ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

privilege

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *privilege*, -privilege-

privilege ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
privilege (n.) ข้อได้เปรียบ See also: สิทธิ, สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, อำนาจพิเศษ, เอกสิทธิ์ Syn. due, perquisite, right
privilege (n.) โอกาส Syn. chance
privilege (vt.) ให้สิทธิพิเศษ See also: ให้ประโยชน์, ให้เอกสิทธิ์
privileged (adj.) ที่ได้เปรียบ Syn. exempt, vested
privileged class (n.) ชนชั้นสูง Syn. nobility
English-Thai: HOPE Dictionary
privilege(พริฟ'วิลิจฺ) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,เอกสิทธิ์,ประโยชน์พิเศษ,ข้อได้เปรียบ. vt. ให้สิทธิพิเศษแก่,ให้อภิสิทธิ์แก่, See also: privileger n.
privileged(พริฟ'วิลลิจดฺ) adj. มีอภิสิทธิ์,มีสิทธิพิเศษ,ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป, Syn. advantaged
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
English-Thai: Nontri Dictionary
privilege(n) อภิสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,เอกสิทธิ์,ข้อได้เปรียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
privilegeเอกสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privileged communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ดู confidential communication] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
privileged questionปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Privileges and immunitiesเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บัตรเบ่ง (n.) privilege See also: special privilege
บัตรแข็ง (n.) privilege See also: special privilege Syn. บัตรเบ่ง
สิทธิประโยชน์ (n.) privilege See also: right, advantage, concession, prerogative
สิทธิพิเศษ (n.) privilege See also: prerogative, perquisite
อภิสิทธิ์ (n.) privilege See also: prerogative Syn. สิทธิพิเศษ
เอกสิทธิ์ (n.) privilege See also: prerogative, perquisite, perk Syn. สิทธิพิเศษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ
That's the one privilege I claim as the host. What will you be? Alice in Wonderland, with that ribbon around your hair?เจ้าภาพก็มีอภิสิทธิ์แบบนี้ล่ะ แล้วคุณจะเป็นอะไร เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์มีโบว์ผูกผมดีมั้ย
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง
"... it is my privilege to extend to you a laurel and hearty handshake!""... ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟต้อนรับ"
As Chairman of the Welcoming Committee it is my privilege to extend a laurel and hearty handshake to our new nigger.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการต้อนรับ... ...ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟ ต้อนรับ... ...นิโกร
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ .
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้
I want to introduce you to someone that I've had the privilege of nurturing along on the road to stardom....ที่ผมได้มีโอกาส ดูแลเขามาจนถึงวันนี้
Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.ท่านทั้งหลาย ผมรู้สึกอิ่มใจที่ได้บรรเลงกับท่านคืนนี้
Just a handful of people have had the privilege of hearing itมีคนแค่หยิบมือเดียวมีบุญพอจะได้ฟัง
Well, you gave me that privilege once. Let me return the favour.งั้น, มอบสิทธิพิเศษนั่นให้ฉันซักครั้งสิ ขอให้ฉันได้ตอบแทนเธอ
It is a privilege to meet the hero of China.รู้สึกยินดีมาก ที่ได้พบกับผู้พิทักษ์แผ่นดิน

privilege ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, 分享] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake
享有[xiǎng yǒu, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˇ, 享有] enjoy (rights, privileges etc)
特权[tè quán, ㄊㄜˋ ㄑㄩㄢˊ, 特权 / 特權] prerogative; privilege; privileged
权利[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, 权利 / 權利] power; right; privilege
特免[tè miǎn, ㄊㄜˋ ㄇㄧㄢˇ, 特免] special exemption; privilege
特惠[tè huì, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 特惠] special privilege; favorable (terms); discount (price); preferential (treatment); ex gratia (payment)

