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas
地方色の表れた小説[ちほうしょくのあらわれたしょうせつ, chihoushokunoarawaretashousetsu] (n) novel with local color; novel with local colour
心を奪われる[こころをうばわれる, kokorowoubawareru] (exp,v1) to be captivated by ...; to be fascinated with ...
意識[いしき, ishiki] (n,vs) (1) consciousness; (2) awareness; sense; (3) {Buddh} mano-vijnana (mental consciousness, cognizer of sensory information); (P)
承知[しょうち, shouchi] (n,vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P)
捕らわれ;捕われ;囚われ[とらわれ, toraware] (n) imprisonment; captive
捕らわれ人[とらわれびと, torawarebito] (n) captive; prisoner
捕われる(P);捕らわれる(P);囚われる[とらわれる, torawareru] (v1,vi) to be captured; to be apprehended; to be seized with; (P)
気がつく;気が付く[きがつく, kigatsuku] (v5k) (1) to notice; to become aware; to perceive; to realize; to realise; (2) to recover consciousness; to come to oneself
気を奪われる[きをうばわれる, kiwoubawareru] (exp,v1) to be engrossed; to be enthralled
気付き[きづき, kiduki] (n) awareness
無自覚[むじかく, mujikaku] (adj-na,n) unaware or unmindful of; unconsciousness
物の哀れ[もののあわれ, mononoaware] (n) strong aesthetic sense; appreciation of the fleeting nature of beauty; pathos of things
現れ(P);表れ(P);現われ(P);表われ;顕れ[あらわれ, araware] (n) embodiment; manifestation; materialization; materialisation; expression; indication; (P)
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P)
白河夜船;白川夜船;白川夜舟(iK)[しらかわよふね;しらかわよぶね, shirakawayofune ; shirakawayobune] (exp) (1) being fast asleep (and totally unaware of what is going on around one); (2) know-it-all manner
目を奪われる[めをうばわれる, mewoubawareru] (exp,v1) to be captivated (visually)
知らず知らず(P);知らず識らず;不知不識[しらずしらず, shirazushirazu] (adv) unconsciously; unwittingly; unawares; (P)
笑われ者[わらわれもの, warawaremono] (n) laughingstock
自覚[じかく, jikaku] (n,vs) self-consciousness; self-awareness; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マーケットアウェアネス[まーけっとあうえあねす, ma-kettoaueanesu] market awareness

aware ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive FR: connaître
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of FR: réaliser
รับรู้[v.] (raprū) EN: acknowledge ; recognize ; be aware of ; know ; be informed ; take cognizance (of) FR: reconnaître ; admettre
รับทราบ[v.] (rapsāp) EN: acknowledge ; be aware ; be informed FR: reconnaître ; être informé
รู้[v.] (rū) EN: know ; understand ; be aware of ; realise FR: connaître ; savoir ; apprendre
รู้ดี[v. exp.] (rū dī) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand FR: connaître bien ; savoir parfaitement
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of FR: connaître ; savoir ; être au courant ; faire la connaissance de
รู้สึกตัว[v. exp.] (rūseuk tūa) EN: become aware of ; become conscious ; be conscious ; come to be conscious FR: percevoir ; prendre conscience ; avoir conscience
รู้ตัว[v.] (rūtūa) EN: be aware of ; be conscious of ; realize FR: être conscient ; être lucide ; réaliser
รู้อยู่แก่ใจ[v.] (rūyūkaējai) EN: realize ; be aware of FR:
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สัญญี[adj.] (sanyī) EN: conscious ; aware and perceiving ; able to remember FR: conscient
ทราบ[v.] (sāp) EN: know ; understand ; realize ; be aware of FR: savoir ; connaître
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller
ตระหนัก[v.] (tranak) EN: realize ; be aware of ; be conscious of ; sense ; be certain ; be sure FR: réaliser ; se rendre compte ; prendre conscience
ตระหนัก[adj.] (tranak) EN: aware FR: informé
ตระหนักแน่[v. exp.] (tranak naē) EN: realize ; aware ; conscious FR:
ตระหนักถึง[v. exp.] (tranak theu) EN: realize ; become aware of FR:
ยิน[v.] (yin) EN: become aware of ; perceive by the ear FR: entendre ; percevoir
เดลาแวร์[n. prop.] (Dēlāwaē ) EN: Delaware FR: Delaware [m]
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūt) EN: unconsciously ; unawarely FR: inconsciemment ; sans le savoir
การรับรู้[n.] (kān raprū) EN: recognition . perception ; acknowledgement ; cognition ; awareness FR: perception [f]
ความรู้[n.] (khwāmrū) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness FR: connaissance [f] ; connaissances [fpl] ; savoir [m]
ความรู้จัก [n.] (khwām rūjak) EN: awareness FR: connaissance [f]
ความสำนึก[n.] (khwām samne) EN: consciousness ; awareness ; recognition FR: conscience [f] ; le sens de [m]
ความตื่นตัว[n.] (khwām teūnt) EN: awareness ; attentiveness FR:
ความตระหนัก[n.] (khwām trana) EN: awareness FR:
ความตระหนักรู้[n. exp.] (khwām trana) EN: awareness FR:
ความตระหนักรู้ทางสังคม[n. exp.] (khwām trana) EN: social awareness FR:
ไม่รู้[v. exp.] (mai rū) EN: not know ; do not know ; be unknown ; be unaware FR: ignorer ; ne pas savoir ; ne pas être au courant
ไม่ทันรู้ตัว[X] (maithan rūt) EN: unawares ; without warning FR:
ไม่ยักรู้[v. exp.] (mai yak rū) EN: it's news to ; be unaware of FR: apprendre que
เมาห์[n.] (mao) EN: delusion ; ignorance ; lack of awareness FR:
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful FR:
โมหะ[n.] (mōha) EN: delusion ; ignorance ; dullness ; lack of awareness FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded FR:
เผลอตัว[v.] (phloē tūa) EN: be unaware ; to be unconscious ; to be ignorant FR: s'oublier
รัฐเดลาแวร์[n. prop.] (Rat Dēlāwaē) EN: State of Delaware FR:
สัมปชัญญะ[n.] (sampachanya) EN: consciousness ; awareness ; cognizance ; knowingness FR: conscience [f]
ที่ต่ำที่สูง[xp] (thī tam thī) EN: unmindful of one's own place ; unaware of one's place or social standing FR:

aware ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostenbewusstsein {n}awareness of the costs
Körperbewusstheit {f}body awareness
Beobachtung {f} von Neuerscheinungencurrent awareness service
Umweltbewusstsein {n}ecological awareness; environmental awareness
Bekanntheitsgrad {m} (eines Produktes)level of awareness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aware
Back to top