ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vested

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vested*, -vested-

vested ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vested (adj.) ซึ่งครอบครองโดยชอบธรรม See also: ซึ่งเป็นเจ้าของโดยถูกต้อง Syn. absolute, fixed, settled
English-Thai: HOPE Dictionary
vested(เวส'ทิด) adj. ยึดไว้แน่น,ยึดไว้โดยสม-บูรณ์,ครอบครองโดยสมบูรณ์,มีลัทธิ,สวมเสื้อ,สวมเสื้อคลุม,ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. absolute
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vestedมอบให้อย่างเด็ดขาด, มอบให้อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟางลอย (n.) rural paddy fields on which the tax is paid according to the area from which is the grain is harvested Ops. นาคู่โค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ...
"By the power vested in me by...ด้วยอำนาจที่มอบให้ผม...
By the power vested in me by the state of Maine,ด้วยอำนาจตกเป็นของฉันโดยรัฐเมน,
By the unholy powers vested in me, I banish you with a curse.ด้วยอำนาจชั่วร้ายที่ได้มอบให้ข้า ข้าขอกำจัดพระองค์ด้วยคำสาป
Moving on. By the power vested in me, by me,ดีแล้ว ด้วยสิทธิและพลังอำนาจของข้า
Under the powers vested in me, I now pronounce you man and wife.ภายใต้พลังที่คุ้มครองพ่อ บัดดี้ พ่อขอประกาศว่าเจ้าทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน
Stanley Usher has a vested interest in telling you that your daughter is alive.ส่วนคุณก็จะบอกว่าเธอตายแล้วงั้นเหรอ?
And do you have a vested interest in telling me that she's not?เค้ามีประวัตินะครับคุณ
Then by the power vested in me,ด้วยอำนาจอันชอบธรรมในตัวพ่อ
Well... By the power vested in me by the bar association of the great State of Ohio,ด้วยอำนาจของศาล รัฐโอไฮโอ้
By the power vested in me and the state of Maryland,ด้วยอำนาจที่ผมมี จากมลรัฐแมรีแลนด์
By the power vested in me by a Web site,ด้วยอำนาจของดิฉันจากเว็บไซต์หาคู่

vested ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
既得[jì dé, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ, 既得] vested in; already obtained; vesting
既得利益[jì dé lì yì, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, 既得利益] vested interest
茬口[chá kǒu, ㄔㄚˊ ㄎㄡˇ, 茬口] harvested land left for rotation; an opportunity
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, 下来 / 下來] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders)

vested ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
既得権[きとくけん, kitokuken] (n) vested rights; (P)
期待権[きたいけん, kitaiken] (n) expectant right (as opposed to a vested right); contingent right
リスクマネー[, risukumane-] (n) risk money; money invested in high-risk, high-return, investments
出金額[しゅっきんがく, shukkingaku] (n) amount invested or contributed
刈り田;刈田[かりた, karita] (n) harvested rice field
刈り穂;刈穂[かりほ, kariho] (n) harvested grain; harvested rice ears
取れたて;取れ立て;採れたて;採れ立て[とれたて, toretate] (n,n-adv) just-harvested; something freshly harvested or gathered (usually produce)
取れる[とれる, toreru] (v1,vi,vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1,捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P)
採れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 採る・2) to be collected; to be gathered (e.g. mushrooms, etc.); to be harvested; to be mined; (2) to be able to collect; to be able to mine
既得[きとく, kitoku] (adj-no,n) vested; already acquired
獲れる;穫れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 獲る・とる) to be harvested; to be reaped; to be yielded; (2) to be able to harvest; to be able to reap; to be able to yield

vested ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวเก่า[n.] (khāokao) EN: rice harvested in a prior season FR:

vested ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Investitionssumme {f}amount to be invested
Anlagekapital {n}invested capital
Anlagevermögen {n}fixed assets; invested capital

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vested
Back to top