privilege ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing
帯刀御免[たいとうごめん, taitougomen] (n) a non-samurai being granted the privilege of wearing a sword (during the Edo period)
御目見得;お目見得;お目見え;御目見[おめみえ, omemie] (n,vs) (1) (the privilege to have) an audience (with one's lord, a dignitary, etc.); interview (with one's superior); (2) one's debut (first) appearance; debut (of a new product, work of art, actor, etc.); (3) trial service (of a servant)
恩典[おんてん, onten] (n) favour; favor; act of grace; special privilege
議員特権[ぎいんとっけん, giintokken] (n) parliamentary privilege
中今[なかいま, nakaima] (n) (arch) the present (esp. as a privileged moment in eternity)
光栄[こうえい, kouei] (adj-na,n) honour; honor; glory; privilege; (P)
前官礼遇[ぜんかんれいぐう, zenkanreiguu] (n) (being granted) the privileges of one's former (official) post
恵まれた人人;恵まれた人々[めぐまれたひとびと, megumaretahitobito] (n) blessed people; favored (privileged) people (favoured)
権利[けんり, kenri] (n) right; privilege; (P)
特典[とくてん, tokuten] (n) special favor; special favour; privilege; (P)
特権[とっけん, tokken] (n,adj-no) privilege; special right; (P)
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] (n) {comp} privileged groups
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] (n) {comp} privileged user; super user
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] (n) {comp} privileged instruction
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] (n) {comp} Privilege-Attribute-Certificate
特権階級[とっけんかいきゅう, tokkenkaikyuu] (n) privileged class
賓客[ひんきゃく(P);ひんかく, hinkyaku (P); hinkaku] (n) guest of honour; guest of honor; privileged guest; visitor; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
特権[とっけん, tokken] privilege
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] privileged groups
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] privileged user, super user
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] privileged instruction
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate

privilege ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanāb) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege FR:
อภิสิทธิ์[n.] (aphisit) EN: privilege ; prerogative FR: privilège [m] ; prérogative [f]
บัตรเบ่ง[n. exp.] (bat beng) EN: privilege FR:
บัตรแข็ง[n. exp.] (bat khaeng) EN: privilege ; special privilege FR:
เอกสิทธิ์[n.] (ēkkasit) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; avantage [m] ; monopole [m]
เอกสิทธิ์ทางการเงิน[n. exp.] (ēkkasit thā) EN: financial privilege FR:
การใช้เอกสิทธิ์โดยมิชอบ[n. exp.] (kān chai ēk) EN: abuse of privilege FR: abus de privilège [m]
ข้อได้เปรียบ[n. exp.] (khø dāiprīe) EN: advantage ; edge ; privilege FR: avantage [m]
พระราชเอกสิทธิ์[n. exp.] (phrarātcha-) EN: royal privilege FR:
สิทธิ์[n.] (sit) EN: right ; authority ; privilege ; franchise ; monopoly FR: droit [m] ; pouvoir [m]
สิทธิ[n.] (sitthi) EN: right ; privilege ; monopoly ; franchise ; authority FR: droit [m] ; privilège [m]
สิทธิเหนือบุคคล[n. exp.] (sitthi neūa) EN: special right ; special privilege FR:
สิทธิพิเศษ[n. exp.] (sitthi phis) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise ; priority FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit particulier [m] ; priorité [f]
สิทธิประโยชน์[n. exp.] (sitthi pray) EN: privilege ; right ; advantage ; concession ; prerogative FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit [m]
สิทธิประโยชน์ทางภาษี[n. exp.] (sitthi pray) EN: tax privilege ; tax incentive FR:
อภิสิทธิ์ชน[n. exp.] (aphisit cho) EN: privileged person FR:
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged FR:
ผู้ด้อยโอกาส[n. exp.] (phū dǿi ōkā) EN: underprivileged FR:
ยากไร้[adj.] (yākrai) EN: poor ; underprivileged FR:

privilege ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Privilegienmissbrauch {m}breach of privilege
Einwand {m} der Wahrung berechtigter Interessenplea of justification and privilege
privilegiert {adj} | privilegierter | am privilegiertestenprivileged | more privileged | most privileged
unterprivilegiert; underprivileged {adj}underprivileged

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า privilege
Back to top