ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exempt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exempt*, -exempt-

exempt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exempt (adj.) ที่ได้รับการยกเว้น See also: ซึ่งยกเว้น Syn. exceptional, excluded, privileged
exempt (n.) ผู้ได้รับการยกเว้น See also: สิ่งที่ได้รับการยกเว้น
exempt (vt.) ยกเว้น See also: ละเว้น Syn. grant, immunity, release
exemption (n.) ความเป็นอิสระจากกฎข้อบังคับ Syn. exception, immunity, privilege
exemption (n.) ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
English-Thai: HOPE Dictionary
exempt(เอคเซมพฺทฺ') {exempted,exempting, exempts} vt. ยกเว้น,ละเว้น,พ้น. adj. ซึ่งถูกยกเว้น,พ้น., See also: exemptible adj.
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
exempt(adj) ซึ่งถูกยกเว้น,ซึ่งพ้นจาก
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exempt incomeเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exemptionการยกเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยกเว้น (n.) exemption See also: exception, exclusion Syn. การเว้น, การละเว้น
การละเว้น (n.) exemption See also: exception, exclusion Syn. การเว้น
การเว้น (n.) exemption See also: exception, exclusion Syn. การละเว้น
ไพร่ส่วย (n.) taxpayer for exemption from recruitment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The children of god who are exempt from entrance exams...เด็กๆของพระเจ้า ผู้ได้รับการละเว้น จากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย...
So what? He's exempt from common fucking courtesy 'cause he can't start a round of applause?แล้วไง เขาเลยได้รับยกเว้น จากการถูกวิจารณ์อย่างสุภาพ
Because medical flights are exempt from security procedures.เพราะเครื่องบินลำนั้นได้รับการยกเว้น ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
And according to the law of the Seven, neither kings nor queens are exempt from testimony at a holy inquest.- ถูก ตามกฏแห่งสัตตพักตร์ ราชา ราชินี ไม่ได้รับการยกเว้น
"are hereby exempt in the armies"จะได้รับการยกเว้นในกองทัพ
"shall be exempt from military service.""จะได้รับการยกเว้นจากการรับราชการทหาร"
And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when, in fact, you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of "stuff."น่าขันเมื่อเธอคิดว่า ได้เลือกสิ่งที่ทำให้เธอ ไม่ได้อยู่ในวงการแฟชั่น ทั้งที่จริง... เธอกำลังสวมสเวตเตอร์ที่ถูกเลือกให้...
Well, there's an exemption, and there's no tax on extra earnings.อืม เขายกเว้นภาษีให้
"Death exemption by forwarding the message."การตายจะได้รับการยกเว้น เมื่อส่งข้อความนี้
"Death exemption by forwarding the message."... so I forward it, it's done.\"การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้\"... ถ้างั้นฉันก็แค่ส่งมันก็จบสินะ ฉันนี่ฉลาดจริงๆ
"Death exemption by forwarding the message.""การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้"
Tomoka received the mail "death exemption by forwarding the message."โทโมโกะส่งข้อความว่า "การตายจะถูกละเว้นเมื่อส่งข้อความนี้"

exempt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特免[tè miǎn, ㄊㄜˋ ㄇㄧㄢˇ, 特免] special exemption; privilege

exempt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エグゼンプト[, eguzenputo] (n) exempt
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P)
エグゼンプション[, eguzenpushon] (n) exemption
マル財[マルざい, maru zai] (n) (See マル優) tax-exempt savings system which includes stocks and cash
免れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P)
免責[めんせき, menseki] (n,vs,adj-no) exemption from responsibility; disclaimer; (P)
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] (n) disclaimer; exemption clause; waiver clause
全免[ぜんめん, zenmen] (n) complete exemption
年少扶養控除[ねんしょうふようこうじょ, nenshoufuyoukoujo] (n) tax exemption for a child under the age of 16
徴兵免除[ちょうへいめんじょ, chouheimenjo] (n) draft exemption; draught exemption
所得控除[しょとくこうじょ, shotokukoujo] (n) income exemptions and deductions
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P)
特免[とくめん, tokumen] (n,vs) special exemption; dispensation
神田[しんでん;かみた, shinden ; kamita] (n) (arch) field affiliated with a shrine (the tax-exempt proceeds of its harvest going to pay for shrine operations)
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P)
課税控除[かぜいこうじょ, kazeikoujo] (n,adj-no) tax exemption
適用除外[てきようじょがい, tekiyoujogai] (n,adj-no) exemption (e.g. from application of a law); exclusion

exempt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้รับการยกเว้น[v. exp.] (dāi rap kān) EN: be exempt FR:
ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา[v. exp.] (dāi rap kān) EN: be exempt from visa FR: être exempté de visa
การพิจารณายกเว้น[n. exp.] (kān phitjār) EN: exempt review FR:
การยกเว้น[n.] (kān yokwen) EN: exemption ; exception ; exempt ; exclusion FR: exception [f] ; exemption [f] ; exonération [f]
การยกเว้นภาษี[n. exp.] (kān yokwen ) EN: tax exemption ; tax exempt FR: exemption de taxe [f]
นิรโทษ[adj.] (nirathōt) EN: exempt from punishment ; free from guilt FR:
ปราศ[X] (prāt) EN: free of ; without ; devoid of FR: sans ; exempt de
ปราศจากการคอรัปชั่น[X] (prātsajāk k) EN: FR: exempt de corruption
วิโรค[adj.] (wirōk) EN: FR: exempt de maladie
ยกเว้น[v.] (yokwen) EN: excuse ; exempt (from) ; remit ; grant immunity FR: excepter ; exempter
ยกเว้นภาษี[v. exp.] (yokwen phās) EN: exempt from tax ; be tax-exempt FR: exempter de la taxe
ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี[v. exp.] (dāi rap yok) EN: be exempted from tax FR:
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes FR: hors taxes ; détaxé
การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า[n. exp.] (kān dāi rap) EN: exemption from import duties FR:
การยกเว้นการตรวจลงตรา[n. exp.] (kān yokwen ) EN: visa exemption FR: exemption de visa [f]
การยกเว้นความรับผิด[n. exp.] (kān yokwen ) EN: exclusion of liability ; exemption from liability FR:
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber ; se dispenser ; s'exempter ; se passer de ; s'abstenir
ไพร่ส่วย[n.] (phraisūay) EN: taxpayer for exemption from recruitment FR:
ปลอดภาษี[adj.] (pløt phāsī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes FR: hors taxes ; détaxé ; franc
สด. 43[abv.] (Sødø. sīsip) EN: exemption from military service document FR: certificat d'exemption du service militaire [m]
เวรมณี[n.] (wēramanī) EN: exemption FR:

exempt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabenbefreiung {f}exemption from charge
straffrei {adj}exempt from punishment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exempt
Back to top